ಪುಟ:ವಂಗವಿಜೇತ.djvu/೩೧

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


JC ವpಗವಿಜೇತ కి వ్ముర్క్లోనే వుగళు, ರಾಮಕ್ಕನ ລຸ້Jວລຸ້, ಹನುಮಕ್ಕನ నాందిని, గిరిజీ, ತುಳಚೆ, ಸರೋಜಿ, ರುಕ್ಮಿಣಿ, ಭಾಮಿನಿ, ನಳಿನಿ, ಕನಕಾ೦ಗಿ, ಲಲಿತಾ೦ಗಿ, ತನ್ನ೦ಗಿ ಮು೦ತಾದ ಗಾ)ವು ಸು೦ದರಿಯರು ಸೋಪಾನಾವಳಿಯನ್ನು ಬೆಳಗುತ್ತ ੋਰਡ ಪುಕಾರ ಮಾತುಕಧೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತ ಹಾಸ್ಯಪರಿಹಾಸ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತಿದ್ದರು. ಇಚಾಪುತಿ ನದಿಯು ಆಪರಿ ಸೌ೦ದರ್ಯದ ರಾಶಿಯ ನು ನೋಡಿ ಆನ೦ದದಿ೦ ದುಬ್ಬಿ ಕಲಕಲ ಶಬ್ದಮಾಡುತ್ತ ಹರಿದುಹೋಗುತಿದ್ದಿತು. ಗಾವು, ಸುಂದರಿ యు5J శలశాల లేబదింద జుడేబిడేదే వాూతాండు కిడ్చరు. వూతాడేు వద5ల్లి ಅಲ್ಪವಯಸ್ಕರಾದವರು ತಂತಮ್ಮ ಗ೦ಡ೦ದಿರ ಪ್ರಸಾವವನ್ನೂ ವ್ಯ'ದ್ದರಾದವರು వరరస్ను సింది సువ ಪ್ರಸಾವವನ್ನೂ యేువారు.-ప5 ;యుJ అబెuలేయుJణ ಕೊಡಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟರು. ನಮ್ಮ ಪಾರಕರು ಅವುಲೆಯು ಗರಡನನ್ನು ಮೊದಲೇ బల్లచే 5 కా\చ్చారే. ನವೀನದಾಸನು ಕೆನರ್ತ ಚಾತಿಯವನು , ಆ ಗಾುವುದಲ್ಲಿ ಲೇವಾದೇವಿಯನು ಮಾಡತಕ್ಕವನು; ಅದಲ್ಲದೆ ಇತರ ವಿಧವಾಗಿಯJಾ ವಾಸಂಗವುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದನು » ಅವನ ಸ್ವಭಾವವು ಶಾಂತವಾದುದು–ಸರಳಹದಯ ನಾಗಿದ್ದನು , ಅವನಿಗೆ స్వల్ప k AeAAS kA kkk keeS kkA AkAAA ದನಗಳು, ವ ದಾರು ಏರುಗಳು ; ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏಳೆ೦ಟು ಗೆರಸೆ ಧಾನ್ಯ ಮು೦ತಾ ದುವು ಇದುವ, ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ನಗದು ಹಣವನ್ನು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹುಗಿದಿಟು శJండిద సౌందJ ఒనరు యేళుకిద్చరు. ఆడల్లదే యెండెతియు చేుృపాJRలే ಕೆಲವು ಒಡವೆಗಳಿದುವು. ಪ್ರಧವು ಸ೦ಬ೦ಧವು ಹೋದಬಳಿಕ ಅವನು నౌల్కతే, ನೆಯು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷದ ఆవు లేయున్నే ಪುನಃ ಮದುವೆಮಾಡಿ ಕೊರಡನು. ಅವನಿಗಿನ್ನೂ ನಡುವಯುಸು–ಆದರೂ ر لاتت لتع لتة قة ಗಂಡನನ್ನೂ " వృద్ఛన్చావి. ಅಧವಾ ಮುದಿಗ೦ಡ ಎ೦ದು ಹೇಳುತ್ತ, ಅಪಹಾಸ್ಯ ಪ್ರೇಮವುಳ್ಳ ಹೆಂಡತಿ.. ಆದರೆ ಒಹಳ ರಸಿಕೆಯಾ د دلت تندثة قة . ربة نجد rdه ت 3ج ಗಿದ್ದಳು.. ವುುದಿಗರಡನ ಸೇವೆ ಶುಶJಾಷೆಯನು ಮಾಡುವುದರಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವೂ వావెలువానూ5దే ఆ వాగలJ ಪತಿಗತಪಾುಣವುಳ್ಳವಳಾಗಿ دلته دانت تقرية قلة 5 5ت دالة ಖಾತಿಗೊ೦ಡಿದ್ದರಾ సవాయువpదట దాగ ಅಪಹಾಸ್ಸವನನ್ನೂ ಮಾಡುವಳು. ఆంకేయే చేండకియున్ను బేడేదిడ్చుడరింద వాృద నాద న్చావి.ను R3 గJ) ಸುಖಕJಾ ಪಾರವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸರಳೆಯು ರುದ್ರು ಪುರಕ್ಕೆ ಒ೦ರ ಮೊದಲೊಾಂಡು ಅವು ಲೆಯೂ ಅವಳನು era ಸJಾದರಿಗಿ೦ತ ಹೆಚಾಗಿ ప్పి కి సుతిదళు-ఆవేళన్ను ತನ್ನ ಪಾಣಸಖಿ ಯಾಗಿ ನೋಡುವಳು. ದುಃಖದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಳೆಯು-ಸಿರ್ಮಲವಾದಾ ಬಾಲೆಯ–ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿ ದುಃಖವನ್ನು ದೂರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಳು ;