ಪುಟ:ವಂಗವಿಜೇತ.djvu/೧೨೧

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


Earlotted פ_תxח ಹೊತು ಮುಳುಗುವುದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮೊದಲು ಘನಛಾಯಾನ್ವಿತ ವಾಗಿದ್ದಾ ఆవుపాష్చితే ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲಾಗುತ ಬ೦ದಿತು. ವಿವು ಲೆಯು ತನ್ನ ಗೆಳತಿಯ ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿಯJಾ ದುಃಖತಿಮರವು ಘನೀಭೂತವಾಗು ತಿದ್ದಿತೆಂದು త్రి ఖిదా భు. ವಿಮಲೆಯು ಅತಿ ಸ್ನೇಹದಿ೦ದ ಸರಳೆಯ ಬಳಿ ಸರಿದು ಕುಳಿತು ಅವಳ శేృయున్ను తేన్నే శృంుంద మీడిడుళిJండేు, 'సరళి | ನಿನ್ನ ಮನದಲ್ಲೇನೋ ಒಂದು ದುಃಖವುದಯವಾದ೦ತಿದೆಯಲ್ಲವೆ? ನನ್ನಲ್ಲದನ್ನು ಮರೆಮಾಜಲೇಕೆ?' ಎ೦ದಳು. ಸರಳೆ–ನಿನ್ನಲ್ಲಿ వెు రేవాూజలేలచే ? నిజ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ, ನಿಜವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಕೇಳು, ಅದಾವದರಿಂದಾ ದುಃಖವೋ ವಿಮಲೆ-ಹಾಗಾದರೆ ಆವುದನಾದರೂ ಕುರಿತು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿರುವಿಯಾ? ಸರಳೆ-ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆವದರ ಚಿರತೆಯJಾ ಇಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದು ತಡವೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೇಗೋ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಸರಳೆಯು ನಿಜವಾದುದನ್ನೇ ಹೇಳುತಿದ್ದಳು; ಅವಳ ಮನಸು ಆವುದಕ್ಕೆ ಸಲುವಾಗಿ ಚಂಚಲವಾಗುತಿದ್ದಿತೋ ಅದನ್ನವಳು ಅರಿಯಳು. నా యుంశాలవాంచి) తేు. వివా) లేయుJణ ప్రభేయుJ מסס:5םנתי ದುರ್ಗದೊಳಗೆ ಬಂದರು–ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು, ಎಮಲೆಯು ಸರಳೆಯನ್ನು ಕೊಟಡಿ ಯಿ೦ದ ಕೊಟಡಿಗೆ ಕರೆದುಕೊ೦ಡುಹೋಗಿ ಬೆಲೆಯುಳ್ಳ నానారJ వవాద ಅಪೂರ್ವ ಪದಾರ್ಧಗಳನ್ನವಳಿಗೆ ತೆJಾ ರತೆ.Jಾಡಗಿದಳು-ತಾನು ಮಲಗುವ ಶಯನಾ ಗಾರಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದಳು, ಅಲೆದಾರದು ಮು ಯು ನಾ ددثه يغاثة ಪ೦ಜರದಲ್ಲಿದ್ದಿತು. ఆదు వూ తేనా డబల్లదు. ಸರಳೆಯನ್ನದಕ್ಕೆ ತೋರಿ, 'ಹೇಳು, ನೋಡೋಣ, ಅವ ددتoثة دنة لة ೪ಾರು ? ಎ೦ದಳು, ಹಕ್ಕಿಯJಾ, ده " " : لعات چوعاoدی ع ವಿಮಲೆ–ನೀನು ಹೇಳದಿದ್ದರೆ ನಾನೇಕೆ ಹೇಳಲಿ? ಹಕ್ಕಿ-ನಾನೇಕೆ ੇ ਦੀ । వివా)లే-యోగాందరే, ನೀನವಳನ್ನರಿಯೆ ? 5ళ్మీ-నిరినవేళన్నంయేు ? ವಿಮಲೆ-ಹೇಳು, ನೋಡೋಣ, ಸರಳೆಯು ಹೇJಾರಗಳ ಹೆಣ್ಣೆ, ಮನೆಯ ੰ.ੋ ? to ಹಕ್ಕಿ-ಮನೆಯ ಹೆಣ್ಣೆ. ವಿವು ಲೆ–ನೀನು ಹೇಳಲಾರೆ, ದೂರಿರು, ಬಾ೦ದಿ |