ಪುಟ:ವಂಗವಿಜೇತ.djvu/೧೪೩

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


వంriవిజీలతో עוף ח ಮಾಸುವಿಖಾನ ಹೃದಯವು ಸ್ವಭಾವತಃ సైవేురవాదుడల్ల. Scm3ですofい ಬಲವಿಲ್ಲದೆ ಚೇತನಹೋದವನ ಶಿರಶ್ಚೇದನವಂ ಮಾಡಲು అవను అప్పగేయునే్ను ಮಾಡಲಿಲ್ಲ–ಇ೦ದ್ರುನಾಧನನ್ನು ಕಾರಾಗಾರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದೆಕೆ೦ದು ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದನು. ಇ೦ದ್ರುನಾಧನು ಕಾರಾಗಾರಕೊಾಯಲ್ಪಟ್ಟನು. ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೆಯ ಪರಿಚ್ಛೇದ ರಮಣಿಯ ವೀರತ್ವ The midnight passed, and to the massy door A light step came-lt paused-lt moved once more Slow turns the grating bolt and sullen key— 'Tis as his heart forebo ded-that fair she ! Byron ತಿ ಕಿರದಾಗಿದೆ.ಾರದು ಕತ್ತಲೆಯ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲೊಬ್ಬ ವೀರಪುರುಷನು ಹುಲ್ಲಿನ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿರುವನು. ಆ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲೋರದು ಮೇಲಿನ ಬೆಳಕ೦ಡಿಯಿ೦ದ ಬೆಳಗಿನ ವೂ ಬಿಸಿಲು ಬರುತಿದ್ದಿತು. ಆ ಅ೦ಧಕಾರದ రాయుల్లి ఆ చిసిల చేJRలు :מפה ಕಾಣುತಿದ್ದಿತು. ಅಸಂಖ್ಯವಾದ ಅಣುಗಳJಾ ಅಣುವಿನಷ್ಟು ಸಣ್ಣದಾದ కేంగగళJ. ఆ చిసిల రేటియుల్లి లāు తిడ్చువు, ಕುಣಿಯುತಿದುವು, ಮೇಲೆ ಹೋಗುವುವು, ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುವುವು, ಒತ್ತ, ಡವೆ ಬಿಸಲಲ್ಲಿ ಕಾಣುವುವು, ಒತ್ತಡವೆ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗುವುವು, ಒಂದೆರಡು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಬ೦ದು ಬೆಳಕ೦ಡಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುವು, ספרסם 2השל ಹೋಗುವುವು, ಅವು ಬಂದಿಯಲ್ಲ, ರೆಕ್ಕೆಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಮುರದಿ೦ದ ಮರಕ್ಕೆ ಹಾರಿಹೋಗಿ ಕೊಂಬೆಗಳಮೇಲೆ ಕೂಡುವುವು, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವುವು, ಜಗತ್ಸರಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿಯJಾ ಆಕಾಶಮಂಡಲದಲ್ಲಿಯJಾ ಭ್ರಮಣಮಾಡುವುವು, ವೀರ ಪುರುಷನಾ ತೃಣಶಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಶಯನಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೆಳಕ೦ಡಿಯಕಡೆ ಒಂದೇ ದೃಷ್ಟಿಯಿ೦ದ ನೋಡುತಿದ್ದನು. ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಲತಾ ಪಲ್ಲವವು ಬಾಹುಗ న్ను వెస్ల.రిసి ఔభశిన లేడి తిరుగి రువాంకె బందియు ಕಣುಗಳು ಬೆಳಕ೦ಡಿಯ ಕಡೆ ತಿರುಗಿದುವು. ಬಂದಿಯು కింకి సుతిదే్చుదే ను ? బిసిల రే టియుల్లి ಅಣಾದಿಗಳ ಆಟವನ್ನು ನೋಡುತಿದ್ದನೆ బెల్గశండించి,ుంది బందు రేు?3 ಹಕ್ಕಿಗಳು ಪುನಃ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು విస్తరిసి జీJండేు ಹಾರಿಹೋಗುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಅವುಗಳೊಂದಿಗೆ ತಾನೂ ತನ್ನ ಮಾನಸಪಕ್ಷವನ್ನು ಎಸ್ತರಿಸಿಕೊ೦ಡು ಸು೦ದರ ವಾದ ಜಗತ್ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಅನಂತವಾದಾ ನೀಲಾಕಾಶದಲ್ಲಿಯಾ ವಿಹರಿಸು ತಿದ್ದನೆ?