ಪುಟ:ವಂಗವಿಜೇತ.djvu/೩೮

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಪರಿಚ್ಛೇದ _2 T ט:loהםם ರಾತ್ರಿ) ಎರಡನೆಯ ಪ್ರುಹರದಲ್ಲಿ ددته 3 م يتجه تهدئة ಪೂಜೆಯುನು ಪೂರೈಸಿ ಕೊ೦ಡು ವು ನೆಗೆ ಬ೦ದಳು. ಇ೦ದುನಾಥನು ಅವಳ ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನು ثچtärد ت ಹೋಗಲು ಕಾದಿದ್ದನು. వుయోగాళ్కే తేయున్ను 5ండు, 'తా వు అవాలంచి సిరువ ದೃಢವ್ರತದಿಂದ ಸತೀಶಚಂದ್ರನ ಮರಣವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದ ಹೊರತು ನಾನು ತಮ್ಮ ಮಗಳ ಪಾಣಿಗ್ರಹಣವರ ಮಾಡಲಾರೆನೆಂದು ತೆಯೋರುತ್ತದೆ ಎ೦ದನು. ಮಹಾಶ್ವೇತೆ–ಅಹುದು, వాూడాలావెరే. ಇ೦ದ್ರನಾಧ—ಆಶೀರ್ವಾದವ೦ ಮಾಡೋಣಾಗಲಿ. ನಾನದೇ ಅಭಿಪಾುಯು ದಿಂದ ಇಂದು ಹೊರಡುವವನಾಗಿದ್ದೇನೆ; ತಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ತಮ್ಮ ಮನೋರಧವು ಸಿದ್ದಿಯಾಗುವುದು. ಮಹಾಶ್ವೇತೆ–ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ನೆ.. ದೇವದೇವ ಮುಹಾ ದೇವನ ಕೃಪೆಯJ೦ದ ನಿನ್ನ ಪುಯತ್ನವು ಸಫಲವಾಗಲಿ! ಆದರೆ ನೀನು ಹುಡುಗ. బుద్బిశులేల వళ్ళా ಚತುರನಾದ ದಿವಾಸನನು ಹೇಗೆ ಸೋಲಿಸಬಲ್ಲೆಯೋ ಅದೆನ್ನ ಬುದ್ಧಿಗೆ గేJRāరవాగు వదిల్ల. ಇ೦ದ್ರನಾಧ—ಈಗೆನಗಾ ಅದು బుదిగ గేJRడరేవాగు వదిల్ల. వుందే ಹೇಗಾಗುವುದೆJಾ ನೋಡಬೇಕು. ಮಹಾಶ್ವೇತೆ–ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ನೀನು ಒಯುವಸು ಹೊಂದುವೆ—ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಒಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಇಹಸರಸ್ಕಾರವೆಲಾ ಹಾಳಾಗಿ tՅJoerio53)tio. to** ಭಗವ೦ತನ ಆರಾಧನೆಯು೦ ಮಾಡುವವರಾರು ? ಇ೦ದ್ರುನಾಧ–(ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚಿಸಿ, ಬಳಿಕ) ಸರ್ವದಾ ಧರ್ಮವೇ ಜಯವನ್ನು శేJందు వుదాగిద్చరే తేనే్ము న్చౌఏు యు) కేJూల్లల్పడేుత్తి. రలిల్ల; సకిలే 306)ல் ವಂಗದೇಶಕ್ಕೆ ದಿವಾನನಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ; ಮಾನವ ಚಾತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಧರ್ಮಮಾರ್ಗವನ್ನು చిట్చయే గుత్తి. రలిల్ల; ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಗೌರವವು ಹೆಚುತ್ತಿದೆ; ಅತ್ಯಾಚಾರಿಗಳೂ ಕಪಟಾಚಾರಿಗಳೂ ಧನ ಮಾನ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ; ಪರಮ ಧಾರ್ಮಿಕರೂ, ಪವಿತ್ರ ಚೆ ತರಲೂ ಪರೋಪಕಾರಿಗಳJಾ ಪೀಡಿತರಾಗಿ ಪದದಳಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ; ಪ್ರಪಂಚವು ಹಾಳಾ ಗುವುದಕ್ಕೆ వేశే ಉಳಿರಿರುವುದೇನು ? ಧರ್ಮವೆ ಜಯ ವನ್ನು ಹೆJಾ೦ದುವುದಾ ಗಿದ್ದರೆ ಪಾತಕಗಳೂ ಕಪಟಾಚರಣೆಗಳಾ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಲೋಪವಾಗಿರಬೇಕಾ ಗಿದ್ದಿತು; ಆದರೂ ಅಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಜಯವಾಗುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನೋ ಹೇಳಲಾರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ, ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆಯನ್ನು ಬಲ್ಲವರಾರು? ಅನoತರ ددته 3 ماية هة دكة ಹುಚ್ಚಿ విల్చీ రియు ੀ ਦੇ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಇ೦ದ್ರನಾಧನಿಗೆ ತಿಳಿಯಹೇಳಿದಳು. ಇ೦ದ್ರನಾಥನು ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಂಡು, مع اا యేు? యు) ಮಾನು ಪಿರಯೋ, ಯೋಗಿನಿಯೋ, ಅಧವಾ ಪ್ರೇತಕನ್ಯೆಯೋ ر أيام 8ح