ಪುಟ:ವಂಗವಿಜೇತ.djvu/೩೨

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


לתפ. - - ಪರಿಚ್ಛೇದ دئمة يهتم ಸುಖದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಳೆಯ ಪ್ರೇಮ ಪೂರ್ಣವಾದಾ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಸುಖವು ಇಮ್ಮಡಿಯಾಗಿ ತೋರುವುದು. ಆರು ವರ್ಷಗಳಕಾಲ ಇಬ್ಬರಾ ఒట్చగ ಇದುಕೊಂಡಿದು ಅವರವರ ಸ್ನೇಹವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾರವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವಕಾಶವು ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಸರಳೆಯು ಅವು ಲೆಯು ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುವಳು. ಅವುಲೆಗೆ ಅವಕಾಶವಾದಾಗ ಸರಳೆಯ ಬಳಿಗೆ ಒರುವಳು. ಅನೇಕ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಧಾಹ್ನದ ಹೊತು ಇಬ್ಬರೂ ಮರದ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಆವದಾದರೂ ಕೆಲಸ ವಸು ಮಾಡುತ್ತಿರುವರು. ং93ং স্ত্ৰ ভ্ৰন্তে মত ಇಬ್ಬರಾ ರಾತ್ರಿ) ಎರಡು ತಾಸಿನ ವರೆಗJಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವರು. ಪರಸ್ಪರ ಆಗಲಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗಿಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಅವರವರ వూతిగే తేుదివేJదలిల్ల. వుమ్యి వాగి ఆవరే 3DRび。 ಭಿನ್ನವಾಗಿದು ಮನಸು ಒ೦ದಾಗಿದ್ದಿತು. ఒందే నార్తాyణ-ఒుండి r) యేృదయు. ಸರಳೆಯು ವುನೆಗೆ ಬಂದಳು. ತಾಯಿಯJಾ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯJಾ ¤ÉJ໑5f\ ಒ೦ದರು. ಸರಳೆಯು, ಅಮಾ! ರಾತ್ರಿಯೆಲಾ ನಿದ್ದೆ.ಹೆ.Jಾಗಲಿಲ್ಲವೆ ?' ఎంrు చేR దభు. - వుయోగాల్కీతే—ఇల్ల, ಮಗು, ಬ್ರುಹಚಾರಿಯ ಸ೦ಗಡ వూతేనాడుతిద ಹಾಗ ಬೆಳಗಾ೦ತಿುತು.. ನಿನು ನದಿಯಿ೦ದ ಬರುವುದು ಸಾವಕಾಶವಾಯಿತು. ಆಗಲೇ ಸJಾಯೇರ್Jಾ ದಯ ವಾಯಿತು.

రణి-ఆయేుదు, కౌంటిu ! ఇందు ಹುಚ್ಚಿ ఏళ్చీ రియేంబు వళు ನದಿಗೆ ಒಂದಿದ್ದಳು.

3 ફf or3.J દર્દ, જં ددته يقة نتة ಹೇಳಿದ ವೃತಾಂತವನ್ನೆಲಾ :חפהסס:הכ ಹೇಳಿದಳು, ಕೇಳಿ ತಾರಯಿಯು ನಡುಗಿದಳು. ಅವಳು ಹುಚ್ಚಿಗೆ :פרס טשf\ ಬಹಳವಾಗಿ ಹುಡುಕಿದಳು ; ಹುಚ್ಚಿಯನ್ನು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. స్JPయూF వాPOరి) కేు. ددته ق م يتجه 5ة دكة సైత్యేగటియు =#o R ởr* ಸಾಸಕ್ಕ. ಹೇJಾದಳು. ಕುಟೀರದಲ್ಲಿ సరళియోబ్బళి ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡು ತಿದ್ದಳು. ಹಗಲೆಲಾ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಆಯಾಸದಿಂದಲೋ ಅಧವಾ ಬಹಳಹೊತು ಒಬ್ಬೊಂಟಿತ್ತಿಯಾಗಿದುದರಿಂದಲೋ ಅವಳ ಮುಖವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಡಿದಹಾಗಾ ಯಿತು. ಸಂಜೆಯ ಕತ್ತಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಸರಳೆಯ ಹೃದಯದ ಛಾಯೇಯJಾ ಘನೀ ಭೂತವಾಗುತ್ರ ರ್ಬದಿತು. ಅವಳಿಗೆ ಚಿಂತೆಯಾವುದಾ ಇಲ್ಲ; ದುಃಖದ ಲೇಶವೂ ಇಲ್ಲ; ಆದರೂ ಅವಳ ಹೃದಯಾಕಾಶವು ಮೇಘಾವೃತವಾಗುತ נ3ס סנש ; ಭವಿಷ್ಯದ ಭಯವೇನೂ ಇಲ್ಲ; ಮನದಲ್ಲಿ ಪರಿತಾಪವಾವುದಾ ಇಲ್ಲ; ಆದರೂ ಹ್ಯದ ಯು ವು భారవాగుతే బందితేు. పిF సువా లేల్లల్లి ఆశ్మీయు నేJ్నడియు ತಿದ್ದಳು; ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬೆವರಿನ ಬೋಟುಗಳು ಕಾಣುತಿದುವು. ఒబ్బళి చి సు