ಪುಟ:ವಂಗವಿಜೇತ.djvu/೧೩೪

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೆಯ ಪರಿಚ್ಛೇದ Q-9界 ದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಳು, ಸ್ನೇಹಮಯಿಯಾದ తా మియు ఆ దుగFదేల్లి ಕಾಲವಾದಳು, ಅವಳ ಬಾಲ್ಯಕಾಲದಿಂದಾ ದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಯವನ ಕಾಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಳು, ಇಂದಾ ದುರ್ಗವನ್ನು చిట్చ ಅನಂತವಾದ ಸ೦ಸಾರಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಧುಮುಕಿದಳು–ಆ ಸಾಗರಕ್ಕೆ ಕೂಲವುಂಟೆ? ವಿಮಲೆಗೆ ಆ ಕೂಲವು ಸಿಗುವುದೆ? ಆಶ್ರಯವಿಲ್ಲದಾ ರಮಣಿಗೆ ತಂದೆಯು ಪುನಃ ಸಿಗುವನೆ? ಅವಳು ಮಹಾ ಶ್ವೇತೆಯನ್ನೂ ಸರಳೆಯನ್ನೂ ಉದಾರಮಾಡಬಲ್ಲಳೆ ? ಪಾಪಾಚಾರಿಯಾದಾ ಶಕುನಿಗೆ ದಂಡವಿಧಾನವಂ ಮಾಡಬಲ್ಲಳೆ i లరు బ3 శాలిలడావారేగే ದೇಶತಾಗಿಯಾಗಿ యేJdటు జలయూనే వాద ವೋತವನ್ನೇರಿ ಜನ್ಮಭೂಮಿಯ ಕಡೆ ಸತ್ಕಷ್ಟ ನಯನಗಳಿoದ ನೋಡಿರುವನೋ , ಪ್ರಪ೦ಚದಲ್ಲಿ ಸುಖದಾಯಕವಾದ ಪ್ರಿ)ಯ ಪದಾರ್ಧಗಳನ್ನೂ ಪ್ರಿಯ ಜನರನ್ನೂ ಬಿಟು! ಬೀಳ್ಕೊ೦ಡು ಸಜಲನಯನನಾಗಿ ಹೇJಾಗಿರುವನೋ, ఆల్చవయుస్సినేల్లి ಸಹಾಯ ಹೀನನಾಗಿ ಬ೦ಧು ಎ ಹೀನನಾಗಿ ಪ್ರುವಾಸಿಯಾಗಿ ಅನ೦ತ ಸ೦ಸಾರ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಧುಮುಕಿರುವನೋ ಅ೦ತಹವನು ಆ ರಾತ್ರಿ) ವಿಮಲೆಯು ಘೋರವಾದ ದುಃಖವನ್ನೂ ఫౌJRరవాదాని ఒకింతేయు ವೇಗವನ್ನೂ అనుభవవూడబల్లనేు. ವಿವು ಲೆಯು ಏಕಾ೦ಗಿಯಾಗಿ ನೌಕದ ಹಿ೦ದುಗಡೆ ಕುಳಿತು ಗಭೀರ ಅಂಧಕಾರ జితేువేFRష్చితే ದುರ್ಗದ ಕಡೆ ನೋಡುತಿದ್ದಳು. ఆవళాe ע5פיס פהם פסנ3סט3ס ,ಶಬ್ದವನು ಕೇಳುತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಮಾಕಾನನದ ಗ೦ಭೀರ లేబ رمح رمكة ثم b م (ج ನು ಕೇಳುತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ತರಂಗರಾಶಿ ಮತು ನೊರೆಯ ರಾಶಿಯು ಕೇಳಿಯನ್ನು ನೋಡುತಿರಲಿಲ್ಲ. ఫౌJR రవాణదా చేు ఫ్ గళ ಮೈಭವಾಡಂಬರಗಳನ್ನು ನೋಡು తిరలిల్ల. ణి వల ಚತುರ್ವೆಷಿತ ದುರ್ಗವನ್ನು ನೋಡುತಿದ್ದಳು, ಹಾಗೂ ಅನಂತವಾದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಭಾವಿಸಿಕೊಳುತಿದ್ದಳು ; ч «рә53ort oft &soз ವಿಲ್ಲ. ಆಕಾಶವು ಹೇಗೆ ಅನಂತವೊ ನದಿಯ ಪ್ರವಾಹವು ಹೇಗೆ ತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ಅವಾರಿತವಾದುದೋ ಅವಳ ಚಿಂತೆಯJಾ ಹಾಗೆ ಅನಂತವಾಗಿ ತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ಅವಾರಿತವಾಗಿದ್ದಿತು. נש \זנשfחסנ3ס వివా)లేగే আহত", దిక్కు ಗಳು ಶೂನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುವು. ಸ್ವಭಾವತಃ ఆవళి విలరాణంతేఃశdణగళు దువిF ಭೂತವಾದುವು. ನೋಡುತ ನೋಡುತ ದುರ್ಗವು ಕಣ್ಣಿಗೆ వురే యూద బళిశ ಕೇವಲ ದುರ್ಭೆದ್ಯವಾದ ತಿಮಿರರಾಶಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಳು, ಆಗವಳು ಕೈಗಳಿ೦ದ ಮುಖವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ದರವಿಗಳಿತವಾಗಿ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು :د تb:لt d۔ د ಆ ಕಣ್ಣೀರು ಅವಳ ಬೆರಳುಗಳ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಹರಿದು ಬಾಹುಗಳನ್ನೂ ವಕ್ಷಸ್ಯಳೆ ನತಾ ತೋಯಿಸಿತು-ಶಾಂತೆಯಾಗಿ ನಿದ್ರಿತೆಯಾದಳು. ತಲಪಿದಳೆಂಬುದನ್ನು ಪಾಠಕ לזססחססנiה חפרסd:הפרספ ננ3ס%שנ3סכ: వాJశాలేయురు బల్లరు.