ಪುಟ:ವಂಗವಿಜೇತ.djvu/೨೬

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಮJಾರನೆಯ ಪ B: 법 31ת ವನ್ನು ತಿಳಿದು ಕುಟಿಲವಾದ ಸುಳುಹುಗಳಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿ ಸ್ವಯJಾಧ ಕಲಹಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಗೃಹವಿಚ್ಛೇದಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿಯಾ ಸಮರ್ಧನಾಗಿದ್ದನು. ರಾಜಾ ಟೋಡರಮಲ್ಲನು ಅವನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳವನಾದನು. ಸತಿ ಶಚ೦ದ್ರುನು ರಾಜ ಪಾ)ಸಾದದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿಗೊಂಡು ಕ್ರುಮೇಣ ಧನವನ್ನೂ ಸಂಪತ್ರನ್ನೂ ಹೊಂದಿದವ সত3ে£১. ಉನ್ನತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸತೀಶಚಂದ್ರನಿಗೆ ಭಯಂಕರವಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಶೆಯJಾ ಉ೦ಟಾಯಿತು. ವ೦ಗದೇಶದ ಹಿ೦ದjಾಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯನಾಗಬೇಕೆಂಬ لا د ت 0ن ثع యేుట్చతేJ. त्र्यु, న్చౌJJయు వేులే ఏజాతి(యువాద ವೆುರವು ಹುಟ್ಟಿತು. ಜನರಿಗ ಉಪಕಾರವಂ ವಾಡಿದರೆ ಅವರು ಕೃತಜ್ಞರಾಗುವರೆಂದು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು యే Rుత్తి రuవిరి. ੇ, నా పుయు ದರಿದ)ನಾಗಿದ್ದಾ ಸತಿ ಶ ಚಂದುನಿಗೆ ಉಪಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಳಸರ್ಪಕ್ಕೆ ಹಾಲನ್ನು ಹೆJಾಯು೦ತಾಯಿತು. ರಾಚಾ ಟೆಯೋಡರಮಲ್ಲನು ವಂಗದೇಶದಿಂದ ಹೊರಟುಹೋದುದು ಸತಿ ಶ ಚಂದ್ರುಸಿಗೆ ಸಮಯವು ಸಿಕ್ಕಿದಂತಾಯಿತು. ರಾಚಾ ಸಮರಸಿಂಹನು ಪರಾನರಿಗೆ ರಾಜನಾದ ದಾಯJಾದಖಾನನ ಸ೦ಗಡ ಗೋಪ್ಯವಾಗಿ ಸ೦ಧಿಮಾಡಿಕೊ೦ಡಿದ್ದ ನೆರದೊ೦ದು ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟನೆಮಾಡಿದನು! ವಂಗದೇಶದ ಮುಸಲಮಾನ ಸುಬೇದಾರನು ಅಚು೦ಬಿತವಾದಾ ಮಾತನ್ನು ನಂಬಿದನು. ರಾಚಾ ಸಮರಸಿ೦ಹನು ರಾಜವಿದೊಾ) ಹಿಯೆ೦ದು ಅವನಿಗೆ ಪಾಣದರಡನೆಯು ವಿಧಿಸ ల్చట్చలేు. ಪಾವುರನಾದಾ ಸತೀಶಚಂದ್ರುನು ನಮ್ಮ ವಿಸ್ತರವಾದ ಜವಿಯಾನು దారియు నే్ను ಪುರಸ್ಕಾರವಾಗಿ ס:Uסספ eiח ವಂಗದೇಶಕ್ಕೆ ದಿವಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ! ಅಣ್ಣ ! ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾದುದು ಪೂರೈಸಿತು. ಆ ಶೋಕದಿಂದ ನಾನು ಹುಚ್ಚಿಯಾಗಿಹೋಗಿದ್ದೇನೆ. ನರಹತ್ಯೆಗೆ ಪ್ರತಿಹಿಂಸೆಗೆ ಸಲವಾಗಿ ನಾನು ವ್ರತ ವನು ತಾಳಿದ್ದೇನೆ. ಇಬ್ಬರೂ عركة هل تت أن تتقدمة సువే్మునిడ్చరు. లీయిండివా యేనను వెుయో ಶ್ವೇತೆಯ لب قريةoنبوية دكتارثة دتة دقادته تهتكة أFتةoدلتا ತಿಳಿದನು. ಅಗ್ನಿರಾಶಿ ಯಲ್ಲೊಂದು ತೊಟಕು ನೀರನ್ನು ತೆJಾಟಕಿಸಿದಂತಾಗು ವುದೆಂದು ತಿಳಿದನು .3f e% ವೃತಾಂತವನ್ನೆಲಾ కిళిష్లే ? ఎందనుססg ,35סס וזס ססיי , קליט ಮಹಾಶ್ವೇತೆ–ಹೇಳು, ವುತ್ತೂ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ರವ್ರ ಸವಿಾಪಿಸಿರು ವ್ರ ದಾಗಿಯJಾ ನರಾಘಾತಕನ ದ೦ಡನೆಯು ಸವಿಾಪಿಸಿರುವುದಾಗಿಯJಾ ಮJಾರ ನೆಯು ತಡವೆ ವಂಗದೇಶಕ್ಕೆ סנאסמסנש: ಟೋಡರಮಲ್ಲನ ಯುದ್ದಕಾರ್ಯವು ಪೂರೈಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಸಮರಸಿಂಹನ ಹೆಂಡತಿಯು ಸಮರಸಿ೦ಹನ ສລຸ້ກີ່ ຫນ໐ຜອ¤ ಕಾರಣವನ್ನು శు రితేు విశారిసటి రేందు ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವವಳಾಗಿದ್ದಾಳೆಂದೂ