ಪುಟ:ವಂಗವಿಜೇತ.djvu/೧೯

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ஜி. HorISvde s ಬಹಳ ಹೊತು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುತಿದ್ದಳು. ಗಾಳಿಯು ಕುಮವಾಗಿ ಪ್ರಬಲವಾಗುತ್ತ ಬ೦ದಿತು. ಬಾಗಿಲು ಆಗಿ೦ದಾಗ 'ಝನ್ ಝನ್' ಶಬ್ದವಾಗು ತಿದ್ದಿತು. ದೀಪವು ನೋಂದಿಹೋಗುತ್ತ ಬಂದಿತು, ఆడరే డింగసిన వాJుమి ಭಾವದಲ್ಲಿ స్వల్ప వూ ప్యాలచేణ్యవుంటాగలిల్ల. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದವಳಾಗಿ ಮೆಯನ್ನಳಾಡಿಸದೆ ಸ್ಮಿರಭಾವದಿಂದೊಂದು ಪ್ರಹರಕಾಲ ದೇವರ ಆರಾಧನೆ యున్నే ಮಾಡುತಿದ್ದಳು. ಅವಳ ಪಾರ್ಧನೆ ಯಾವುದೋ, ಅವಳಾವ ವಿಷಯ వాలిగి ಆರಾಧನೆಯನು ಮಾಡುತಿದ್ದಳೋ ಅದಾವುದನ್ನೂ ನಾವು ಅರಿಯೆವು; ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲೂ నాణేసవుళ్ళవరాగలిల్ల. ಪೂಜೆಯು ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಹೆಂಗಸು ಹೊರಗೆ ಬರಲು, ದೀಪವನ್ನು ಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬ೦ದು ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆದಳು. ತೆರೆದ ಕJಾಡಲೆ ಗಾಳಿಯು ನುಗ್ಗಿ ದೀಪವು ನೋಂದಿಹೋಯಿತು. వఎసి వుయే వాnదా ನಡುರಾತ್ರಿ)ಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೀಣಾಂಗಿಯಾಗಿದ್ದಾ చేంగసు స్వల్ప వూ ಎದೆಗು೦ದದೆ ವೆುಲ್ಲವೆುಲ್ಲನೆ ರುದ್ರುಪುರದ ಗಾಮದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬಂದು రేుటిFరాభివాJJమివాగి యేJణūటళు. యో వాదియు ఆకి ఇర్క్లేట్చు; ಎರಡು ಪಾರ್ಶ್ವಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಡವಿ : ದೊಡ್ಡ ت دكة متاهلةrهدته تنت اrكة كgدرع م ಇಮ್ಮಡಿಯಾಗುತ್ತ ಕಾಣುವುದು. ಆ ಮರಗಳ ತಲದಿನ್ಗಿಂದೊಂದು ಗುಡಿಸಲು ಕಾಣುವುದು ; ಗುಡಿಸಲಲ್ಲಿದ್ದವರೆಲ್ಲರೂ ಮಲಗಿದ್ದರು. ಜೀವಜಂತುಗಳ ಶಬ್ಬ ಎಲ್ಲ. ಹೀಗಿದಾ ಹಾದಿಗೊ೦ದು ددته 3 مرة هتة دكة ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ TổJÐęf) ಕಡೆಗೆ.Jಾ೦ದು ಕುಟೀರದೆದುರಿಗೆ ಒ೦ದು ನಿ೦ತು ಬಾಗಿಲನ್ನು ತಟ್ಟಿದಳು. ZJDT\లు తీరేయుల్పట్చతేు. ಹೆಂಗಸು ಒಳಗೆ ಹೋಗುತಲೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ದೀಪ నే్ను మీడిదిద ಹುಡುಗಿಯೊಬ್ಬಳು ಪೂನಕ బాగిలన్ను ಹಾಕಿದಳು. వుశ్చాకేయు ಚಿ೦ತಿಸುತ್ತ ಬರುತಿದ್ದವಳು ಹುಡುಗಿಯು 5ہدیم گ;نت ددگ ನೋಡುತಲೆ ಅವಳ ಚಿಂತೆಯೆಲ್ಲಾ ದೂರವಾಗಿ ಪವಿತ್ರವಾದ ಸ್ನೇಹಭಾವವು ಮುಖಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ವಿಕಾಸವಾಗುತ್ತ ಬಂದು, ಅವಳು, ಸರಳೆ! ಇಷು ರಾತ್ರಿಯಾದರೂ ಮಲಗದೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರುವುದೇನು ? ಹೋಗಿ ಮಲಗು, 3 వెరానిు !' ఎందు యేళి, ಅವಳನ್ನು ಮುದ್ದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಳು. సరళయు, ಅಮ್ಮ!! ರಾತ್ರಿಹೊತ್ತಾಯಿತೆ೦ದೆನಗೆ ಗೊತಾಗಲಿಲ್ಲ; ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳು ಮಹಾಭಾರತದ ಕಧೆಯನು ಹೇಳುತಿದ್ದರು ; ಅದನು ಕೇಳುತ ಕುಳಿತಿದ್ದೆನು; ಮಹಾಭಾರತದ ಕಧೆಯನ್ನು ಕೇಳುತಿದ್ದರೆ ರಾತ್ರಿಯೆಲಾ, ಜಾಗರಣೆ ಮಾಡು ತಿರುವೆನು ಎ೦ದಳು. ಸರಳೆಯು ದೀಪವನ್ನೂ ತೆಗೆದುಕೊ೦ಡು ಮಲಗುವ ಮನೆಯಕಡೆ ಹೋಗು ತಿದ್ದಳು. ತಾಯಿ ಯು ಅವಳಕಡೆ ಬಹಳ ಹೇJಾತು ಎವೆ ಇಕ್ಕದೆ ನೆJಾಡುತ