ಪುಟ:ವಂಗವಿಜೇತ.djvu/೧೫೮

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


”●ಪರಿಚ್ಛೇದ n9 دلسنة لقلة هدنة ದ್ವೇನು-ಲೋಭದಲ್ಲಿ–ಮಹಾ ಲೋಭದಲ್ಲಿ బిడ్చు ఆవేల్లవూ దేJPRదువు ; జి వాన వు నౌకా స్దిరాదే శెలుషితే వారానిుకే). ఇందు ಪಾJಣವನ್ನು శాఖీదు ಕೊoಡೆನು, 33 Rözgロはリー ಕ್ಷೀಣವಾಗಿದ್ದ ಸ್ವರವು ಹೆಚ ಕ್ಷೀಣತರವಾಗುತ ಬಂದಿತು, ಬಾಯಿ೦ದ ಮಾತು ಹೊರಡಲಿಲ್ಲ-ರಾಜನು ಸ್ನೇಹಪುರಸ್ಸರವಾಗಿ ಅವನ ತುಟಿಗಳ ಮೇಲೆ నాల్మారు ಬೋಟು యోగాలన్న ಬೊಾಟುಬೋಟಾಗಿ ತೊಟಕಿಸಿದನು. ರಸಶಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಣಗಿಹೋಗಿದಾ ತುಟಿಗಳು ಪುನಃ ಸಿಕ್ತ ವಾದುವು, ಸತೀಶನು ನಃ ಹೇಳತೆ.Jಾಡಗಿದನು,– ನಾನು ಪಾಪಿಯೆ ಅಹುದು, ಆದರೆ ನನಗಿ೦ತ ಘೋರತರವಾದ ಕಡುಪಾಮಿಯು ಮತ್ತೊಬ್ಬನಿದಾನೆ, ನನ್ನ ಭೃತ್ಯ, ಶಕುನಿಯು ಯಥಾರ್ಧವಾಗಿ ಸಮರಸಿಂಹನನ್ನು ವಧೆಮಾಡಿದವನು, ಇ೦ದೂ ಅವನೆನ್ನನ್ನೂ ವಧೆಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ನೀನು ಅವನನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ 38.)." ಕೊಧದಿಂದ ರಾಚಾ ಟೆಯೋಡರಮಲ್ಲನ ಕಣುಗಳು ಕೆಂಬಣ್ಣವ ತಾಳುವು. ད་༦༦༧༽ ತಡೆದು ಹೊರಗೆ ತೋರದೆ ವೆುಲ್ಲ ವೆುಲ್ಲನೆ, 'ಚಿ೦ತೆ 3: ספ5Jד פרנס 53ט סיסט ಯಿಲ್ಲ; ಜಗದೀಶ್ವರನು ಪಾಪಿಯನ್ನು ದ೦ಡಿಸುವನು ' ಎ೦ದನು. ಪುನಃ ಎಲ್ಲರೂ ಬಹಳಹೊತ್ತಿನತನಕ ಮoನವಾಗಿದ್ದರು, ಸತೀಶಚಂದ್ರನ ల యుఎస్సు ನಿಶ್ಮಷಿತವಾಗುತ ಬ೦ದಿತು, ಬಹಳ ಹೆJಾತಾದ ಬಳಿಕ ಅಧಿಕತರ ಕ್ಷೀಣವಾದ 守。ざロ ಸ್ಪುರದಿ೦ದ, ವುಗಳು ನನಗೆ ಪಾಣವಾಗಿದ್ದೆನ್ನ ವುಗಳು ఏవులే,-' ఎందు ಹೇಳುತಿದ್ದಾಗ వూతేు నింతితేు. ರಾಜನು ಪುನಃ ಬೆರಳಿನಿ೦ದ ತುಟಿಗಳವೆುಲೆ స్పల్చ రౌలనే్ను చిట్చనేు. ಸತೀಶನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಡೆದು ಬಳಿಕ ಪುನಃ ಹೇಳಿದನು,-'ನಿರ್ಭಾಗೆ ವಿಮಲೆ! నిసాగే తారాని) యు) యేJRదళు, ఇందు ని ను ಪಿತೃಹೀನೆಯಾದೆ!' ಮಾತನು ಹೇಳುತಿದಾಗ ಪಾರ್ಶ್ವದ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೃದಯವಿದ್ವಾರಕವಾದ ರಮಣಿಯ శాంరదింది రెకిJరJ చ్చేందనే ధ్వనియు 58 ט , נ3לו ధ్చేసియున్న ಕೇಳಿ ಸತಿಶ ಚಂದ್ರನ ಸ್ಪ೦ದಹೀನವಾಗಿದ್ದ ಕಣುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ತು೦ಬಿತು, ಮುಹJಾರ್ತ దేJదిళగే వివాులేయుట వేగవానాగి పితేన బళి బందళు. వునేయు) జనరించ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದಿತು, ಆದರೆ ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಜಾನವಾವ ರಮಣಿ ಗಿರುವುದು ? ಇಂದ್ರನಾಧನು ತನಗೆ ಪೂರ್ವಪರಿಚಿತೆಯಾಗಿದ್ದಾ రవుణియు : తిలేన ಮಗಳು ವಿಮಲೆಯೆಂದು ತಿಳಿದು ವಿಸ್ಮಿತನಾದನು. ಪಿತನನು ಆಲಿಂಗನೆಮಾಡಿ ಅವನ ಕಾಲಿಗೆರಗಿದಳು. ಪವಿತ್ರ داداتت تندنج لاة ವಾದಾ ಆಲಿ೦ಗನೆಯಿಂದ ಸತೀಶಚಂದ್ರುನ ಹೃದಯ ವು ಉದ್ವೇಗಶೂನ್ಯವಾಯಿ