ಪುಟ:ವಂಗವಿಜೇತ.djvu/೧೨೩

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


వంriవిజీ d שהח ಇದುವರೆಗೂ ನೀನು ಮರೆತಿದ್ದೆಯೆ೦ದು ತಿಳಿದು ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳದೆ ಮುರೆ ಮಾಜಿದ್ದ ವಿಷಯವು §§ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಗ ತಾನಾಗಿ ಜಾಗರಿತವಾಗುತ್ರ ತಲೆ ದೋರುತಿದೆ; ಮು೦ದೆ ನಾನದನ್ನು ನಿನ್ನಿಂದ ಮರೆಮಾಜಿನು. వుశాల్త్నే తేయు ವಿಚಾರವನ್ನೆಲಾ ಆದ್ಯೋಪಾಂತ ವಾಗಿ ಸರಳೆಗೆ ತಿಳಿಯಹೇಳಿದಳು ; ಸರಳೆಯ ಜನ್ಮವಿಷಯ, ರಾಚಾ ಸಮರ ಸಿಂಹನ ಸಮಾನ ಗೌರವಗಳ ವಿಷಯ, ಅವನು ಅನಾಯೆವಾಗಿ ಮರಣವಾದ ವಿಷಯ, ಬಳಿಕ ತಾನು ಪಲಾಯನವಾಗಿ ಛದ್ಮವೇಷದಲ್ಲಿ ಅಚಾತವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದ ವಿಷಯ-ಇವೇ ಮು೦ತಾದ ವಿಷಯಗಳನೆಲಾ ಹುಡುಗಿಗೆ ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳಿದಳು. ఆ వినే యుగళిల్లవణ శ్వేళుతిదశాగే వేJPదలు వేJదలు సరళిగే ಸ್ವಪ್ನದಂತೆ ತೋರತೊಡಗಿದುವು, ಆದರೆ ಕ್ರಮೇಣ ಅವಳಾ ಮೋಹಜಾಲವು ಅ೦ತರಿತವಾಗಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳು ನೆನೆವಿಗೆ ಬ೦ದುವು; ಮನೆ, ಮು೦ಬಾಗಿಲು, ಕರಭ, ಕೋಣೆ ಇವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಪೂರ್ವದ ವಿಷಯಗಳು ನೆನವಿಗೆ ಬರ ತೊಡಗಿದುವು. ಮಹಾಶ್ವೇತೆಯ ಕಬ್ಬಿಣದಂತಿದ್ದ ಕೆಚ್ಚೆದೆಯೂ ಕರಗಿ, ತಾರಸಿು ಮಗ ಳಿಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರ ಆಲಿ೦ಗನೆಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀರವವಾಗಿ ರೋದನ ಮಾಡ ತೆJಾಡಗಿದರು. వివు లేయు) ಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಗಭೀರ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ వుగ్నేయూగిదళ– ಅವಳ ಭ್ರೂಯುಗಳವು ಕು ರಚಿತವಾಗಿ ತುಟಿಯು ವೆುಲೆ ಹಲ್ಲJಾರಿ, ಕೆ೦ಡ ಕೆಂಪೇರಿ ದ್ದವಳ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಕೆಂಡದ ಕಿಡಿಗಳು ಸುರಿಯುತಿದುವು. ಅವಳಾ ವುನೋ ಭಾವವನ್ನು ಪಾರಕಮಹಾಶಯರು ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ಅನುಭವಮಾಡುವರು– ಶಕುನಿಯು ಎ೦ತಹ ಪಾವುರನೆ೦ಬುದು, ತಂದೆಯನ್ನೆಷ್ಟೊಂದರವರೆಗೆ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಗರಿಸಿ ಲಿಪ್ತ ಮಾಡಿದ್ದನೆಂಬುದು, ಆವುದಕ್ಕೆ ಸಲುವಾಗಿ ಮಹಾ ళ్చేతేయున్నే ಬಂದಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದನೆಂಬುದು ಇವೇ ಮು೦ತಾದ ಚಿಂತೆಯು ಬಿರುಗಾಳಿಯಂತೆ ಅವಳ ಹೃದಯವನ್ನು ಬೀಸಿ ಹೊಡಿಯುತ ವ್ಯಥೆಗೊಳಿಸು తిద్చితేు. వివ) లేయు) ఒువి)్మందేJవే్ము ఆ ಚಿಂತಾಸ್ವಪ್ಪ ದಿ೦ದ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡವ . ೪ಾಗಿ ಗ೦ಭೀರವಾದ స్వరదింద, ‘' తెలెయిని) ! నాణవుర నాందా లేరో) నియు ಪಾಪಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಾನೀಗ ತಿಳಿದೆನು. ಈ ಜಗತ್ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಅವನಂತಹ ಪಾತಕಿಯಿರನು, ನರಕದಲ್ಲಿಯೂ ಅವನ೦ತಹ ಕೀಟವಿರದು, ভঃেd 3১ং ত ಭಗವ೦ತನಿರುವನು, ಆ ಭೀಷಣ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಭೀಷಣ చాలైుయుశికే, دلنتانامه . ಮಹಾಶ್ವೇತೆ-ಗಂಭೀರವಾದಾ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ)-ವತ್ಸೆ, ವಿಮಲೆ! ಆದರೆ ಅವನ ಅಭಿಪಾಲಯವನ್ನೂ ಅವನ «دلفت دادثمین باره توه آنتیبی نمی تئت r۹لب