ಪುಟ:ವಂಗವಿಜೇತ.djvu/೧೬೧

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


Ո Լ :le rlobičt d ಆಶೆಯಲ್ಲಿ ಸರಳೆಯು ಜೀವನ ಧಾರಣೆಯರ ಮಾಡುತಿದ್ದಳೋ ಆ ಇ೦ದ್ರುನಾಧನು ಈಗೆಲ್ಲಿ ? ಬಾಲ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಚಾಮತಿ ನದಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿ ಆವನ ಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ 守、?gQ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತಿದ್ದಳೋ, ಕಥೆಯು D ಕೇಳುತ ಹುಡುಗಿಯು ಪುನಃ ಆ ಮುಖವನು ನೋಡುತ್ತಿರುವಳೋ: ಯ°ವನದ ಪಾರ೦ಭದಲ್ಲಿ ಆವ ಪ್ರೇಮ ವುಯನಾದವನ ಬಾಯಿ೦ದ ಹೊರಟ ಮಾತುಗಳನ್ನು :దా : వెFదా భావిసి ಕೊಾಂಡಿರುವಳೋ, ಭಾವಿಸಿಕೊಾಂಡು ಪುನಃ ಆವನ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿ ಹೃದಯ ವನು ತಣೆಯ್ಯೋಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತಿದ್ದಳೋ, ಆ ಇ೦ದ್ರನಾಧನು ಇ೦ದೆಲ್ಲಿ? ರುದ್ರಪುರದ ಕುಟೀರದ ಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ ಬೆಳದಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರುನಾಥನು ಬೀಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದನು; ಆ ಇ೦ದ್ರುನಾಥನು ಇರದೆಲ್ಲಿ ? ಅಕಟಕಟಾ! ಅವನೂ ಪಕ್ಷವನ್ನು విస్తరిసి ಕೊಂಡು ಹಾರಿಹೋಗಿ ಅನಂತವಾದ ಸ೦ಸಾರಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ವಿಚರಣಮಾಡು ತಿದಾನೆ!! సdణియు యౌJR కిసి యJR కిసి ಜಾನಹೋದವಳಾದಳು, ತಲೆಯು ತಿರುಗಿ c3os poboeo, eró ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲ. ಬಾಲೆಯ 5ృదయుదల్లి ల905) ಉಂಟಾಗಿದ್ದ ಯಾತನೆಯು ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಜೀವನಲ್ಲಿ ಆಸೆ ಯಿರುವತನಕ ಜೆವನವು ಸಹನೀಯವಾಗಿರುವುದು, ಆದರೆ ಸರಳೆಯು ಹೃದಯ ದಲ್ಲಿದ್ದ ಆಶೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ತಿರೋಹಿತವಾಗಿದುವು, ಪ್ರಪಂಚವು ಅವಳಿಗೆ లేగాన్యేవాగి ద్పితేు, ಸಂಸಾರವು ತಮೋಮಯವಾಗಿದ್ದಿತು, ಒ೦ದೊ೦ದಾಗಿ ನಾಟ್ಯಶಾಲೆಯ ದೀಪಗಳು ನಿರ್ವಾಣವಾಗಿ ಹೋದುವು, ಸರಳೆಯು ವೆುಲ್ಲವೆುಲ್ಲನೆ ご ನಾಟ್ಟಶಾಲೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟಹೋಗಬೇಕೆಂಬ ఆలీ యుండ ఆల్లి ಕುಳಿತಿದ್ದಳು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸುಖಸೌಭಾಗ್ಯದ ಮಧ್ಯೆ ಅನೇಕ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಪತುಂಟಾ rt இல், விலகி, ನೈರಾಶ್ಯದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯJಾ ಆಶೆಯ ಸ೦ಚಾರವುಂಟಾ ಗುವುದು, ಸರಳೆಗೆ ಆವದೋ ಒ೦ದು ಶಬ್ದವಾದಂತೆ ಬೋಧೆಯಾಯಿತು, ಕುಟೀರವನ್ನು ಬಿಟು ಹೇJಾರಗೆ ಬ೦ದು ನೋಡಿದಳು, ಆದರೆ ನಿಬಿಡ دالناتج وع ವಾಗಿದ್ದಾ ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ ಆವದನೂ ಕಾಣದು. ಬೇರೆ ದಿನವಾಗಿದ್ದರೆ స్dఛెయు-ు ಹೆದರುತಿದ್ದಳು, ಆದರೆ ಅ೦ದು ಹುಡುಗಿಯು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ భయుద లవాలే లే విరలిల్ల. ల సవు యుదల్లి ಉಜ್ವಲವಾದೊಂದು విుండేు విునుగితేు. ఆ బెళశినేల్లి ಸರಳೆಯು ತನ್ನೆದುರಿಗೆ ಏನನ್ನು ನೋಡಿದಳು ? ಸರಳೆಯೆದುರಿಗೆ, ಹತು ಅಡಿಗಳ దూరదల్లి ఒబ్స ಮನುಷ್ಯನ ಆಕೃತಿ ! ది ఫ్Fవాద ಆಕೃತಿ, ది ఫ్Fవాద ಬಾಹು, ಉನ್ನತವಾಗಿದ್ದಾ শুততbj3ে 3১ং ত ಯೋದ್ಯನ ಉಷ್ಟಿಷ, ಕಟಿಯಲ್ಲಿ ಕತ್ರಿ! ಆಕ್ಕತಿ, ಆ ವದನಮಂಡಲ ಉಜ್ವಲವಾಗಿದಾ ಕಣ)ಗಳು ಸರಳೆಗೆ ಅಪರಿಚಿತವಾದವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ! ಮುಹJಾರ್ತದೊಳಗೆ ಸರಳೆಯ ಪತನೋನುಖ