ಪುಟ:ವಂಗವಿಜೇತ.djvu/೧೪

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಮೊದಲನೆಯ ಪರಿಚ್ಛೇದ 목 - -ہے۔ لصـ سي t ه المسـ చిట్చశేJట్చ ఒరినా వుదేరి లేవన్ను ಮಾತ್ರ ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ. ಇಟುಕೊಂಡನು. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಧಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಟೋಡರಮಲ್ಲನು ಡಿಲ್ಲಿಗೆ ಹೊರಟುಹೋದನು. ತರುವಾಯು, ದಾಯJಾದನು ಸಮಯವೊದಹಿತೆ೦ದು ಸ೦ಧಿಯಾದುದನ್ನು ಮರೆತು ವಂಗದೇಶವನ್ನು ಪುನಃ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊ೦ಡನು. ೧೫ ೭೬ನೆಯ ಕ್ರಿುಸಾಬ್ಬ ದಲ್ಲಿ ಅಕಬರ ಷಹನು ಹಸೆನಕುಲೀ ಖಾನನನ್ನು ಸೇ ನಾಪತಿಯನಾಗಿ داده دین د؟ ಸಿದನು. ಅವನು 'ಹೆಸರಿಗೆ ಸೇನಾಪತಿಯಾಗಿದ್ದನು. ಟೋಡರಮಲ್ಲನು ಎಲಾ ಸಾತಂತ್ರದಿಂದ ಎರಡನೆಯ ತಡವೆ ವಂಗದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಾಜಮಹಲಲ್ಲಿ R السلام ನಡೆದ ವುಹಾ యుందడ ದಾಯJಾದನನು 高JER@Nに3ポo. 。 య)ుచ్చేదల్లి ದಾಯJಾದನು ಹತನಾದನು. ಡಿಲ್ಲೀಶನಾದ ಆಕ್ಷರನು ಹಸೆ ನಕುಲೀಯನು ○ ಪುನಃ ಎದೆಯ್ಯೋಹಾನಲದ ಉರಿಯೆದ್ದಿತು. ಈ ತಡವೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದ ಸೇನಾ ಪತಿಯJಾ ಒವಿಯಾನುದಾರರJಾ ವಿದೇJಾ) ಹಿಗಳಾಗಿ ದ೦ಗೆ ಕೂಡಿ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದರು. ಅಕಬರ ಷಹನು ಅತಿಶಯ ಒುದ್ಧಿಮಂತನಾದ ಸಮಾಜನಾಗಿ ದ್ದನು. ಮೂದಲು ಎರಡು ತಡವೆ ಪರಾನ ಶತುಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿದವನು ಹಿ೦ದೂ ಸೇನಾಪತಿಯಾಗಿದುದರಿಂದ ಹಿಂದೂ ಸೇನಾವತಿಗಳನ್ನು بیدلفان ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಬೇರೆ ಜಾತಿಯವರು ದೇಶಿ ಯ ಹಿ೦ದೂಗಳ ಸಹಾಯವನ್ನು ëñtýJ ಕೊರಡು ಮೊಗಲರಿಗೆ ವಿದ್ಯೋಹಿಗಳಾಗಿರುವವರನ್ನು •stBNoeror Bodo 3% ದವನಾಗಿ, ೧೫೮೦ನೆಯ ಕ್ರಿಸಾಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಟೋಡರಮಲ್ಲನನ್ನೂ ಸೇನಾಪತಿ ಯನಾಗಿಯJಾ ಶಾಸನಕರ್ತನನಾಗಿಯJಾ ನಿಯಮಿಸಿ ವಂಗದೇಶಕ್ಕೆ 守史」& ನು.. ನಿರ್ಭಿಕನಾದಾ ವೀರಪುರುಷನು ಮJಾರನೆಯು ತಡವ ಒ೦ದು ವಂಗ ದೇಶವನ್ನು ಒರಿುಸಿ, ವಂಗ, ಬುಹಾರು, ಉರಿಸಾ। ದೇಶಗಳನಾಳಿದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನಾವಳಿಗಳನ್ನವಲಂಬಿಸಿ ಈ ಆಬಾಯಿ೦ಕೆಯನ್ನು ಬರೆಯುವೆವು. ಆದುದರಿ೦ದ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳಿಗಾ, ಮುಸಲಾನ ೦ಗJಾ, ಜವಿಖಾನುದಾರರಿಗJಾ, ಪ್ರುಚಿಗಳಿಗJಾ, ಪರಾನರಿಗJಾ, ಮೊಗಲರಿಗೂ ಇದ ಪರಸ್ಪರ సంఒంధవన్నే ಕುರಿತು ಪುಧವುದಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ 3ళియు యే Rభ ಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕವ್ರ೦ಟಾಯಿತು. ಒಂದಾನೊಂದು దిన ಪಾ)ತಃಕಾಲದಲ್ಲೊಬ್ಬ ఒ)య్మేణానియుJ ಸದಿಯಾ జిలేయుల్లి యేరియJుతిద్చే ఇజ్చావు 3 ಸದಿಯು ತೀರದಲ್ಲಿರುವ ರುದ್ರಪುರ ವೆಂಬೊಂದು ಚಿಕ್ಕದಾದ ಗಾJಮಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದನು. ನಾಲಾ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸ್ಕಾರವಾದ ಪಚ್ಚೆಪೈರುಳ್ಳ ಹೊಲಗಳೂ ಗದ್ದೆಗಳೂ ದೃಷ್ಟಿಗೋಚರ ವಾಗುವುವು; ಪ್ರಭಾತದ ತ೦ಗಾಳಿಯು ಸಿ೦ತು ನಿಂತು ಬೀಸುತ ಪೈರುಗಳವೆಯೋಲೆ