ಪುಟ:ವಂಗವಿಜೇತ.djvu/೧೬೦

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಮJಾವತ್ತೊಂದನೆಯ ಪರಿಚ್ಛೇದ rbՐ భయు విల్ల, ఈ గాం : రేఖీయు ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಭಯವೆ೦ಬುದು ಇಲ್ಲ, ಈಗಾ :రఖీయు ಆವದಕ್ಕೂ ಅ೦ಜುವುದಿಲ್ಲ. ಸುಖದ ಆಶೆಯJಾ ಜೀವನದ ಆಶೆಯJಾ ఆందు శూనేగెండిదే్చువు, ಆಶೆಯಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಭಯವಾವದರದು ? ಸರಳೆಯು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ళేణణ వూ ಕಣುಗಳನ್ನು ಜಳಪಿಸುತಿದ್ದ ಭೀಷಣವಾದ ಮುಗಿಲ್ವೆಳಗನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾದ ದೃಷ್ಟಿಯಿ೦ದ ನೋಡುತಿದ್ದಳು. ಬಳಿಕ ಭಯಾನಕ ವಾಗಿ ಕೇಳಿಬರುವ ಮೇಘದ ಗರ್ಜನೆಯನ್ನು సిరజితే,దింద *ళుతిదళు. ೩೦ದ್ರನಾ ಧನು ಹೆJಾರಟುಹೋಗಿ ಇ೦ದಿಗೆ ಆರುತಿ೦ಗಳುಗಳಾದುವು, ಅವನು ಸರಳೆಯನ್ನು ಮರೆತನು, ಪಾಮುರನಾದ ಶಕುನಿಯು ಸರಳೆಯನ್ನು 25e 5 ಕೊಟು ಮದುವೆಯರ ಮಾಡಲು ಗೊತುಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಒತ್ತಡವೆ ಅವಳ బాల్యావస్ఛయు זכ: סהf :ם סנeנ ; ಮಹಾಮಾನ್ಯ ನಾಗಿದ್ದ ಸಮರಸಿಂಹನ ಏಕಮಾತ್ರ ಕನ್ನೆಯು ವಿಸ್ತರವಾದಾ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುತಿದ್ದಳು, ಪಿತನ ಭುಜದವೆುಲೆ ಹತ್ತಿ ಒಮ್ಮೊಂದು ಹಕ್ಕಿಯನ್ನು 3ο δο ಯುವುದಕ್ಕೆ ಹೋದಳು, ಹಕ್ಕಿಯು ಹಾರಿಹೋಯಿತು, ಅರಿಯದ ಮಗುವು ಅಳುವುದಕ್ಕೆ ತೆJಾಡಗಿತು, ಆಗಾ ಅರಿಯದ ಹುಡುಗಿಯ ಜೀವನದ ಆಸೆ ಭರವಸೆ గళిల్లవూ ల ಹಕ್ಕಿಯಂತೆ బుందేJందాలిగి శారియేJRriు వాదేందు ఆరియు భు. ಬಳಿಕ ಆರುವರ್ಷಗಳ ಕಾಲವು ರುದ್ರುಪುರದಲ್ಲಿ ಕಳೆಯಿತು, ದರಿದ್ರು ಹಳ್ಳಿ ಗಾ)ಮದಲ್ಲಿ ದರಿದ್ರ ಕುಟೀರದಲ್ಲಿ ಆ ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲವನ್ನು ಕಳೆದಳು, ಆದರೆ ಧನದಲ್ಲಿಯJಾ ಸುಖವಿಲ್ಲ, ದಾರಿದ್ರುದಲ್ಲಿಯJಾ ದುಃಖವಿರದು. ಸರಳೆಯ ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ ಆ ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲವು ಪರವು ಸುಖವಾದ ಕಾಲವೆಂದು ಬೋಧೆಯಾಯಿತು. ತನ್ನ ಪಾJಣದ ಸಖಿಯಾದಾ ಅವುಲೆ! ಅವಳನ್ನು ಪುನಃ ನೋಡುವಳೆ ? ಪಾತಃಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಹವೂ ಅವಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಿ ನರಿಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ತರುವಳು; ಸಾಯಂಕಾಲದಲ್ಲಿ ט טd3סטנJהמספ :JפRם פנטס ಮನಮುಟ್ಟ ಮಾತು, ಸುಖದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವುಲೆಯು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಸುಖವು ಇಮ್ಮಡಿಯಾಗು ವುದು, ದುಃಖದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಮಲೆಯ ಪ್ರಭೋದ ವಾಕ್ಕಗಳು ದುಃಖವನು ಶಾ೦ತಿಮಾಡುವುವು. ಆ ಅವು ಲೆಯು ಇ೦ದೆಲ್ಲಿ ? ಹಕ್ಕಿಯಂತೆ تح obإرلي ج م هل تح బళిరే వానగానైువాసుద లలేువాiు నివాసి నియూదా రేవులే, ఆవాళు : రజ్జె యున్నే ಅನೇಕವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುತಿದ್ದಳು, ಮುತ್ತೂ ಆ ದುರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದ ವಿವುಲೆ, ಅವಳೂ ಸರಳೆಯನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಆದರಿಸುತಿದ್ದಳು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಈಗೆಲ್ಲಿ ? ಅವರೂ ಆ ಹಕ್ಕಿಯಂತೆ ಹಾರಿಹೋದರೆ? ಬಳಿಕ ಇಂದ್ರುನಾಧ! ಆರುತಿಂಗಳುಗಳಿಂದಾವನ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ಸರಳೆಯ ಹೃದಯವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತು೦ಬಿದ್ದಿತೋ, ಈಗ್ಗೆ זס 5 נסט}v{ססהססלו\זנ