ಪುಟ:ವಂಗವಿಜೇತ.djvu/೧೫

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


o Earlsorora ಆಡುತಿತು; ಪೈರುಗಳು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಆನಂದದಿಂದ ಕುಣಿದಾಡುವ ರತಿರುವುವು. ಬಹಳ ದೂರದಲ್ಲಿ, ಹೊಲಗಳ ವೆುರೆಗಳಿಗೆ ವೆುಲತ್ತ, ಒಂದೆರಡು ಹಳ್ಳಿಗಳು ಕಾಣುವ ವು–ಮನೆಗಳು ಕಾಣುತಿರಲಿಲ್ಲ; ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ದಟ್ಟವಾಗಿದ್ದ యేస5బణదే ಮರಗಳ ಗು೦ಪುಗಳು ಕಾಣುತಿದುವು; ಆಕಾಶವು ನೀಲಿಯ ಬಣ್ಣ ; ية تتةr دلة ಹಾಡುತಿದುವು : ರೈತಜನರಾ ಹಳ್ಳಿಯಿ೦ದ ಹೆJಾರಟಿದ್ದವರು ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲಾಸದಿಂದ ಹಾಡುತಿದ್ದರು. ಬುಹ್ಮಚಾರಿಯು ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತಿದ್ದವನು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಹಾದಿವಾಕನನ್ನು ಕ೦ಡು, 'ರುದ್ರು ಪುರವು చేు తేవే్చు び3JGご ? "" ಎ೦ದು ಕೇಳಿದನು. ಹಾದಿವಾಕನು, ' ' ಬಹಳ ದೂರವಿಲ್ಲ; ಅರ್ಧ ಹರದಾರಿ యూrlబ5ుదు, ఎదురే రియోని Rగి శాDణువా ದಿಣ್ಣೆ ಮೊಗಚಿ ಬಿದರೆ, అల్లి ಊರಿರುವುದು ಎ೦ದು ಹೇಳಿದನು , ਹਠਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। عدك بين 5 كم ವರ್ಷವಿರಬಹುದು ; ಅವನು ಕೆ.ವರ್ತಚಾತಿ ಯುವನು ; ಆದರೆ ಅವನ ಉಡುಗೆಯು ಸ೦ಭಾವಿತನಿಗೆ ತಕುದಾಗಿದ್ದಿತು ; ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗೆ ವಂದಿಸಿ, ಸಾಮಿ! ರುದ್ರಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಿರಾ? ನಾನೂ ಅಲ್ಲಿಯವನು, ತಮ್ಮ ಸ೦ಗಡ ಬರುವೆನು ; ತಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು ? ಇರುವುದೆಲ್ಲಿ ?' ಎ೦ದು ಹೇಳಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದನು. ಬಾಹ್ಮಣ–ನನ್ನ ಕೆಸರು ಶಿಖ೦ಡಿವಾಹನ. ಇಚಾಮತಿ ನದಿಯ ತೀರ డల్లిరువ ಮಹೇಶ್ವರ ಮುರದಿರದಿ೦ದ ಬ೦ದೆನು. ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನು ? ಹಾದಿವಾಕ–ನನ್ನ ಹೆಸರು ನವೀನದಾಸ.. ಇಲ್ಲೆನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಛJಾಮಿಯಿದೆఆదన్ను ನೋಡಲು ಹೋಗುತ್ತೆ ನೆ. ಶಿಖಂಡಿ-ಈ ವರ್ಷ ವ್ಯಾರು ಪಚ್ಚೆ סדחס לסf\t:: ನವೀನ–ಸಾಮಿ! ಈಗ ನನಗೆ ನಾಲ್ವತು ವರ್ಷ, ಈ ವರ್ಷದ ಪೆರಿ ನರತೆ ದಂಡಿಬೆಳೆಯನು ನಾನಾವಾಗಲJಾ ನೆJಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಷ ದೇವರ ದಯಗೆ ಪಾರವಿಲ್ಲ. ನವೀನದಾಸನು ಸ ఎవే్ముసిడ్చు, ಪುಸà, ಸಾವಿು ! ల్చ యేJDకే స .Q لہ ನಮ್ಮ ಜವಿಾನು ದಾರನ వాJ గనిగెల నాణ\దే ? చేRదిరా ? ఎందను. علا ರದು ಮಾದರಿ ಹುಚ್ಚನಾಗಿದಾನೆ. ಕಾರಣವನಾ ರೂ ಅರಿಯರು; ಅವನ ಆರೂಗಕ್ಕ ಸಲುವಾಗಿ ಅವನ ತ೦ದೆಯು ಬಹಳ ಶ್ರುವು ಪಡು ತಾನೆ ; ಆದರಿ೦ದೇ ? ತಾವು ನೋಡಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬಲ್ಲಿರಾ : دكاكة يندما తిమిండి—త్మాదల్లి ಹುಚುರೋಗಕ್ಕೆ ং93ং ত ততBPortwo erv", ವಾಗಿವೆ; ಬ೦ಧು ವಿಯೋಗ, ರಮ ಣಿಯು ಪ್ರೇಮ. నేJI క్షాలవాళెగలల్ల ; తావు ఒచుఒరయే వస్ను