ಪುಟ:ವಂಗವಿಜೇತ.djvu/೧೩೮

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಇಪ್ಪತಾರನೆಯ ૪b.td הס5 ת ಕೈಗೆ ಕೈ ಕಲೆತು ಭೀಷಣ ಸಾಹಸದಿಂದ ಯುದ್ಧಮಾಡತೊಡಗಿದಂತೆ ಹಿ೦ದೆ೦ದೂ నేడేదిరలల్ల, వ్యూయేవనే్ను ಭೇದಮಾಡಿದರೇನೇ ಟೋಡರಮಲ್ಲನು ಬ೦ದಿಯಾ ಗುವನೆಂದು ತಿಳಿದವರಾಗಿ ಶತುಗಳು ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳ೦ತೆ ಬಾರಿಬಾರಿಗೂ ಭೀಷಣ ಆಕ್ರಮಣವರ ಮಾಡತೊಡಗಿದರು. ಆದರೆ ಆ ವ್ಯೂಹವು లేదలు వాంకి 5 ಲಿಲ್ಲ, ಪರ್ವತಶಿಖರದಂತೆ ಬಾರಿಬಾರಿಗೂ ಶತುದಳದ ತರಂಗಮಾಲೆಗಳು ದೂರ ఎసి యుల్చడు తిద్చువు , లేతేుగు ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯರೆಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅವರ ಗಷJಾಂದು ಪ್ರಯೋಜನಕರವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ, ಇಂದ್ರನಾಧನು రేట్చద ವ್ಯೂಹದ ಆಯಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಶತುಗಳು ಒತ್ತಡವೆಗೆ ನೂರು ಮಂದಿಗಿಂತ ಹೆಚು వుంది ఫాJRళాయురు బందు వ్యూయేవాన్నే లచే వుణ వూణేలు ఆనురేJల ವಾಗದು. ಅದಲ್ಲದೆ ಕಿರಿದಾಗಿದ್ದಾ ಸ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ సృన్యమై ఒవే్ముగే ಬರಲು ಅವಕಾಶವಿರಲಿಲ್ಲ; ಆದರೂ ಶತುಗಳು ಬಂದು ಬಾರಿಬಾರಿಗೂ ಸಿಂಹ ಗರ್ಜನೆಯು೦ ಮಾಡುತ ಸಿ೦ಹವಿಕ್ರುವುವ೦ ತೆJಾರುತ ವಿ ರವುದದಿ೦ದ లు స్మత్తే, ರಾಗಿ ಬಾರಿಬ್ಯಾರಿಗೂ ಬೊಬ್ಬೆ ಹಚ್ಚಿ ಬಂದು ಕಟಾಗಿದ್ದಾ వ్యూ యేభంగవూడేలు ಪ್ರುಯತ್ನಪಡುತಿದ್ದರು. ಇ೦ದ್ರುನಾಧನ ಸೆನ್ನದವರಾ ಸಾಹಸದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕಡಿವೆುಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಂದವರು స్వయుం ಟೋಡರಮಲ್ಲನಿಂದ ಚಾಲಿತರಾಗಿ ಅವರ ಉಲಾಸಕ್ಕೂ ಉತ್ಸಾಹಕJಾ, ಪಾರವಿರಲಿಲ್ಲ, ಇ೦ದುನಾಧನು ಅಂಬಿನ ವೆ ಗದಿ೦ದ వ్యూయేళ్కే じ斐。?室。ボー3r室) ಕುದುರೆಯನು tت"PrکToe نو ں تک دل ., ಶತುಗಳ ಕೆ ಮೇಲಾದೆಡೆ ಹೋಗಿ ಅವರನ್ನಡರ್ದು ಹೆJಾಡೆಯುವನು. వేు ధ్యే ಮಧ್ಯ ತನ್ನ ಸೈನ್ಯದವರಿಗೆ ಹುರಿತು೦ಬಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಲುವಾಗಿ ಉಚ್ಚಸ್ತರದಿಂದ ಇಂದು ಸ್ವಯ೦ ಮಹಾರಾಜರವರೇ ನಿಮ್ಮ ಯುದ್ಭವನು ನೋಡುತ್ತಿರು ವರು, ಇ೦ದು ಮಹಾರಾಜರವರ ವಾJಣರಕ್ಷಣೆಯ భారవు నివ్ము శృలిదే. దిల్లR్చరనే ಗೌರವ, ಹೆಸರು, ಯಶಸುಗಳನು శాం నాలెడిరి ' ఎందు د تrت خ* ಹೇಳುವನು. ಆ ಉತಾಹ ವಚನಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಅವನ ಸೆನ್ನದವರು ಉಲ್ಲಾಸ ದಿಂದ ಪರಿಪೂರ್ಣರಾಗಿ ಸಿಂಹನಾದವಂ ಮಾಡತೊಡಗಿದರು. ಅವರಾ ಭೈರವ ಗರ್ಜನೆಯಿಂದ ಆಕಾಶವೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಶತುಗಳ ಹೃದಯವು ನಡುಗಿತು. ಆದರೂ ಎರಡು ಸಾವಿರದ సృన్యజిJందిగే ಐನೂರು ಮು೦ದಿ ಸೈನಿಕರು యుద్భవం వూడేువుడు సంభఎసకేశ్నుదల్ల. ೩೦ದ್ರುನಾಧನ సృన్యదవర ಲೆಬ್ಬೂಬ್ಬೊಬ್ಬನಾಗಿ ಹತನಾಗಿ ಹೇJಾಗುತ ಬ೦ದನು ; ಶತು)ಗಳ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯJಾ ಅನೇಕರು ಹತ ಆಹತರಾದರು, ಆದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂರು ಮುನ್ನೂರು ಮುಂದಿ ಹೋದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಅನನುಕJಾಲವಾಗದು, ರಾಜಾ ಬೇJಾಡರ ವುಲ್ಲನು ಅದನ್ನು ಕ೦ಡು ಚಿಂತಿತನಾದನು ; ಒಮ್ಮೆ ಇಂದ್ರುನಾಥನನ್ನು ಒತ್ತ, ಟ್ಟಿಗೆ ಕರೆದು, ಇಂದ್ರುನಾಧ | ನೀನು ನಿನ್ನ ಸೈನಿಕರಿಗೆ 5ణకిళ్మవన్ను }}