ಪುಟ:ವಂಗವಿಜೇತ.djvu/೧೩೫

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


&J.Db. Earlot: ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೆಯ ಪರಿಚ್ಛೇದ ಅಪೂರ್ವ ವೂ, ಹ Yet though thick the shafts as snow, Though charging knights like whirlwinds go, Though billmen ply their ghastly blow, Unbroken was the ring. The stubborn spearsmen still made good Their impenetrable woud, Each stepping where his comrade stood, The moment that he fell Jeoff. ತುಗಳು ಪಾಳಯ ಸಹಿತವಾಗಿ ಮಾರಗೀರಿಗೆ ಸವಿಾಪದಲ್ಲಿ ಪಾಳೆಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಟೋಡರಮಲ್ಲನು ಅಸಾಧಾರಣವಾದ యుదశాబీలదింద ದುರ್ಗವನ್ನು ಶತುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವರ ಕೊಡದೆ ಪೊಲವರಂ ಗೊಳ್ಳುತಿದ್ದನು. ಇ೦ದ್ರುನಾಧನು ದಿನ ದಿನವೂ ಹೆಚ್ಚು ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯು ತಿದ್ದನು; ಸಮಯವು ಸಲೆ ಸೊಗಸಾಗಿದ್ದರೆ, ತನ್ನ ಐನೂರು ಮಂದಿ ಅಶಾ ರೋಹಿಗಳನ್ನು ಕೊಂಡೊಯು ಶತುಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದು ಅವರ ಸಮಸ್ತ RE, ಸಲಂಗೆJಾಳುವನು. అల్పసంఖ్యెయు ಶತುಗಳಿದ್ದೆಡೆಯ స్)ద్పియున్న ಕೆಳಿದರೆ ಮಹಾರಾಜನ ಅಪ್ಪಣೆಯು೦ ಪಡೆದು ಹೆJಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಕಿಕ್ಕಿರಿದಡರ್ದು ಧ್ವಂಸ ಹೆಚ್ಚ ಸಂಖ್ಯೆಯ ದಳದವರೆಂದು ಸುಳಿವು ಕಂಡರೆ د؟؟rرہ 33 ;دR 53 دpa تدگs అవారు ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಹೋಗಿ ದುರ್ಗದೆJಾಳಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವನು. ಹತೆತ್ತಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿ ಹಾನಿಗೆJಾ೦ಡು వ్యతి פJ\זטפנ?ספנ: fאסל נשtזענ33 ವ್ಯಸ್ತರಾದರು. ದುರ್ಗವಾಸಿಗಳು ಹೊಸ ಸೆ ನಾಪತಿಯ ಹJಾಣತೆಯನ್ನೂ ರಣ ಕೌಶಲವನ್ನೂ ಕಂಡು, ಧನ್ನ, ಧುರಧೀರನೆ೦ದು ಅವನಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದವರ 3چJPzد ك వరు. & Rగే ఇంగ్లునాధన లౌ యు F ఫ్రాశ్చావానుగళ వాణ3ు నియ)ు : వFēు యెరడిశేJPండికేు. ಶತುಲಗಳು ಭಾಗಲಪುರದಿ೦ದ ಮು೦ದುವರಿದು ಮಾ೦ಗೀರಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಬಂದೊಂದು ಶಿಬಿರವನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಒಂದು ದಿನ ಹೊತು ಮುಳುಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಾ ಟೋಡರಮಲ್ಲನು ಶತುಗಳ ಶಿಬಿರವನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಲುವಾಗಿ ದುರ್ಗದ ಕೋಟೆಯ ಗೆJಾಡೆಯಮೇಲೇರಿ ದುರ್ಗದಿಂದ ಅರ್ಧಹರಿ ದಾರಿಯ ದಾರ ಹೋಗಿದ್ದನು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಶತುಗಳ ಶಿಬಿರವು ದಾರವಾಗಿದುದ ರಿಂದ ಭಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದಲ್ಲದೆ ಮಹಾರಾಜನು ವೇಷವನ್ನು ಬದಲಾ Jಸಿಕೊ೦ಡು ಹೋಗಿದ್ದನು. ಸ೦ಗಡ ಐವತು ಮು೦ದಿ ఫౌJRFPయు, రెద్చరు. ಅವರು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಠಳಾಯಿಸುತಿದ್ದರು. ಟೆಯೋಡರಮಲ್ಲನು ಒಂದೇ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ