ಪುಟ:ವಂಗವಿಜೇತ.djvu/೧೬

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ವೆoದಲನೆಯ ಪರಿಚ್ಛೇದ 酬 ನವೀನ–ಅ೦ತಹುದುದಲ್ಲ-ಒಮಿಾನುದಾರನ ಮಗನು ಏನೇನೋ ಪರ ಸ್ಪರ ಸ೦ಬಂಧವಿಲ್ಲದ ಮಾತುಗಳನ್ನು هل تعكة : دلم تج دكا عن دايع تُتoهل تح f عبدك هل గురింుల్లవాంగిదే ; ಹೆಚು ఓుది యేుకే యోక్తి ఝు వారాకిదే. ಶಿಖ೦ಡಿ–ಅವನಾವ ಮಾತುಗಳನ್ನು ઝિં ૬૬૭૩.૩૭૨:૪૭, દેંફ ઈંડ છેrગ 35 ? ನವೀನ-ನಾನು ಕೇಳಿರುವುದರಲ್ಲಿ, ಅವನು ಒತ್ತಡವೆ-ಮೈರಿನಿರ್ಯಾ ನವೇ ಪರಮಸುಖವಾದುದೆ೦ದುಾ, ಒತ್ತಡವೆ—ಸ್ತ್ರೀ ರತ್ನವೇ ಶ್ರೀ ಷ್ಯರತ್ನ ವೆ೦ದಾ, ಒತ್ತಡವೆ-ಬ೦ಧು ಹತ್ಯವು ಮಹಾಪಾತಕವೆಂದಾ, ಒತ್ತಡವೆ–ಪ್ರಜೆಗಳ డేవ్చావేన్ను ನೋಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸಾಯುವುದು ವೆು ಲೆ೦ದೂ ಹೇಳುತಿರುವನ೦ತೆ. ಶಿಖ೦ಡಿ-(ಬಹಳ ಹೊತು, ಯೋಚಿಸಿ) ಅವನು ಏನೋ ಒ೦ದು ಭಯ೦ಕರವಾದ ಪಾತಕವನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಮಹಾ ಪಾಪಕೃತ್ಯವನು వాూడిదరే వునస్సిగే పాృశల్యవంటాగి ی دیجrدلات دینة دا . ನವೀನ–ಅವನಾವ ಪಾಪಕೃತ್ಯುವನಾ ದರಾ ಮಾಡಿರುವನೆ೦ದು ನಾನು నేరాuలాలెరేనేు. &రిగేందు చేరి ? నెవిరి నదా: ను ఒందు వూవFవాృతార్తె. ంతేవన్ను జా పిసి ಕೊಳ್ಳುವನಂತೆ ಸ್ವಲ್ಪಹೊತು ಸುಮ್ಮನಿದು, ಒಳಿಕ ಪುನಃ ಹೇಳತೊಡಗಿದನು : ' ಅವನ ಅಂತಃಕರಣವು ಅತ್ಯಂತ ದಯಾದ್ರ್ರುವಾದುದು ; ಅಂತಹ ದಯಾಪರವಶ ನಾದವನಾವ ಪಾಪವನ್ನೂ ಮಾಡನು. ಈಗ್ಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು స్ల ಇಚಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆನು; Sr פסנה טס בהטפה ಬಡರೈತರು ಕಂದಾಯದ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡಲಾರದೆ ಸೆರೆಯಲ್ಲಿಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರು ; ನಮ್ಮ ಜವಿಾನುದಾರನ ಮಗನಿಗೆ ಆಗ ಎ೦ಟು ವರ್ಷ ವಯ ಸಾಗಿರಬಹುದು ; ಅವನು edJÐ FÐroriāDŘ #d=3o Šojo 2TPř\e) ëŘrzo osor : Joen ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೈತನಿಗೂ ಎರಡೆರಡು ರಾಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು; ರೈತರು ಕಂದಾಯವನ್ನು ಸ೦ದಾಯವಾಡಿ ಸೆರೆವು ನೆರಯಿ೦ದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಆನ೦ದದಿ೦ದ ಹೊರಟು ಹೇJಾದರು. లిమించి-బళిరే ? నవి నే-బళిరే ఎల్లరిగJ ಆಶ್ಚರ್ಯವುಂಟಾಯಿತು ; రేృతేరిగే యేణవేల్లిండ బందితేు ? ಕೊಟ್ಟವರಾರು? ಎಂಬೀ ಸಂಗತಿಗಳಾರಿಗJಾ ಗೆJಾತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕಡೆಗೆ ರೈತರೆಲ್ಲರೂ ಅವರವರ ವು ನೆಗೆ ಸೆರಿರ ಬಳಿಕ ಹುಡುಗನು ಹೋಗಿ ಭಯದಿ೦ದ ತಂದೆಯನು ಕ೦ಡು, ತಾನು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. ತ೦ದೆ ಯಾದ ನಗೆ೦ದ್ರುನಾಧನು ಕೇಳಿ ಮಗನ مقراً ভJতঃে33১৯৪১ং ত ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿಕೊಂಡು వేఎుది టి)ಕೊಂಡನು. ನಾನು ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ನಿ೦ತಿದ್ದವನು ಅದನ್ನು 守ロびdo ಕಣ್ಣೀರು ತು೦ಬಿದವನಾದೆನು.