ಪುಟ:ವಂಗವಿಜೇತ.djvu/೨೨

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


חת ಪರಿಚ್ಛೇದ נdaSo3סנ ವನJು টং ষ্ট3ে3১. ১ষ্টত্ব ನನ್ನಿ೦ದ ನೀನು ಅವಲ೦ಬಿಸಿರುವ ವ್ರತದ ಸ೦ಗತಿ ಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟನು. ನಿನ್ನ ವ್ರತದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೇಳಿ ಅವನಾವ ಅಭಿಪಾಯವನ್ನೂ ಹೊರಪಡಿಸಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನಗೆJಾಂದು ಭಯವೇ ನೆರದರೆ, ಈ ವುತದಿ೦ದಾವದಾದರJಾ ಒ೦ದು ಅನಿಷ್ಟವುಂಟಾಗುವುದೆಂದು తేJPRరేు ভু,3ে. Con ! aংতত ವ್ರುತವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಸಿಬಿಡು. ಮುಂದೆ వాూడెబ్ డ. ಮಹಾಶ್ವೇತೆ–ಅಣ್ಣ! ఎుసు. ನೀನಾ ಮಾತೆತ್ರಬೇಡ. ಆ ವ್ರತವು ನನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬಂದುದು. ಅದರಿಂದೆನ್ನ ಜೀವನವಾಗಿದೆ. ಇಷು ವ್ಯಸನ ವನ್ನೂ, ಇಷು ಮನಸ್ಸಿನ ಕೆನ್ದಾಭೇಯನ್ನೂ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಭಯಂಕರವಾದೆನ್ನ ಅವಸ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಾJಣದಿ೦ದಿರುವುದು ಆ ವ್ರುತದ ಬಲದಿ೦ದಲ್ಲವೆ ? ಆ ವ್ರುತ ವನು శేృచిట్చ ದಿನವೇ ನಾನು ಪಾJಣವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಾಗು ವುದು ಮಹಾಶ್ವೇತೆಯ ಪ್ರುತುತ್ತರವನ್ನು ಕೇಳಿ ಶಿಖ೦ಡಿವಾಹನನು ವ್ರತದ ಮಾತೆತ್ರದೆ مدل تک دیتای ಸುಮ್ಮನಿದು ಬಳಿಕ, ಮೈರ ನಿರ್ಯಾತನಕ್ಕೆ ಸಲ ವಾಗಿ ಒ೦ದಾವದಾದರೂ ವಿಶೇಷ ಉಪಾಯವನ್ನು ಅವಲ೦ಬಿಸಿರುವಿಯಾ ?' ಎ೦ದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದನು. ಮಹಾಶ್ವೇತೆ–ನಾನೊಬ್ಬ ಸಿದ್ದಪುರುಷನಲ್ಲೊ೦ದು ಭೀಷಣ ಮಂತ್ರೋಪ ದೇಶವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಮರತ್ರಸಾಧನೆಗೆ ಸಲವಾಗಿ ಮಾಡ ಬೇಕಾದ ಅನುಷಾನವೂ ಭೀಷಣವಾದುದು. ಆ ಅನುಷ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಸಿರಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಯುಳ್ಳವಳಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರತ್ಮಹವೂ సంధాన్యాశాలదల్లి R ನಮಾಡಿ రాత్రి) ಎರಡು ಪ್ರುಹರದವರೆಗJಾ ದೇವದೇವ Бёэёэёё55+», е ಮಂತ್ರ ಪುನಶ್ಚರಣೆ ಯಿ೦ದ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವೆನು. ಮಹಾದೇವನು ಶತುನಿಪಾತವರ ಮಾಡುವ ವರೆಗJಾ ವುಗಳು ಅವಿವಾಹಿತೆಯಾಗಿರುವಳು. ಏಳು ವರ್ಷಗಳೆJಾಳಗೆ ಶತು) ನಿಪಾತವಾಗದಿದ್ದರೆ ಕುಮಾರಿಯಾಗಿರುವ ಕನ್ಯೆಯನ್ನು ಮಹಾದೇವನಿಗೆ ಬಲಿ ದಾನಮಾಡಿ ನಾನು ಚಿತಾರೆ.Jಾ ಹಣೆಯು೦ ಮಾಡುವೆನು. ಒಹಳ ಹೊತು, ಇಬ್ಬರೂ ಮೌನವಾಗಿದ್ದರು. బళీళ يتت ريئ:Fهboددث, ನಿನ್ನ ವ)ತದ ವಿಚಾರವನ್ನೆಲಾ ನಾನು ಬಲ್ಲೆನು. ' ಮೈರ ನಿರ್ಯಾತನೆಗೆ ಸಲ ವಾಗಿ ಆ ವ್ರುತಧಾರಣೆಯ ಲ್ಲದೆ ಮುತಾವದಾದರೂ ಬೇರೆ ಉಪಾಯವನ್ನು ನೆJಾ ಡಿಕೆJಾ೦ಡಿರುವಿಯಾ ? ಎ೦ದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದೆನು ಎ೦ದು ಹೇ ಳಿದನು. ಮಹಾಶ್ವೇತೆ–|ಗಭೀರ ಭಾವವನ್ನು ತಾಳಿ) ಈ ಎಪುಲ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿರುವ ಸರ್ವಶಕ್ತನ ಸಹಾಯ ವು ಹೆJಾರತು ಹೆ೦ಗಸರು ಮುತಾವ లు వాయువన్నవలంబిసబల్లరు P ಸರಳ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯು, ವ್ರುತದಿಂದ ಅವಳ వేునన్స్టన్ను ತಿರುಗಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನು ಮಾಡಿದನು. ಮಹಾಶ್ವೇತೆಯು ಅದನ್ನು ತಿಳಿದವ