ಪುಟ:ವಂಗವಿಜೇತ.djvu/೧೪೨

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೆಯ ಪರಿಚ್ಛೇದ ո զզ

エ)エ ವಂಗದೇಶವನ್ನು ಅನಾಯವಾಗಿ ರಕ್ತಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ತೇಲುವಂತೆ వూడేు విరి.

ಮಾಸುವಿಖ್ಯಾ–ಇ೦ದ್ರುನಾಧ ! ನೀನು ಹಿ೦ದು, ಹಿ೦ದುಗಳಾಗಿ ನೀವು ವಿಧಿಯು ನಿರ್ಬಂಧದಮೇಲೆ ನಿರ್ಭರರಾಗಿದುಕೊಂಡು ನಿಶ್ಚಿ ಷ್ಟರಾಗಿರಿ, 'ಸಾಹಸಿ ಗಳಾದ ವೆಾಗಲರು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪಾಣವಿರುವತನಕ 8%,t:נטסחפס" ಸಾಧೀನತೆಯನ್ನು ఆవేరేJవ్పువవరల్ల. ಇ೦ದ್ರನಾಧ-ಪರಾನರೂ ಅದೇ ಮಾತನ್ನೇ ಹೇಳುತಿದ್ದರು, ಈಗಾ ಪರಾನ రాజ్యవేల్లి! ದಿಲ್ಲಿಯ ಸಮಾJಟನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನೀವು ಯುದ್ಭವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ವ್ಯರ್ಧ, ವೃಥಾ ವಂಗದೇಶವನ್ನು ರಕ್ತಸೆನ್ಸ್ಯೂತದಲ್ಲಿ ಪಾವಿತ =35թaoֆ,Ց b. ವಾಸುವಿರಾ-ಹಿ೦ದು! ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಮರಣಗಳೆನ್ನ ಕೆಯಲ್ಲಿರುವುವು, ನೀನೆನ್ನ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆಷು ಧೈರ್ಯ? నిసాగే నా)ణదపాJRలే ఆలేనిఎల్లపా ? ಇ೦ದ್ರುನಾಧ-ನನಗೆ ಪಾJಣದವೆ. ಲೆ ಬಹಳವಾಗಿ ಆಶೆಯು೦ಟು, ಆದರೆ నివ్ము ళ్యీగి જ ચૂrઈ ನನಾಪಾುಣದಮೇಲಣ ಆಶೆಯನ್ನು చిట్చను. వూ సువిూ-విశే ? ಇ೦ದು,ನಾಧ—ಸಾಹಸಿಯಾದ ಪುರುಷನು లేక్చేవేన్నే ఎు సువను, ತನ್ನ వదల్లి ಜಯ ವು ನಿಶ್ಚಯವೆಂದು ತಿಳಿದಿರುವಾತನು ಶತುವನ್ನು చేవి) స ಲಾಪನು. ಆದರೆ ಸ್ವಂತ జరియు దల్లి ಸಂಶಯವುಳ್ಳವನು ಶತು)ವನೆ೦ದಿಗJಾ ళ్నేవిఎస నేు. ಬಹಳ ಹೆJಾತು ಮಾತನಾಡಿ ಇ೦ದ್ರನಾಧನ ಬಲಹೀನವಾಗಿದ್ದ ՅԵՑԵ53, ಕ್ರಮಶಃ ಅವಸನ್ನವಾಗುತಿದ್ದಿತು; ಅದರಿಂದವನ ಹೃದಯದ ಘಾಯದಿ೦ದ ಪುನಃ ರಕ್ತವು 3Jdāు వదళ్మీ ಪ್ರಾರ೦ಭವಾಯಿತು. ಮಾಸುವಿಖಾ-(ಕೊ ಧಾ೦ಧನಾಗಿ) ಪಾಮರ | ಕೌಶಲ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಕ್ಷಮೆ యున్నే ಹೊರದುವ ಪ್ರತಾಶೆಯುಳ್ಳವನಾಗಬೇಡ. ಇಂದ್ರನಾಧ–lಮೊದಲಿನಂತೆ ಗರ್ವದಿ೦ದ) ನಾನಾವ ಪ್ರತಾಶೆಯನ್ನೂ ಹಚ್ಚಿ ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಒಲಾದನು 23Rr 。 ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರೈಸಲೆಂಬೊಂದೇ ಪ್ರುತಾಶೆ ಯುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ජෑස්ථී ಜಲಾದನು ఆవ నా భిE నెణ వాడ ಕೆಲಸವನ್ನು వాూడేట్విశాగిల్ల; ಇಂದ್ರನಾಧನ ಘಾಯದಿಂದ ರಕ್ತಸಾವವು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಹೆಚುತ బందోు ఆ వన ಶರೀರವು ಬೇಗನೆ ಅವಸನ್ನವಾಗಿ ಪುನಃ ಚೇತನ ಹೋದವನಾಗಿ ನೆಲದವೆುಲೆ . دثة بنتاهة