ಪುಟ:ವಂಗವಿಜೇತ.djvu/೧೩೧

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


T. D. E. ojortootät = లేశుని-ని ను అతిలేయు బుచ్చివుకి, ವಿವು ಲೆ! ನೀನೆನ್ನ 5ృదయుదల్లి ದಯೆ, ಕೋಪ, ದುಃಖ ಮು೦ತಾದ ನಾನಾವಿಧವಾದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನು ಉತ್ತೇಜನಮಾಡಿ, ನನ್ನ ಇಷಾರ್ಧವು نةrهل اrdaه تحتR هدنةa درع ుయుత్నిసు ವಂತಿದೆ-ವಿಮಲೆ | ನಿನ್ನಿಂದದಾಗದು-ನಾನಾಪಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ದೃಢವ್ರತನಾಗಿರು ವೆನೋ ನನ್ನನಾ ಕೆಲಸದಿಂದ ನಿರಸ್ತಮಾಡಲು ಪ್ರಪಂಚದಲಾವನಿಗೂ ಶಕ್ತಿ Qನಿಖರದು. ನೀನು ಹುಡುಗಿಯಾಗಿದು ಇಷ್ಟೊಂದು ದಿನದ ತನಕ ನಿನ್ನನು ಮದುವೆ ಯಾಗಗೊಡಿಸದಿದುದಕ್ಕೆ ಸಲುವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಬುದ್ದಿಯಸು ಬಹಳವಾಗಿ ಪ್ರಶ೦ಸಿಸ జి శాంగిదే. ఆదరే, వుందే ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಾರೆ-ಇ೦ದಿನವೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು వుదు వేయూగుపాను-ఆదేశి ఎల్లవూ ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ–ನೀನ ದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಮಾಡಿದರೆ-ಬಲಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡುವೆನು, ವುತ್ತೆ,ಕೆ ವ್ಯರ್ಧವಾಗಿ ಅಡ್ಡಿಮಾಡುವೆ? ಬಾ, ಇಬ್ಬರಾ ಕೆಳಗೆ ಹೇJಾಗೆJಾಣ. மூ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಐವು ಲೆಯು ಕೂಡಲೇ ಜಾ ನಹೋದವಳಂತಾ ದಳು–ಅವಳ ದೃಢವಾದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯJಾ ಮುಹJಾರ್ತಕಾಲದ ತನಕ ಅವಳನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಂತೆ ತೋರಿತು–ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದವಳಂತೆ ಅಳುತ, ತಂದೆಯೆ ! ಈ ವಿಪತ್ತಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡದೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದೆ? ಎಂದು દર્દ છે:૩૬૭. ಶಕುನಿ–ನಿನ್ನ తేందేయు వాూంగి రినేల్లిద్చానే, ని నేు ವ್ಯರ್ಧವಾಗಿ . عقد حدثت تأهلاثة ವಿವು ಲೆ—ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಜಗತ್ನಿತನಾದ ಜಗದೀಶ್ವರನು ಸಹಾಯವನು ಮಾಡುವನು. ಹೀಗೆಂದು ಹೇಳಿ, ವಿಮ ಲೆಯು ಕೈಮುಗಿದುಕೊಂಡು ಉನ್ಮತ್ತೆ ಯ೦ತೆ ಆಕಾಶವನ್ನು ನೋಡತೆJಾಡಗಿದಳು. ಕೆ ಶರಾಶಿ ರಯಿ೦ದವಳ ವದನವು೦ಡ ಲವು ಮುಚ್ಚಿಹೋಗಿದ್ದಿತು. ಉಡುಗೆಯು ಸಡಲಿ ವಿಶೃಂಖಲವಾಗಿದ್ದಿತು. ಕಣುಗಳು నిF రుతేుంచి ఆనాధిFవా ಜ್ಯೋತಿಯಿ೦ದ జ్వలి సుత్తి.దే్చువ-ున్మేతే, యుంతే ಊರ್ಧ್ವದೃಷ್ಟಿಯುಳ್ಳವಳಾಗಿ, ಜಗತ್ನಿತನಾದ ಜಗದೀಶ್ವರ! ১ংBBR ಸಹಾಯುವರ ಮಾಡು ! ' ಎ೦ದು ಪಾಲರ್ಧಿಸಿದಳು. అవభావె ಆಕೃತಿಯನ್ನು ಕ೦ಡು ಶಕುನಿಯು ಪುನಃ ನಿಸ್ತಬ್ಬಭಾವದಿ೦ದ ನಿಂತವನು ಅವಳಾ ಅಪೂರ್ವ ಸೌಂದರ್ಯರಾಶಿಯನ್ನು ಎವೆಯಿಕ್ಕದೆ ನೋಡು ತಿದ್ದನು–ವಿವು ಲೆಯು ವೆುಲ್ಲವೆುಲ್ಲನೆ ಪುನಃ ಹೇಳುತಾಳೆ-'ಶಕುನಿ! ನೀನು ಜಗದೀಶ್ವರನಿಗೆ ಹೆದರು, ಈ ಪಥ್ವಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಪಾಪಕ್ಕತ್ಯ ಗಳನ್ನು ನಡೆಯಿಸಿ ಕಡುಪಾಪಿಯಾಗಿರುವೆ, ಅದಕ್ಕೆ స్లు వాంగి ಜಗದೀಶ್ವರನಿಗೆ ಹೆದರಬೇಕು; ನಾನವನ ಪವಿತ್ರವಾದ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿ ಹೇಳುವೆನು, ನೀನೆನಗೆ ಸೆಯೋದರನಾಗಿರುವೆ, ನಾನು ನಿನಗೆ ತಾಯಿಯು ته تته لابيةon دكم3ة دكا –