ಪುಟ:ವಂಗವಿಜೇತ.djvu/೨೪

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಮಾರನೆಯ ಪರಿಚ್ಛೇದ п4 న్చామియు ఒండు నావిర శుడు బలవన్ను Bńrio:Jəordo żJoen ಮಹಾ ಶೌರ್ಯವನ್ನು ತೋರಿ ಆ ನಗರವನ್ನು శృవళవేూడిశేూళ్ళు వుదళ్మ వేుఎమ్యి 守oロroさroロドQ やざF。 ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು # ಡಿಲ್ಲಿ ಶ್ವರನು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿ స్పల్పశాలదలే ಪಾಟಾ ನಗರವು ಕೈವಶವಾದ ಬಳಿಕ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದರಬಾರಿನಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತ ಹಿ೦ದಾ ಜಮಿಾನುದಾರರಲ್ಲಿ དང:་, న్చాఏుగే ಪ್ರುಧಮಸ್ಕಾನ ನು ಕೊಟ್ಟು ಹಲವು ವಿಧವಾಗಿ ಹೊಗಳಿದನು. ಆ ತರುವಾಯ స్వల్పశాలదల్స్ ವೆJಾಗಲರ సృన్యవు ವಂಗದೇಶಕ್ಕೆ For tr; 3dor|r(Woł ಹJಾರಳಿ ಹೇJಾರಳಿ ಬ೦ತು. ಮಹಾಯೋದ್ಮನಾದ ಟೋಡರವುಲ್ಲನು సృన్య దిందేJూడెriJడి, ಓಡಿಹೋಗುತಿದ್ದ డా యుJదవీూసన ನ್ನಟ್ಟಿಹೋದನು. ರಾಜಾ ಸಮರಸಿ೦ಹನು ಆನಂದದಿಂದ ಟೋಡರಮಲ್ಲನ ಸ೦ಗಡ ಶತು)ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಾಗಿದ್ದ ವಂಗದೇಶದಲ್ಲಿ ಯುದ್ದವರ ಮಾಡಲು ಹೊರಟನು. ತಾಂಡಾ ನಗರ డింద విF రేభJఏఎగJD, విFūభJవి) యుందా ಮೇದಿನೀಪುರಕ್ಕೂ, వేు దిసి F ಪುರದಿಂದ ಕಟಕಿಗJಾ, ಟೋಡರಮಲ್ಲನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದ್ದನೋ లల్లలిలా ཙཙཱ་, బలదో ರಟ್ಟೆಯಾಗಿ ಅವನ జతేయుల్లి రుకిద్చను. ಬೋಡರಮಲ್ಲನು ددتهددة به تج ಜಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಸ್ಟಳಗಳಲ್ಲೆಲಾ ರಾಬಾ ಸವುರ ಸಿ೦ಹನು ಆವನಿಗೆ ಸ್ವಭಾವ ಸಿದ್ದವಾದ ಶೌರ್ಯವನ್ನೂ ಸಾಹಸವನ್ನೂ بچ . دنیم گج دتا ۵ م(ملٹی ಶೌರ್ಯಕ್ಕೂ ಆ ಸಾಹಸಕJಾ ಪುರಸ್ಕಾರವು ఇదేల్లవే ? ಕಟಕದ ಸವಿಾಪ ನಡೆದ ಮಹಾ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮೊಗಲರ ಸೇನಾಪತಿಯಾದ ವೆು ನಾಯಿಮು ಖಾಸನು స్కంతేవాగి ఒంకిచ్చను. EŠJDrevoo šJos g. žJEero ವುದರಲ್ಲಿದ್ದರು. ವೆುನಾಯಿಮಖಾನನು ಯುದ್ದುರ೦ಗದಿ೦ದ ಓಡಿಹೋದನು. ಆಲಮಖಾನನು ಹತನಾಗಿ ಹೋದನು. ರಾಜಾ ಟೋಡರವುಲ್ಲನಾಗಲೀ ರಾಜಾ ಸಮುರಸಿ೦ಹನಾಗಲಿ ಭಯವೆ೦ಬ ಪದಾರ್ಧವನ್ನು అరికిరలిల్ల, CTC)?ごで) ಟೋಡರಮಲ್ಲನು, ಆಲವು ಖಾನನು ಸತು,ಹೆJಾದ ಮಾತ)ಕ್ಕೆ ನಷ್ಟವಾದು ದೇನು? ವೆು ನಾಯಿಮು ಖಾನನು ಓಡಿಹೆJಾದುದರಿ೦ದ ಬ೦ದ ಭರುವೆನು ? నావ్చూజ్యమై ఈగ వే్ము శ్భేయుల్లిరువెదు. వుందని నవ్ము శ్భేయుల్లి5) ವುದು ಎ೦ದು ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ੋਂ دستها دميج 7ة సింయేడంతే ఎచ్చు డారి Rேh ಶತುವೂಹದೊಳಗೆ ಪ್ರುವೇಶಿಸಿದನು. ಮJಾಗಲರ స్బన్యేవు ವ೦ಗದೇಶದ ಜವಿಖ್ಯಾನುದಾರನ ಸಾಹಸವನು ನೋಡಿ ಪುನಃ ಯುದ್ವಾರ೦ಭಮಾಡಿದುದರ ವೆುಲೆ ದಾಯJJಾದ ಖಾನನು ಪರಾಸ್ತನಾದನು, ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಪಠಾನರು ವಂಗ ದೇಶವನ್ನು ಬಿಟು ಮೊಗಲರ ಸಂಗಡ ಸ೦ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಆ ಸಂಧಿ యున్నే ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೆು ನಾಯಿಮು ಖಾನನು ದಾಯJಾದಖಾನ یادگة ಕುರಿತು, ಪರಾನಾಧಿಪರೆ ! ಈಗ ಒ೦ದು ವರ್ಷದಿ೦ದ ತಾವು R ہدRR