ಪುಟ:ವಂಗವಿಜೇತ.djvu/೧೪೮

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೆಯ ಪರಿಚ್ಛೇದ nqсг ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ನೀನೀ ಹೆಂಗಸಿನ లాుడేుగేయన్నుట్చు రెడిJరటుయేJR గు, రౌలిరా ಗಾರದ ಕಾವಲವರು ಚೆತನ್ನ ಶೂನ್ಯರಾಗಿ బిది ద్చారే, 5ס 3קססדחפ ספרסJספf ಸೈನಿಕರಾರಾದರೂ ಕೇಳಿದರೆ, 'ನಾನು ಭಿಕಾರಿಣಿ ದಾಸಿ'ಯೆಂದು ಹೇಳಿ JேDES) nேert).' ಇ೦ದ್ರುನಾಧನಾ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಸ್ತಂಭಿತನಾದನು; ವಿಮಲೆಯ ಸಾಹಸವನ್ನೂ ಸ್ಥಿರಸಂಕಲ್ಪವನ್ನೂ ನೋಡಿ ವಿಸ್ಮಿತನಾದನು. ಆದರೆ ಕ್ಷಣ వేూకైు కింకిసి, బళిశా, ' దేవి ఎు సు, ನಾನು ನಿನ್ನ ನು ವಿಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ చిట్చు ಇಷ್ಟವುಳ್ಳವನಾಗಿಲ್ಲ, ನೀನೆನ್ನನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉದಾರ درع or1 تدة لم دتDo تتة F35D2r3030 Dr30 S Fr35 ನೃಶಂಸರಾದಾ ಶತುಗಳು నిన్న నేJ్నవే్ముగే వే ವಧೆ ಮಾಡುವರು' ಎ೦ದನು. ವಿಮ ಲೆ–ನನಗೆ ಸಲುವಾಗಿ ಚಿ೦ತಿಸಬೇಡ, ನನ್ನು ದಾರಕ್ಕೆ లnునాPoు ನಾನು ದಾರವಾಗದಿದ್ದರೂ ಹೆಚು ಹಾನಿಯು೦ಟಾಗದು, ನನಗೆ ಸಲು و دلهٔ نارنة ವಾಗಿ ಚಿ೦ತಿಸುವವರೂ, ನನಗೆ ಸಲುವಾಗಿ ಶೋಕಿಸುವವರೂ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹೆಚು ಮು೦ದಿಯಿಲ್ಲ, ಅನಂತವಾದ ಸಾಗರದಲ್ಲೊ೦ದು ಬಿಂದು ಜಲವು ಲೀನ 5ՄoՐ ಹೋಗುವಂತೆ ಜಗತ್ಸರಸ್ಕಾರದಲ್ಲೊಬ್ಬ ಹತಭಾಗಿನಿಯು ವುರಣವು ,ಅಲಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವುದು. నిని ను యులెస్చీ, ಕ್ಷಮತಾಶಾಲಿ \זפ ס5ענ8ש ವೀರಪುರುಷನು, ನೀನು ಸುಖವಾಗಿದ್ದರೆ ಅನೇಕರು ಸುಖಿಗಳಾಗಿರುವರು. ಇ೦ದ್ರನಾಧನು ವಿವು ಲೆಯ ನು ಕ್ಷುರಿತು ತೀವ್ರುದ್ಯಷ್ಟಿಯಿ೦ದ ನೋಡ ತೊಡಗಿ, ಕಡೆಗೆ ಧೀರಭಾವದಿಂದ, 'ದೇವಿ! ನೀನೆನ್ನ ಉದಾರಾರ್ಧವಾಗಿ యుత్నే ವತಿಯಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಲುವಾಗಿ ಆಜನ್ಮಕಾಲವೂ ನಿನಗೆ ಬಾಧ್ಯನಾದೆನು; ಆದರೆ ನಿನ್ನ ನೀ స్బళదల్లిట్చు সতd১ ಕಾರಾಗಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗೆನು, ಉಪðJಾಧದಿ೦ದ ಒತಾಯ ಮಾಡಬೇಡ'ವೆ೦ದನು. ಈ ತಡವೆ ವಿವು ಲೆಯು ಪರಾಸ್ತೆಯಾದಳು. ಅನೇಕವಾಗಿ ಅನುನಯು ದಿಂದ ಅನುರೋಧನೆ ಮಾಡಿದಳು, ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ತೋರಿದಳು, ಆವದ Եo:3e»Jօ Ց :)et 3 ժoՀՀ వుకిణ్ణి యునే్ను ವಿಚಲಿತವುಾಡಲಾಗದೆ ಹೇJಾದಳು. ಇಂದ್ರುನಾಧನು ಒಂದೇ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳುವನು-'ಆರೆನಗೆ ಒತ್ತಡವೆ ಪಾಣದಾನವರ ಮಾಡಿ ಪುನಃ ಈ ಕಷ್ಟಕ್ಕೊಳಗಾಗಲೆಳಸುವಳೋ ミうo35 ವಳನ್ನು ವಿಪದ್ಯ...ಸ್ತೆಯನಾಗಿ ಮಾಡಿ ನಾನು ಉದಾರವಾಗಬೇಕೆಂದು ಪಾುರ್ಥಿ ಸತಕ್ಕವನಲ್ಲ. అంతేకాక ಉದಾರದಿಂದ, ಅಂತಹ ಜೀವನದಿಂದೆನಗೆ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲ.' ವಿಮಲೆ-(ಅತಿ ಕಷ್ಟದಿ೦ದ) ವೀರಪುರುಷ! ನಗೆ ಗೆJಾತ್ತಿರದು, 9ন, ಪ್ರೇಮಾಕಾಂಕ್ಷಿಣಿ సరళి యు) ఈrl ಚತುರ್ವೆಷ್ಟಿತ దుగFదల్లి ಆಬದ್ಯೆಯಾಗಿ ಅವಳನ್ನು ದಾರಮಾಡದಿದ್ದರೆ חסס5Jס ניקס (8 סלש#ספiuס , נשה נסחפ3Jסס סנש