ಪುಟ:ವಂಗವಿಜೇತ.djvu/೧೫೧

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


(ՊԱ B వంriవిd d ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶತುಗಳು ಬಂದು ಅವರು ಹತುಮಂದಿಯನ್ನೂ ವಧೆಮಾಡುವರೆ೦ದjಾ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡಕೂಡದೆಂದೂ ಹೇಳಿ ಅಪ್ಪಣೆ వూడె రేళుడిది సోు. 53ు వుంది కి రెందాజర్) వేుల్లవేుల్లనే ಮು೦ದುವರಿದು Rேh RooBJo8Fபே09ர் ನಾಲ್ಕುಮ೦ದಿ ಕಾವಲುಕಾಯುವರನ್ನು ಭೂತಲ ಶಾಯಿ ಯರನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು. ಇ೦ದ್ರನಾಧನ ಸೇನೆಯು ಮು೦ದುವರಿದು Rேr\Jேoane). ಮು೦ದೆಯJಾ నాల్మారు ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿದ್ದ הפרסieטס ספרח נפ tספse צהJס3סס ಯಾಗಿ ತೀರಂದ್ವಾಜರ ಅ೦ಬಿಗೆ ಬಿದು ಮುಡಿದರು. ಸ್ವಲ್ಪದರಲ್ಲಿಯೇ ಇ೦ದ್ರು ನಾಧನ ಸೆನಿಕರು ಶತುಗಳ ಕ೦ದಕದ ಬಳಿ ಹೋದರು. ಇ೦ದ್ರುನಾಧನ ಅಪ್ಪಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಸೈನಿಕರು ಕಂದಕವನ್ನು ದಾಟಿದರು. モ#ロr3モ#ロ 」。 ಇದ್ದ ಮುಸಲಾನರು ు ఏ్ముందేJవే్ము ಶತುಗಳನ್ನು సౌJRడి تroیچ په نتrدر م ತೆ!Jಾಡಗಿದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಸಜಾಗು ವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಇ೦ದ್ರನಾಧನ دكاثة كتيبة يتة ಕಂದಕವನ್ನು ದಾಟಿಹೋಗಿ ಅವರನ್ನು ಭಿನ್ನಭಿನ್ನವಾಗಿ ದೂರ ಓಡಿಸಿದರು. ಇಂದ್ರುನಾಧನು ಕಂದಕವನು ಕಾವಲು ಕಾಯುವುದಕ್ಕೆ సృస్యనేన్ను ಅಲ್ಲಿರಿಸಿ, ಸಂಗಡ ಐವತುವ-೦ದಿ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಕರೆದುಕೊ೦ಡು ಊರ್ಧ್ವಶಾಸದಿಂದ JuHHHHY uL e ukeeeuSkAAA ಹೋದನು. ಕಾರಾಗಾರದ ಬಾಗಿಲ ಹೊರಗಡೆ ಕೆಲವು ಸೈನಿಕರು ಕಾವಲಾಗಿದ್ದವರು, ; ಬದ್ಮನಾಗಿದ್ದನೆಂದು తిళిదిద్చరు פJפrtט agספחפספוס 3 הקפה, סס פי ఒు వి)్మందే నివే్ము ఇందు నా ధేన ವಜ್ರನಾದವನ್ನು ಕೇಳಿ, ಇ೦ದ್ರುನಾಧನು ಸೆರೆ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಆಕಾುರತಮಾಡಿದುದನ್ನು ಕ೦ಡು ವೇಗವಾಗಿ ಓಟ ಹೋದರು, ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರನಾಧನು ಮೊದಲು ನೋಡಿದ್ದ ಕಾವಲವರಿಬ್ಬರೂ ಆಗಲJಾ ಸುರೆಯಿರದ ಮುತ್ತೆರಿದವರಾಗಿ ಅಚೆತನರಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದರು. ಅವರ ಒಳಿ ది బేవరియుJకిదితేు. ಇ೦ದ್ರುನಾಧನಾ ದೀಪವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದನು ; ಕತ್ತಲಮಯವಾಗಿದ್ದಾ వాను నేయుల్లి యేుల్లినవేు లే ఎవులేయు తాంతేదే! యేలకేయు లంబాయువూసావాగి బిది ಕಣುಗಳು వేు) డ్చువు. ನಿಶಾಸಪ್ರಶಾಸಗಳಿಂದ ಅವಳ ವಕ್ಷವು ودكتبه వేుల్లవేుల్లనే ಉಬುವುದು; ತಗುವುದು. ఇంద్రునాధి ను ఒందు వెు)యేJకేFశాల సజల సాయు నే నాగి ದೇವರನ್ನು ధ్యానిసి ವಂದಿಸಿದನು. ಬಳಿಕ ಒಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಶೀರ್ಣವಾಗಿದಾ ದೇಹಲತೆ యున్నే ತೃಣದ ಶಯೋಯಿ೦ದೆತ್ತಿಕೊಂಡು ?3ס שחפתJהסכ బందనేు-స్చల్స ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ವಿಮಲೆಯು ಎಚ್ಚರಗೆJಾಂಡು ಇಂದ್ರನಾಧನನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ,