ಪುಟ:ವಂಗವಿಜೇತ.djvu/೧೩೯

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


Eartooto: a סaה ಕೊಟ್ಟಿರುವ ರೀತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಚಮತ್ಯುತನಾದೆನು. ະ¤ö ສ່ຽoຮ¤§ ং93ংল্প E১ চ3ত্ত ಆಹತರಾಗಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಉಳಿದಿರುವವರು ರಣಭ೦ಗ వూడేువారేండు యేదరిజేయుంటాnదే ' ఎందు యే శిదను. ಇಂದ್ರನಾಧನಿಗೆ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೆ೦ಬಣ್ಣವೇರಿ, ಅವನು :gs358.חת סט ಮಹಾರಾಜ! ನನ್ನ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಎದುರಿಗೆ ನಿಂತು ಸಮುಖ యుఎద్చోవేన్ను వాూణేలు ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿರುವೆನು, ರಣವನ್ನು ಭಂಗಮಾಡಿ ಓಡಿಹೋಗುವುದನ್ನು ಕಲಿಸಿಲ್ಲ: ಕಡೆಗೆ ్చు ניסם סמפסגפה 953 33ספסaga:נבעננ53: ש యుద్చోవు నడేయు తెరువుదోు ' ఎందు ఆరిణివాూడిదా నెు . ಸಂಧ್ಯೆಯು ಛಾಯೆಯು ಕ್ರುಮ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಯುದ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ)ವನ್ನು 巳之ー)。 ತೊಡಗಿತು, ಆದರಾ ಚಮತ್ಕಾರವಾದಾ ವ್ಯೂಹವು భంగవాగలిల్ల ! لاپل دة ఆర్చారేJ3 మీ యు ಹತನಾದೆJಾಡನೆ వేుకేJ. బ్ప ఆర్చౌరేJ&యు ಬ೦ದು ಅವನ స్బళదల్లి ನಿಲ್ಲುವನು ! ಅವನು ಹತನಾದರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬನು ಬ೦ದು ನಿಲ್ಲುವನು ; ಶ್ರೇಣಿಯು ಕ್ಷೀಣವಾದ ಹಾಗೆಲ್ಲಾ ಸೈನಿಕರ ಉತಾಹೋಲಾಸಗಳು ವೃದ್ಧಿ గేJళ్ళుతిడ్చువు. ಅವನ ಸೆನಿಕರು ಪಲಾಯನವೆ೦ಬ ಮಾತನ್ನರಿಯರೆಂದು ಇ೦ದ್ರುನಾಧನು ಹೇಳಿದುದು ಯುಧಾರ್ಧವಾದುದು, ಶತುಗಳು ಹತಾಶರಾಗಿ ಭೀಷಣ ಗರ್ಜನೆಯು೦ ಮಾಡುತ ಒತ್ತಡವೆ ಕಡೆಯ ಆಕ್ರಮಣವರ ಮಾಡಿದರು. ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಅಶಾರೋಹಿಗಳಾ ಭೀಷಣ ಗರ್ಜನೆಯು ನಾಲಾಕಡೆ ఒందు యేరిదాeరియు తేనె లే రే Rళితేు. ఎరడా నా విరద లేుడు రేగళ విశా శాన్ఫ్రాలదా ಪದವಿಕ್ಷೇಪದಿಂದ వేు Rది నియు శాంపితే వాయుతేు. ఆదరే ఆ లేబ్స ,ಪದವಿಕ್ಷೇಪದಿಂದಾಗಲೀ ಇ೦ದ್ರನಾಧನ వ్యూయేవ శదలలిల్ల ט ספ18חסרססכ5 శంపితే వాగలిల్ల. ಯುದ್ಭವು నాలెంriవాయిుకేు, ఆవూవFవాదా వ్యూయే వు భంగవాణగలిల్ల. ಕಡೆಗೆ ಸೇತುವೆಯು ನಿರ್ಮಿತವಾಯಿತು, ರಾಜನು ಕಂದಕವನ್ನು חפרספת5 חס סוס: ססנס נ}הנשפ"ס . נ38ם ספfUס fשפ3JסF}זנ3ם חפספת: ಹೋದನೆಂದು ಕೇಳಿ ಇಂದ್ರನಾಧನ ಸೆನಿಕರು ಒಮ್ಮೆಗೆ ಸಿಂಹಗರ್ಜನೆಯ೦ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಗರ್ಜನೆಯು ಶತುಗಳ ಶಿಬಿರವನ್ನು వుట్చతేు. ಶತುಗಳಾವ ದಕ್ಕೆ ಸಲುವಾಗಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ సృన్యవేన్ను لشان لند ಕಳುಹಿದ್ದರೋ ಅವರಾ ಉದ್ದೇಶವು ವ್ಯರ್ಧವಾಯಿತು. v, ಆಕ್ರುಮಣ ಮಾಡಬಂದವರು ಭಗೆನ್ನೀ ದ್ಯುಮರಾಗಿ గద లవెల్లదే తేవ్ము ಶಿಬಿರಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಹೊರಟರು, ರಾಜಾ ಬೋಡರಮಲ್ಲನು ಸೇತುವೆಯನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಯಿ೦ದ ಅವನನ್ನು סלק סנש נהיספ נסעססa' ס:ה3: נ1חססfuס חפיספרסה ನೋಡುತಿದ್ದನು, ರಾಜನು ನಿರಾಪದವಾಗಿ ದುರ್ಗದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶವಾದನೆಂದು