ಪುಟ:ವಂಗವಿಜೇತ.djvu/೩೪

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಪರಿಚ್ಛೇದ _9跳 د لisoلتoت ಭಗವಂತನು ನನಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುವನು. ಅವನ ಸಹಾಯ ವಿದ್ದರೆ ಮತಾರ ಭಯವೂ ಶಿರದು. ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಕೃತಕಾರ್ಯನಾಗಿ ಪುನಃ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವೆನು ಎಂದನು. ಸರಳೆಯು ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾ೦ತೆಯಾಗಿ, ಹಾಗೆ ಬರುವುದಾದರೆ ನೀ ನಾವಾಗ . نام مDC ده "" ? ಇಂದ್ರುನಾಧ—ಆರುತಿಂಗಳೆJಾಳಗೆ ಒರುವೆನು, ಇ೦ದು ಪೂರ್ಣಿಮಾ. ಇ೦ದಿನಿಂದ ಏಳನೆಯ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ತಿಥಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ನಿನ್ನನು ನೋಡು ವೆನು. ಹಾಗೆ ಬಾರದಿದ್ದರೆ ಇಂದುನಾಧನಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿ. ಹೀಗೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಶಬ್ದವಾಯಿತು. ದಾಸಿಯು ಒಂದಳೆಂದು ಸರಳೆಯು ತಿಳಿದು, ಬಾಗಿಲ ತೆರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಹೋದಳು. ಇ೦ದ್ರ ನಾಧನು ಅವಳನ್ನು ಎವೆ ಇಕ್ಕದೆ ನೋಡುತ್ತ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 11 డి వారే ! ఈ ರಮಣಿರತ್ನವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡು.. ಅವಳನ್ನು ಹೊಂದ ন9,ং ಹೃದಯ ವ್ರ ಶುಷ್ಕವಾಗಿ ಜೀವನವು ಮರುಭJಾಮಿಯಾಗಿ 5 3ססיס 3:3קסס כs ಹೋಗುವುದು ! ಎ೦ದ೦ದುಕೊ೦ಡನು. ಒರುವೆ ಐದನೆಯು ಪ೦ಚ ದ لې؟ And there were sudden partings, such as press The life from out young hearts, and choking sighs, That ne'er might be repeated Who could, guess, If e'er again should meel those mutual eyes, Since upon a night so sweet such awful morn could rise. Byron. ੦੦ਾਂ స్వు రేసిందేరాయును వంగదే లేదల్లిద్ప &ుందJు జఏూను

సంవత్నాలదల్లి శరవు బంధు వాగియుJ, వి ס3סט וזס ספרם త్మాలదల్లి ఆవలంబనే వు కేు ಆಶ್ರಯಸ್ವರೂಪನಾಗಿಯJಾ ಇದ್ದನು. ಅವನು ంతే నాయే సదిండలూ బాయోJఒలదిందలJ చే నిందిడ్చ క్యూతియుండ ರ್ಮಾವಲ೦ಬಿಗಳಾಗಿದ್ದ ಜ೩ಾನು ದಾರರ ಗೌರವವನ್ನು వృదిగJళనలు yయుత్నే గడుతిద్పను. ಫಲತ3, విశత్నాలదల్లి ఆవా నిండ ಉಪಕಾರವನ್ನು ಪಡೆಯದವನಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಚಾಪುರದ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರನಾದ జఏూను దారి నగేందునా ధో శౌధురియు రాజాలి వవాJరసింయే న విలీలనా ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರನಾಗಿದ್ದನು. ನಗೇ೦ದ್ರುನಾಧನು ರಾಚಾ ಸಮರಸಿಂಹನನ್ನು ತನ್ನ ಅಣ್ಣನಂತೆ నేJRడుతిదను. ಅವನ ఆవ్ల్బణి యుల్లదే ಅವನಾವ ಕೆಲಸವನ್ನೂ - بيك تامق داتات تنة

3