ಪುಟ:ವಂಗವಿಜೇತ.djvu/೩೦

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


- న్మానేయ ಪರಿಚ್ಛೇದ na ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ನೀನು ಮೊದಲೊತ್ತಡವೆ ಈ గాువుళ్మే סם סנש లిల్లవే ? విల్పీ ల్చేరి—బందిద్చేను. ఆవులే-ని నగే శేృయు నే్ను ՃJթe ta ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಬರುವುದಲ್ಲವೆ ? వెళ్చేల్చేరి-నేJP్వడి డేళఒలెను. ఆవు లే—ఒళ్ళీయుదు, ललू, ಕೈಯನು ನೋಡಿ ಹೇಳು. ಹುಚ್ಚಿಯು ಕೈಯನ್ನು ನೋಡಿ స్వల్ప యేJకే L. సువాస్మినిడ్చు ఒళిశో, ' ನಿನು ದಿವಾನನ ಹೆ೦ಡತಿಯಾಗುವೆ ಎ೦ದಳು. ಅವುಲೆ–ದಾರಹೋಗು, ಹುಚ್ಚಿನವಳಿ! ನನಗೆ ಗಂಡನಿದಾನೆ; ದಿವಾನನ జెండే తియూగువుదు బయోళ నిజ ! ననగ దివాననింద చేలసవిల్ల ; লড়ি, ವೃದ್ದ ನಾದ ಸ್ವಾಮಿಯು ದೀರ್ಘಜೀವಿಯಾಗಿರಲಿ; ಈಗ ಹೇಳು, ನನ್ನ ಗೆಳತಿಗಾವಾಗ ಮದುವೆಯಾಗು ವುದು ? ಮದುವೆಯ ಯೋಚನೆಯಿ೦ದ ಹುಡುಗಿಗೆ ರಾತ್ರಿ) ಯೆಲಾ, ನಿದ್ದೆಯಿಲ್ಲವಾಗಿದೆ. ಹುಚ್ಚಿಯು ಸರಳೆಯ ಕ್ಕೆಯನ್ನು " ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಹಳ ಹೊತು. ನೋಡಿದಳು. ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಅವಳ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿ ಪುನಃ ಕೆಯನ್ನು ನೋಡುವಳು. ಹೀಗೆ ಬಹಳ ಹೊJಾತು ನೋಡಿದ ಒಳಿಕ, 'ನಿನ್ನ ಭವಿಷ್ಯ ದ್ವಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಲು ಮುಸುಕಿ ಬಂದು ಕವಿತುಕೊಂಡಿದೆ; ಕಾರ್ಮುಗಿಲ ರಾಶಿಯJಾ ಕಾಳಕತ್ತಲೆಯJಾ ಹೊರತು ಮುತಾವ್ರದಾ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ; ಈಗ లేు వేు)ల వెుళయు వు ಉಬ್ಬರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ; ಪ್ರಳಯದಾಚೆ ಇರುವುದು ಕಾಣುವು ದಿಲ್ಲ; ಮJಾರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತುಫಾನು೦ಟಾಗುವುದು : ಅದು ಕಾರಣ ಇ೦ದಿನವೇ ಈ ಗಾಮದಿಂದ ಓಡಿಹೋಗು, ಓಡಿಹೋಗು, ಇಲ್ಲಿರಬೇಡ! ಎ೦ದು ಹೇಳಿದಳು. ಕೇಳಿ ಸರಳೆಯು ಭೀತಿಗೆJಾ೦ಡಳು. ಅವಳ ಅವಸ್ಯೆಯ ನು ಕ೦ಡು ಅವು t ఆశ్మివూణిందరే ಶಿವನ ಗೀತಕ್ಕೆ ತೆJಾಡಗಿ | ولئك عينت يدكة دتهية دكة د د303ن ದಳು. ಹುಡುಗಿಗಾವಾಗ ಮದುವೆಯೆ೦ದು ಕೇಳಿದರೆ, ಮುಗಿಲೆ೦ತೆ, ಕತ್ತಲೆ ಯೆ೦ತೆ, ಪ್ರಳಯವೆ೦ತೆ, ಏನೇನೋ ಹೇಳಿಕೆJಾಂಡು ಕುಳಿತಳು; ನಿ೦ತಿರುವಹಾಗೆ ನಡುವು ಮುರಿಯ ಬೇಕೆನ್ನುವಹಾಗಾಗುತ್ತದೆ' ుందళ). &R గేందు యేర్షిళుత్తె, ఆవuలేయు) ستناينة دكتة వేుృపాJRలే సైRరేరāు ವುದಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿದಳು, ددتهينة دكتة ఎద్చు చేుల్లవుల్లనే డJర చేJ రేటు ಹೋದಳು ; ದೂರ ಹೋಗಿ ಸರಳೆಯನು ನೋಡುತ್ತ, 'ಓಡಿಹೋಗು, ಓಡಿಹೋಗು ಎ೦ದು ಕJಾಗಿ ಹೇಳಿದಳು. ఇత్తెల వెf\, ఇతేర చేరాగ సరు నదిగే బందరు-రా లివి), ల్యౌవి), వావి),