ಪುಟ:ವಂಗವಿಜೇತ.djvu/೧೫೨

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ף טח دلهة وقلبه ميدلة الة a. 'ಸೇನಾಪತಿ ಇಂದ್ರುನಾಧನು ನನ್ನುದ್ವಾರಾರ್ಧವಾಗಿ ಬಂದನೆ? ಭಗವಂತನು సైన్నేన్ను ಕಾಪಾಡಲಿ, ನಾನು ಮರಣವನ್ನು ನಿಶ್ಚಿಸಿಕೊ೦ಡಿದ್ದೆನು; ವುರಣ శాలదల్లి ತಂದೆಯನು ನೋಡಲಿಲ್ಲವೆ೦ಬ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕ್ಕೇಶಪಡುತಿದ್ದೆನು, মই তত: ওঁ ! ನನ್ನನ್ನುದ್ವಾರಮಾಡು, చేు తేల్చివే్ము a ԹՅՐ ತಂದೆಯನ್ನು ನೋಡುವೆನು ' ಎ೦ದಳು. ಕಾತರವಾಗಿದ್ದಾ ಸ್ವರವನು #R ఖి ఇందు నాంధిన ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ Ջ853 3oo、3o, けにさ ಪ್ರುತುತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಇ೦ದ್ರನಾಧನು ಕುದುರೆಯನ್ನೇರಿದನು, ಕ್ಷೀಣವಾಗಿದ್ದಾ ఏ వులేయున్నే వుగు వన్నేత్తి, ಕೊಂಡಂತೆ ಎತ್ತಿ ತನ್ನ ಹಿಂದೆ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿಕೊಂಡನು. ಅವಳು ಬಿದುಹೋಗದ ಹಾಗೆ ತನ್ನ ನಡುಕಟ್ಟನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ಅದರಿ೦ದವಳನ್ನು ತನ್ನ ಮ್ಮೆಗೆ ಭದ್ರವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡನು. ಇ೦ದ್ರನಾಧನು ಕಂದಕವನ್ನು ಕಾಯುವುದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ತನ್ನ సృని శరిద ಬಳಿ ಬಂದನು. ನಾಲJಾ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮುಗಿಲೆದ್ದರತೆ ಪಾಯಶಃ ಮJಾರು ನಾಲು ಸಾವಿರದ ಸಂಖ್ಯೆಯುಳ್ಳ ಶತು ಸೈನಿಕರು ರಣಸಜಾಗಿ ಬರುತಿದ್ದರು– ಇಂದ್ರುನಾಧನು ಸೈನ್ಯಸಮೇತನಾಗಿ ದುರ್ಗಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ವೇಗವಾಗಿ ದೌಡಾ ಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಶತು) ಸೈನಿಕರು ಸಮಿಾಪ ಬರುವುದರೊಳಗೆ .3:ה3סנ3שש זס ס\זסס3Jס ಶಿಬಿರವು ಸರ್ವತ್ರು ಜಯಜಯ ಶಬ್ಬದಿ೦ದ ಪರಿಪೂರಿತವಾಯಿತು–ಇರದ್ರು ನಾ ಧನು ಸೆರೆಯಿ೦ದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದನೆ೦ದಾ, ಹೆJಾಗಿ ಶತುಗಳನ್ನು ಹೇJಾಡೆದು ಒಂದನೆಂದೂ ಅವನು ಐನೂರು ಘೋಳಾಯ್ತು.ರೊಡನೆ ಹೋಗಿ ಕಂದಕವನ್ನು ದಾಟಿ ಶತು ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಸರ್ವನಾಶಮಾಡಿ ಬ೦ದನೆ೦ದ.Jಾ ددته به دلت FC 3 ಮೊಗಲ ಸೆನಿಕರು ಉಲ್ಲಾಸರಿಂದ ಉನ್ಮತ್ತ,ಪಾಯರಾದರು. ಟೆ!ಾ ಡರಮಲ್ಲನು ಪ್ರೀತನಾಗಿ ಇ೦ದ್ರನಾ నన్ను ಆದರದಿ೦ದಾಲಿoಗನೆಯು೦ ಮಾಡಿಕೆJಾ೦ಡನು; ಇ೦ದ್ರುನಾಧನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ బగేయున్నే 守obョo Q25cmには3Spr&SrporlJp అవశాలే విల్ల. ಕೇವಲ ಕೆಲವರು ಸ್ಮೆನಿಕರು ಹೊರತು ವಿಮಲೆಯ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮತಾರಾ ಅರಿಯುರು, ವಿವು ಲೆಯು ಅ೦ದು ರಾತ್ರಿಯೆ ! ತ೦ದೆಯ ಮನೆಗೆ ಹೊರಟುಹೋದಳು.