ಪುಟ:ವಂಗವಿಜೇತ.djvu/೨೫

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


on 9 Earlos a rorită ಯುದ್ಯವನ್ನು వూడేుత్తి. రువిరి. 5 ఒుందు వచెFరౌల ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಡಿಲ್ಲೀಶ್ವರನ ಸೇನಾಪತಿಗಳಲಾರೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಹಸವನ್ನು ತೋರಿರುವರೆಂಬು ದನು ತಾವು ಚೆನಾಗಿ ಬಲ್ಲವರಾದುದರಿ೦ದ ಅದನು యేళబీRళు ' ఎందు ಕೇಳಿದನು. ಪರಾನಾಧಿಪನು, 'ಮೊಗಲರ ಸೇನಾಪತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚು ਸ਼ਾਹ ਹੈ। ; ಕ್ಷತ್ರಿಯಚJಾಡಾಮಣಿಯಾದ రాజా టి.Rడరవా)ల్లను , درع تتعلقة بيكاكة بركة ಆತಗೆ ಎರಡನೆಯವನು, ವರಗ ದೇಶದ ಜಮಿಾನುದಾರ ರಾಜಾ ಸಮುರಸಿ೦ಹ నాగిద్చానే ' -ుండు ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಹಾಗೆ ದರಬಾರಿನಲ್ಲಿ జయుధ్చేసియేుJF శూలాయే లవణ ఎదు ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ :ি న్చావిగే ವಿಪತ್ರೆನಾದರJಾ ಉ೦ಟಾ ದೀತೆ೦ಬ ಭಯದಿ೦ದ ಕಾದು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದವಳು జేకేు వేFRష్చితే ಭೀಮುಕಾ೦ತ ದುರ್ಗದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ನೋಡಿದೆನು.. ನನ್ನ ಶರೀರವು ಕರಟಕಿತವಾಯಿತು ! ಈಗ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ನೋಡಿದ೦ತಿದೆ–ಅ೦ತಹ ಶJಾರನಾದ ಸವು ರಸಿ೦ಹನನು Cで)び3 ఎడ్చటయేుందందుచేూళ్ళుతే ಅವನ ಶಿರಚ್ಛೇದನವನ್ನು دكال الناقتهتكة ! ದೇ ವಾದಿ ದೇವ, ಮಹೇಶ್ವರ ! ఇచేశాలడల్ల ಅದಕ್ಕೆ వృతిమీంనారేనికవాద నుతిరిశారుల్లపా ? నరశాలదల్లి విజారుల్లపా ? "ఇద్చేశ్మీ ద్చ ಹಾಗೆ, ತ೦ತಿಯು ಹರಿದುಹೋದ ವೀಣೆಯ೦ತೆ ಮುಹಾ ಶ್ವೇತೆಯ గంఛి రే ಸ್ವರವು ನಿ೦ತುಹೋಯಿತು, ಶಿಖ೦ಡಿವಾಹನನು, ತ೦ಗಿ! ಪೂರ್ವವೃತಾಂತದ ಸ್ಮರಣೆಯಿ೦ದ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಬೋಧೆಯಾಗುವುದಾದರೆ ಮುಂದೆ স3ং তdং তত3ে ಆವಶ್ಯಕವೇನು ? ವಿಶೆಷವಾಗಿ, ರಾಚಾ ಸವು ರಸಿ೦ಹನ ಯು ಶೇJಾ ವಾರ್ತೆಯನ್ನು ವಂಗದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯದಿರುವವರಾರು ? ಸಮರಸಿಂಹನ ಧರ್ಮ డక్నియు.) ಅದನ್ನೆಲಾ ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳಿ వ్యెధేయున్నే యేJండా లెకే ' ఎందు ಹೇಳಿದನು, ಮಹಾಶ್ವೇತೆ–ಸಮರಸಿಂಹನ టేక్నియుల్ల. ಒ೦ದುಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಮರ ಸಿ೦ಹನ ರಾಜಮಹಿಷಿಯಾಗಿದ್ದೆನು. ಈಗಲಾದರೋ ನಿರಾಶ್ರುಯೆಯಾದ ವಿತರತು ವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾದುದು ಹೆಚ್ಚು ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಕೇಳು, ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸುವೆನು ;– ಪರಾನರ 5 డల్లి ಸತೀಶಚಂದ್ರುನೆಂದೊಬ್ಬ ಕರ್ಮಚಾರಿಯಿದ್ದನು. ಪರಾನರ ಗೌರವವು ಆಸ್ತಪಾುಯವಾಗುತಿದುದನ್ನು ಕ೦ಡು ಅವನು ಪರಾನರ ಪಕ್ಷವನ್ನು చిట్చ סהס?gסד ಟೆJಾ ಡರವುಲ್ಲನಲ್ಲಿ లల్చియు నేనే్ను ט:ה3סססת 5ס . ੋਂ న్చావి) యుJ ವಿನೀತನಾಗಿದಾ ಬಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಅಭಯ ವನ್ನು ಕೊಟು ಟೆತೋಡರಮಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದನು. ಬಾುಹಣನು ಚತುರನಾಗಿಯJಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಕನಾಗಿಯJಾ ಇದ್ದನು. ಸೈನ್ಯಗಳಿಗೆ ఆశా రవనేJ్నదేమీ ను వుదరల్లియుగా ಶತುಗಳ ಅಭಿಸ೦ಧಿಗಳ ಸುಳಿ