ಪುಟ:ವಂಗವಿಜೇತ.djvu/೧೩೨

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಇಪ್ಪತುನಾಲ್ಕನೆಯ ಪರಿಚ್ಛೇದ Ր-9զ ನೀನೆನಗೆ ಮಗನ೦ತಿರುವೆ, ನಾನು ನಿನಗೆ ತಾಯಿಯು ಸ್ವರೂಪವಾಗಿರುವೆನು– ನನ್ನನು ಮದುವೆಯಾಗಲೆಳಸಬೇಡ.' ಜಗದೀಶ್ವರನ ಪವಿತ್ರವಾದ ಹೆಸರು ಆವ ಪಾಪಿಯ ಹೃದಯ ವನು ಕ೦ಪಿತ ಮಾಡದಿರುವುದು ? ಶಕುನಿಯು ಹೆಚ್ಚು 3dספרשנ3סd=3סהפת: כשיי חפרנס( \ ನಿಬೆರ್Jಾಧೆ ! ನೀನೀಗ ನೋಡುವೆ, ಆರು ಬ೦ದು ನಿನಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುವರು! ಒಂದು ಘಂಟೆಯ ಹೊತು ವಿರಾಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವೆನು. ుందేు ఫెంటియు యేJుత్పాద ఒళిరే, ನನ್ನ ಕೆಲಸವು ನಡೆದುಹೋಗುವುದು' ಎ೦ದನು. ವಿಮಲೆಯು ಒಂದು ಘಂಟೆಯ ಹೊತು ಒಬ್ಬಳೇ ಕುಳಿತು ಚಿ೦ತಿಸು ತಿದ್ದಳು. ಅವಳ ಕಣುಗಳಿಂದ ನೀರು ಹರಿದುಹೋಗುತಿದ್ದಿತು. ST35 Sri ರೋದನ ಸಮಯವಲ್ಲ. ಅವಳು ಮೊದಲೇ ಒ೦ದು ಉಪಾಯವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿ - . נלי 3סספ5Jדteפ5:3 egססנsiririri, e a .دناری رہا:: ಒ೦ದು ಘ೦ಟೆಯ ಹೊತ್ತಾದ ಬಳಿಕ ಶಕುನಿಯು ಪುನಃ ಬ೦ದು ನಿ೦ತನು. !స్వల్పనేూ ಕೋಪವನ್ನು ತೋರದೆ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ, B壱。S د دتoتنادثة لاة ನನ್ನ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವಂತೆ ಆಗಬೇಕು, ನಿನ್ನ ಗೃಹಿಣಿಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಹಣೆಯಲ್ಲಿದು ಭಗವಂತನು నేన్నేన్నే సృష్చిడ్చర్ 35 ÐiR Er E3R :*R F3 " . ډاټا تDrنه ಶಕುನಿಯ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯಲಾರದಷ್ಟು ನಗುವು. ಅವನು ಆತುರದಿಂದ ಬ೦ದು ಅವಳ శ్ఛేయున్ను ఒడిదు శేJండెను. వివ) లేయు) ಅಡ್ಡಿಮಾಡದೆ 'ಶಕುನಿ! ನನ್ನದೊಂದು ಪಾJರ್ಧನೆಯು೦ಟು. ನಾನು ತಂದೆಯ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಲುವಾಗಿ ಒ೦ದು ವ್ರತವನ್ನು ಮಾಡುತಿರುವೆನು, ಆ ವ್ರತವು ಮುಗಿಯು ವುದಕ್ಕೆ. ಮJಾರು ದಿನಗಳು ಬೇಕು, ಆ ಮJಾರು ದಿನಗಳ ತನಕ ಅವಕಾಶವನು ಕೊಡು, ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಬೇಡ, ಶಕುನಿ! ಆ ವ್ರತವನ್ನು ಉದಾಪನೆ ಮಾಡದೆ, ನಾನು ಮದುವೆಯಾಗೆನು ; ವರರ ಆತ್ಮಘಾತಿನಿಯಾಗುವೆನು; ನೀನೆನ್ನನ್ನು ಹೊಾಂದಲಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. ಶಕುನಿಯು ಚಿಂತಿಸಿ, ಯತ್ನವಿಲ್ಲದೆ ಮJಾರು ದಿನಗಳ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. తిర్ప్లేబుచ్చివేు 3యూరా ವಿವು ಲೆಯು ದುರ್ಗದಿ೦ದ ಪಲಾಯನವಾಗಿ ಹೋಗಲು ಮೊದಲೇ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ نتی بهaادبیات ش ನಂಬುಗೆಯುಳ್ಳ వరిశాం, ರಿಕೆಯರ ಮನೋಲಕವಾಗಿ ದುರ್ಗದಿಂದೊಂದು ಹರಿದಾರಿಯ ದಾರದಲ್ಲೊಂದು ದೋಣಿಯನ್ನು ಗೆJಾತುಮಾಡಿ ಇಡಿಸಿದ್ದಳು. ನಡುರಾತ್ರಿಯ ಲೈದು, ಮುಹಾ ಶ್ವೇತೆಗೂ ಸರಳೆಗJಾ ಬಹಳವಾಗಿ ಸಮಾಧಾನೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು יסס 3שס: לו 58סd