ಪುಟ:ವಂಗವಿಜೇತ.djvu/೧೫೦

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಭತ್ತನೆಯ ಪರಿಚ್ಛೇದ )חטר ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಭತ್ತನೆಯ ಪರಿಚ್ಛೆ ඇස ಪುರುಷನ ವಿರತ್ವ Heard ye the din of battle bray, Jance to lance and horse to horse. Grey. ೧Qಂದ್ರುನಾಧನಸ್ಸು ు ఏ్ముందేJవే్ము ತಮ್ಮ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅವನ ಸೈನಿ モ#ロ విస్మయురేన్కి ಆಹ್ವಾದಕJಾ ಪಾರವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇ೦ದ್ರನಾಧನು ಗಂಭೀರಸ್ವರದಿಂದ, ನನ್ನನಾರಾ ごは3 ಪ್ರುಶ್ನೆಯನ್ನೂ వాూడా బీRడెరి, ನನ್ನ ದಳದ ಅಶಾರೋಹಿಗಳು ಅಸ್ತ್ರಶಸ್ತ್ಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಿ, ಈ ನಿಮಿಷ దల్లి ಶತುಗಳ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಆಕ್ರುವುಣ ಮಾಡುವೆನು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಸೈನ್ಯದವರು ವಿಸ್ಮಯಾಪನ್ನರಾದರು, ಆದರೆ ಅವರಾರೂ ಆವ ವಿಚಾರ ವನ್ನೂ モ浮o Cョo ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡದೆ, ಅಪ್ಪಣೆಯು ಪ್ರಕಾರ ರಣಸಜ್ಜದಿಂದ ಸಜಾದರು– ಅವರು ಸಜಾಗುವುದರೊಳಗೆ ಇ೦ದ್ರುನಾಧನು ಭಗವಂತನನು ధ్యాని సిదను ; ದಂಡವತು ಪ್ರಣಿಪಾತನಾಗಿ, ಭಗವಂತ! ಇ೦ದಿನಂತೆ ಅಸಮ ಸಾಹಸದ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನಾವಾಗಲJಾ ಲಿಪ್ತನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ನೀನಿ೦ದು ಪ್ರುಸನ್ನನಾಗಿ ನನಗೆ ಜಯವು೦ಟಾಗುವ೦ತೆ ಮಾಡು, ನನಗೆ ಉಪಕಾರಿಣಿಯಾದವಳನ್ನು ದಾರಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ನಾನು ಹತನಾದರೂ ಹಾನಿಯಾಗದು' ಎ೦ದು ಪಾುರ್ಧಿಸಿದನು. ರಾತ್ರಿ) ಮJಾರನೆಯ ಚಾವು ವಾಗಿದ್ದಿತು. ಚ೦ದ್ರನು ಅಸ್ತನಾಗಿದ್ದನು. ಪ್ರಪಂಚವೆಲಾ, ಕಡುಕತ್ತಲಾಗಿದ್ದಿತು. ಆಕಾಶದಲ್ಲೊಂದೆರಡು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಕಾಣುತಿದುವು, ಆದರೆ ಪೂನಃ ವೆು ಘರಾಶಿಯು ಕವಿತು درة ع3 بعدة عقة 守び3。 ಮುಕಾಗುವುದು. ಮುಧೈವುಧೈ। ಗಾಗೆಯ ಶಬ್ದವು ಕೇಳುವುದು, ಹತ್ತಿರವಿದ್ದ ಗ೦ಗೆಯ ಕಲೆನ್ಗಿಲದ ಶಬ್ದವು ಶುತಿಗೋಚರವಾಗುವುದು, ಗಭೀರವಾದಾ ಗೌಗತ್ತಲಲ್ಲಿ ಇ೦ದ್ರನಾಧನ تتم متةuدادات ನಿಶ್ಯಬ್ದವಾಗಿ دات ددنة 5 ت بعث ردائة كع ವಾಗಿ ಹೊರಟಿತು. స్వల్ప ದೂರ ಹೋಗುವುದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಳಕು ಕಂಡಿತು. ಆ ಬೆಳಕು ಒಮ್ಮೆ రౌPణువుదోు, ఒవే్ము ಅಳಿಸಿಹೋದಂತಾಗುವುದು. ಇಂದ್ರನಾಧನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತು ದೂತನೊಬ್ಬನನ್ನು ಮು೦ದಾಗಿ ಕಳುಹಿದನು. ದ.Jಾತನು 89:להi\ 55.5 tח ನಿಶ್ಯಬ್ದವಾಗಿ ಹಿ೦ದಿರುಗಿ ಬಂದವನು ಶತುಗಳ ಕಾವಲವರು నాల్ము వుంది ఆల్లి శావాలు శాయుత్తి, రువారు ' ఎందు ੀ ਦੇ 3ੋ੦. ಇ೦ದ್ರನಾಧನು ಹತ್ತುಮರದಿ ತೀರಂರಾಜರನ್ನು (ಬಿಲುಗಾರರನ್ನು) ಕರೆದು ಮು೦ದೆ ಹೋಗ బెళింతేలగా ఆల్లి శావలుశాయువ నాల్ను వుందియు లేJ్సబ్పనేు :ספעפת ದಿಂದುಳಿದುಕೊಂಡರೂ ಅವನು ಪಲಾಯನವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಅವರ ಪಾಳಯದಲ್ಲಿ