ಪುಟ:ವಂಗವಿಜೇತ.djvu/೧೪೭

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


rje rioriti טף ח ದಲ್ಲಿ ಸದಯನಾದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಗುರುತಾಗಿ ಈ ಉಂಗುರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊ೦ಡೆನು, ಅದಕ್ಕೆ ಗುರುತಾಗಿ ನನ್ನ ಆಜೀವನವೂ ಅದನ್ನು ಧಾರಣೆಮಾಡುತ್ತಿರುವೆನು ; ಸೇನಾಪತಿ ಇ೦ದ್ರುನಾಧನು ದಾಸಿಯನ್ನು ಮರೆತಿದ್ದಾನೆ! ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. శేJRఊలవి నిందితే వాదాని ಸ್ವರವನು ಕೇಳಿ ಇಂದ್ರನಾಧನು ಚಮಕಿತ ನಾದವನು, ಒಮ್ಮೆಗೆ శాసిగేయు వేులే ಎದು ಕುಳಿತನು. ವನಗಾವುದ ಮಹೇಶ್ವರನ వెుందిరదలేJ్స వే్ము ಆ ಸ್ವರವನು ಕೇಳಿದ್ದನು, Ron DR503.) ವಕ್ಷದ 53 بع ژن ماں ಸ್ವರವನು వు తేJ్కువే్ము ಕೇಳಿದ್ದನು–ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ Շ3Տ) ಮಗ್ನನಾಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇ೦ದುನ್ಯಾಧನನ್ನುದ್ವಾರಮಾಡಿದ್ದಾ ಹೆ೦ಗಸು; అదే వివా) లేయు) దాలెసియు ವೇಷವನ್ನು ತಾಳು ಶತುಗಳ ಶಿಬಿರದಿ೦ದ ಇ೦ದ್ರ ನಾಧನನುದಾರ ಮಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ! ಚಿಂತೆಯು ತರಂಗಮಾಲೆಗಳಂತೆ ಇಂದ್ರನಾಧನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಉಧಲಿತ ವಾಗತೊಡಗಿತು, ಅವನ ಹೃದಯವು ಉಬ್ಬಿತು, ಕಣ್ಣುಗಳೆರಡೂ ನೀರಿನಿಂದ ತು೦ಬಿದುವು-ಕಡೆಗೆ ವಿಮಲೆಯ ಕೈಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊ೦ಡು ಕರುಣಾ ಕ೦ರದಿ೦ದ ಹೇಳಿದನು–ಮಾನುಷಿಯೋ ಅಧವಾ ದೇವಿಯೋ! ನೀನಾರೆ೦ಬುದನು t35 ఆ వత్నాలదల్లి সং ইনf 35মতে ১০৩১ত '১ ! তলতש , נ}הנ3סס:ספינס ತೂರ್ಣವಾದೀ ಶತು)ಶಿಖರಕ್ಕೆ ನನ್ನು ದ್ವಾರಾರ್ಧವಾಗಿ ನೀನೊಬ್ಬಳೇ ಬಂದಿರು ಎಯಾ? సైన్నే నే్ను ದಾಸಿಯೆಂದು ತಿಳಿದು ನಿನ್ನ ಸ೦ಗಡ ಮಾತನಾಡಿದೆನೇ ? ನೀನೆನ್ನ ಜೀವದಾನವರ ಮಾಡಿದೆಯೆ೦ದು ತುಚ್ಛವಾದಾ ಅರ್ಧ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ನಿನಗೆ ಕೊಡಹೋದೆನೆ? ನನಾ ಸಕಲಾಪರಾಧಗಳನ್ನೂ ದಯೆಗೈದು ಕ್ಷಮಿ ಸುವಿರಯಾ ? ಇ೦ದ್ರನಾಧ್ಯತುಮಾತುಗಳನ್ನು శేళి ఏ వులేయు శివియుల్లి సJదేయు ಹೆJಾಯುಂತಾಯಿತು, ಇ೦ದ್ರನಾಧನ ಹಸ್ತದ ಸ೦ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದವಳ ಮೈ ನಡುಗಿತು, ಗಾತ್ರವು ಕ೦ಟಕಿತವಾಯಿತು! ಆದರೆ ವಿಮಲೆಯು ಪ್ರತುತ್ಪನ್ನವುತಿ ; ಧಿಟ್ಟಳು; ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಆತ್ಮಸ೦ಯಮವರ ಮಾಡಿಕೊಾಂಡು, ವೆುಲ್ಲವೆುಲ್ಲನೆ ಇ೦ದ್ರ ನಾಧನ ಕೈಯಿ೦ದ ತನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ಸರಿಸಿಕೊಂಡು, ಧೀರಸ್ವರದಿಂದ ઝર છું ತೊಡಗಿದಳು-'ನಿನ್ನ ಅಪರಾಧವಾವದವೂ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ದಾಸಿಯ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, 9ংBR 32, ದಾಸಿರು ೦ದು ತಿಳಿದು ಯುಧೆಷ್ಟ ಸೌಜನ್ಯವನ್ನು ভJoং 03১3, ১ংBBr ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಆಜೀವನವೂ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಧಾರಣೆ ಮಾಡುವೆನು, ಇ೦ದು ನೀನು ತೋರಿದಾ ಸ್ನೇಹವು ಆಜೀವನವೂ RK, ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿರುವುದು, ಆದರೆ ಈಗಾ ಮಾತುಗಳನ್ನೆಲಾ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಮಯವಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಸಂಗತಿಯನು ಕುರಿತು యే Rళలు ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಬಂದಿರುವೆನು, ನಿನ್ನ ಉದಾರಕ್ಕೆ స్లు వాలిగి ಉಪಾಯವನ್ನು oهلنا للمثلاً مهلتDdدا