ಪುಟ:ವಂಗವಿಜೇತ.djvu/೧೫೭

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


8 ЭргізеЧё שטח) నా)తేఃశాలదల్లి దివాననాజెRబ స్తి లేడేందును వుృతే్యులేయ్యేయుల్లి ಶಯನಮಾಡಿದ್ದನೆಂದು ರಾಜನಿಗೆ ಸುದ್ದಿಯು ಬಂದಿತು. ರಾಜನು ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸತೀಶನಿದ್ದ ಮನೆಗೆ ಹೋದನು, ಇಂದ್ರುನಾಧನ್ನೂ ಅವನ ಸಂಗಡ ಹೋದನು. ರಾಜನು ಹೋಗಿ ನೋಡಿದನು, ಸತಿ ಶಚರದ್ರುನು ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ గిద్చనేు, ಸುತ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸಕರು ಕುಳಿತಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಭೀಷಣವಾದ ವಿಷವು ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದುದರಿಂದ ಪರಿತಾಣವು ತೋರಲಿಲ್ಲ; ರಾಜನಾ ఆద్చుతే ಘಟನೆಗೆ ಕಾರಣ ವನು ವಿಚಾರಿಸಿದನು ; ಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿದ್ದ ಅನುಚರರು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನೆಲಾ తి శ్రియు ಹೇಳಿದರು. ಬಳಿಕ ಸತೀಶಚಂದ್ರುನು ಕ್ಷೀಣಿಸುತಿದ್ದ ಸ್ವರದಿಂದ, 'ಮಹಾರಾಜ! ನಾನು ಪಾಪಿ, ಪಾಪಿಷ್ಟನನು చేవి) సు ಎ೦ದನು. ರಾಜನು ನಿಸ್ತಬ್ಬನಾಗಿದ್ದನು. ಸತೀಶಚಂದ್ರುನು ಪುನಃ ಹೇಳಿದನು, ನಾನು ಭೀಷಣವಾದ ದೋಷವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಸನಾ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು.' ಆದರೂ ರಾಜನು ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸತೀಶಚಂದ್ರುನು ವುತ್ತೂ ಹೆ ಳ ತೊಡಗಿದನು,- ವು ಹಾರಾಜ ! ನಾನು ನರಹತಾಕಾರಿ; ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಪ ,సన్నన్నే చేఎుసు, ನಾನು ನರಹತಾಕಾರಿ ; دلاهددتهدتقرية ס.tזליrtנספס వుృతే్యులీయ్యేయఎల్లి ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಬೇಡುತ್ತೇನೆ, ದಯೆಗೆದು నేF్నన్ను ళ్పేవిుసు." ご 守で)さ」ロ ಸ್ವರವನ್ನು נצה שפרס לו ס5י ಹೆಚು ಹೇJಾತು ಮjoನ دهرية ಹತಾಕಾರಿಯ ನು ה3ססנל סנ53 - פרדס פרס "" (חסנס:3ס ספשס\fפרס ಸುವೆನೆಂದು ನಾನು ಯೋಚಿಸಿರಲಿಲ್ಲ; ಆದರೆ ಜಗದೀಶ್ವರನು ನಿನಗೆ లౌసియున్ను ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, నాను నిన్నన్ను ర్చే ఏు సిరువేనేు, ཡིག:༣ ། ಪಾುಣವಿಯೋಗಕ್ಕೆ ಹೆಚು విళంబఏల్ల, ಭಗವನಾವುವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸು, ಅವನು ದಯಾಸಾಗರನು, ಮರಣಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರವಾದವನ ನಾವು ಸ್ಮರಣೆಯರ ಮಾಡಿದರೆ ಜೀವನದ ಪಾಪವು ಖ೦ಡನವಾಗುವುದು ' ಎ೦ದು ಹೇಳಿದನು. ಸತೀಶಚ೦ದ್ರುನು ಚಕಿತನಾಗಿ ಪುನಃ ರಾಜನನ್ನು Ճ.թe a, :3ottra ರಾಜ ! ಹಾಗಾದರೆ ನೀನು ಸವು ರಸಿ೦ಹನ ವುರಣದ ಕಾರಣವನ್ನು ಸವಿಶೇಷ ವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುವೆಯಲ್ಲವೆ? ಎ೦ದನು. రాజాగా-కిళిదిదే నే. .ಅಚ್ಚರಿಗೊಂಡು ನಿಸ್ತಬ್ಬನಾದನು دتمراجo 3 ق م قلة ಬಹಳ ಹೊತ್ತಿನತನಕ ಸುಮ್ಮನಿದು ಬಳಿಕ ಪುನಃ ಹೇಳತೊಡಗಿದನು,– 'ಮಹಾರಾಜ! ನನ್ನದೊಂದು ನಿವೇದನವುಂಟು. ನಾನು ಪಾಪಿಯೇ ಅಹುದು. ಆದರೆ ಜನಾವಧಿ ಪಾಪಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಯ°ವನದಲ್ಲೆನ್ನ ಜೀವನವು ಪವಿತ್ರವಾಗಿ ద్పితేు. ಉಚ್ಚಮತಿಯಾಗಿ ಉಚ್ಚ ల లే నింద ಉಚ್ಚ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿ