ಪುಟ:ವಂಗವಿಜೇತ.djvu/೨೯

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ቦስug ವಂಗವಿಚೇತ ವಂತನ ಮಗಳನ್ನು ತಂದು ಮುದುವೆಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಗೊತುಮಾಡಿಕೊಂಡಿ దేనేు. యేుడేుగియు శేలు వియూగిద్చాళి-రJవవు వి) ೦ಚಿನಹಾಗೆ-ಕಣ್ಣು r 30 ಎರಡು-ಅದೇನೆನುತಾರೆ-ಎರಡು ಕಾಳಕಪಾದ ದುರಬಿಗಳ ಹಾಗೆ. . נס 3סלו ס5ס נ3קסלי: סנססט సdణి-బళిరే ? ನಿಷ್ಕರ್ಷೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಜವಿತಾನುದಾರನ ಮಗನು داد تتاثة دنتا دثة ــ نادثة وع ఆ శాశుడేుగియున్ను చేుదువేవూడిశేJళ్ళు వదిల్లపాండు ಹೇಳಿದನ೦ತೆ. సరభే-ఆదేFచే ? ಅವು ಲೆ–ಅದೇನೋ ನಾನರಿಯೇನು-ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡದುದರಲ್ಲಿ ಜಮಿಾನುದಾರನ ಮುಗನೆJಾರದು ಹಳ್ಳಿಯ ಹುಡುಗಿಯನು ನೋಡಿ ಮೋಹ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಮದುವೆಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ స్లవాET) 3Cదేయు వునేయున్నే ံိါု ಹೋಗಿದಾನಂತೆ–ನನ್ನ ಗೆಳತಿಯನ್ನು సాJR డి శాగానాగిరబయేుదల్లపా ? ಸರಳೆ-ಹುಡುಗಾಟ ಮಾಡಲೇಕೆ, ಅಮ ಲೆ? ತಂದೆಯು ಹೇಳಿದ ಹುಡುಗಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋಗಿ ಮಗನು ಬೇರೆ వుదువేయున్ను داد تمدند ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗು ವುದೆ? ಮನಸು ಬರುವುದೆ? ಅಮಲೆ–ಇಷ್ಟಬಂದವರನ್ನು ಮದುವೆಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತಾರೆ. ತಂದೆಯು ಗೊತುಮಾಡಿದ ಹುಡುಗಿಯು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸರಿಹೋಗದಿದ್ದರೆ? ಅವುಲೆ–ನಿನು ಮ೦ಕು ಹುಡುಗಿ–ನಿನಗೆ ఎమ్చే ಗದು. ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಿನಗೆ ಬೇಗ ಮದುವೆಮಾಡೆಂದು ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಹೇಳು. ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲಾ ಗೊತಾಗುವುದು. ಹೀಗೆ೦ದು ಹೇಳಿ ನಗುತ್ತ, ಪುನಃ ಸರಳೆಯು ಭುಜವನು స్వల్ప 23ror; ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದಳು. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಮಾತಾಡುತ್ರ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ನದಿಯ ಘಾಟಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ದರು, ನದಿಗೆ ಹೆJಾಗಿ ಅಲೆJಾರದು ವಿಶೇಷವನ್ನು RJoRらび3ロo öd守o راثDD ئరేన్పాద ವೆುಯುಳ್ಳ ಎತ್ತರವಾದ ಹೆಂಗಸೊಬ್ಬಳು R لایدله ددم دلدادها ತೀರದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಳು. ಅವಳ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ರುದಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ సరే, శృయుల్లి ದ೦ಡ, వేుృగేలా :اینک ن« ಕಣುಗಳು ರಕ್ತವರ್ಣಾ, ನೋಡಿ ಇಬ್ಬರಾ ఆయు వట్చరు. ఆవాులేయు), ' ' ని R నారు ? ఎందు # Rళిదళు. ಉತ್ತರ–ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹುಚ್ಚಿ వెళ్చే ಶ್ವರಿ. అవులే- ఆయేుడు, ఆయేుచు, ఆయేుదా ! ಹುಚ್ಚಿ వాలీ ५९ ं రిరావు 3