ಪುಟ:ವಂಗವಿಜೇತ.djvu/೪೧

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


- гjeriod = ಅವು تابة مئة دلة ـكة ಮು೦ದಿರವೂ ಈ ಗಾವುವೂ ನೆರೆಹೊರೆ ಗಾ)ವುಗಳು. ನಾನು ನಿತ್ಯವೂ ಬಂದು సైన్నాన్ను ನೋಡುತ್ತಿರುವನು. ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ :de3R苦? స్వల్ప జేూతేు. సువే్ముస్ద్చు బళిచే ఆవంలేయు), ' స్వల్ప 3tárدت ನಿ೦ತಿರು.. ಕೂಡಲೇ ಬರುವೆನು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಮನೆಯJಾಳಗೆ ಹೋಗಿ ಚಾಗ್ರತೆ ಯಾಗಿ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದು ಸರಳೆಯ ಸೆರಗಿನಲ್ಲೊಂದು నదాథేFవస్ని ఓ్చ శోట్చ riంట3ుశాండిడాళు. ಸರಳೆಯು ಅದೇನೆcದು ಕೇಳಿದಳು. ودنانة يت كعكة ಅದೇನೂ ಅಲ್ಲ–ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಹಸಿವಾದರೆ ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕಿರಲೆಂದು ఆవలళ్మీ టిల్లవనే్ను ಕಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನನಾಣೆ! ಅದನ್ನು జిల్లబెడే ' ఒRగేందు ಹೇಳಿ ಹತು ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಅವಳ ಸೆರಗಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಗಂಟುಹಾಕಿದಳು. ಹೊರಟುಹೋಗುವಾಗ ಅವುಲೆಯು ಗೆಳತಿಯು చేయున్ను ఓడిదం ಕೊ೦ಡು, ಸರಳೆ ! ಯೋಚಿಸಬೇಡ ; ಮಹೇಶ್ವರ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬೇಗನೆ ಒಂದು సిన్నేన్నే ನೋಡುವೆನು. ಇಷ್ಟರೊಳಗೆ ১ংE১ నేన్నే నే్ను نامجادتهة دكةeدر సిన్నెల్లి ನನ್ನದೊ೦ದು ಕುರುಹು ಇರಲಿ' ಎ೦ದು ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಕೊರಳಲ್ಲಿದೊಾಂದು ಗು೦ಡಿನ ಸರವನು ತೆಗೆದು ಸರಳೆಯು ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಹಾಕಿದಳು. ಸರಳೆಯು ಬೇಡ వేందు ಅಡ್ಡಿಮಾಡತೊಡಗಿದಳು. داد تتقن نجوع , ನೀನದನ್ನು zoor;3 ཎ༦:, ༦9, వు రేకెరు వేయెుంది) తిళియు వేను ' ఎందు యే Rళిదభు. :dభీయుు ಸುಮ್ಮನಾದಳು. ಅವುಲೆಯು ಹಾರವನ್ನು ಗೆಳತಿಯ ಕೊರಳಿಗೆ ತೊಡಿಸಿ, ಕಣ್ಣೀರು ತುಂಬಿದವಳಾಗಿ ಸರಳೆಗೆ ಬೀಳ್ಕೊಟು ಕಳುಹಿದಳು. ಇತ್ತಲಾಗಿ ಇಂದ್ರನಾಥನು ದೆಾಣಿಯನು ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿದನು. ಮಹಾ ಶ್ವೇತೆಯJಾ ಸರಳೆಯೂ ದೋಣಿಯಲ್ಲೇರಿ ಇ೦ದ್ರನಾಧನೋಡನೆ ಪಯಣಮಾಡಿ దరు. దేJPRణియు ಇಚಾಮತಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಲ ಮೊಲ್ಲನೆ ಸಾಗಿತು. ಆ ನದಿಯು ಬಹಳ ಅಗಲವಾಗಿ ಅವೆರಡು ಪಾರ್ಶ್ವಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಪಾ೦ತರಗಳಿರದಲJಾ ಅಡವಿಯಿ೦ದಲೂ ಗಾಮಗಳ ಮರಗಳಿ೦ದಲJು ಬೆಳದಿ೦ಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಪಮ ಕಾ೦ತಿ యున్ను తాళిద్చితేు ; ఒండిJందు ಸ್ಕಳದಲ್ಲಿ Fد راتنم ب ಇಕ್ಕಟಾಗಿ د هم تلاه ತೀರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಬಿದುರು ಬೊ೦ಬುಗಳ ಉದ್ದವಾದ ನೀಬುಗಳು ಮೇಲು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಹೆಣಿದುಕೊಂಡಿದುವು; ನಿಬಿಡವಾಗಿದ್ದ ಅದರ ಎಲೆಗಳ ರಾಶಿಯ వు ధ్వదిండ జిందు శీరణవ వువేశిసి బందు చిడు. ಇಚಾಮತಿ ನದಿಯು సుజ్ఛేవాద నిరన్ను లుజ్వలవేూడేుతిద్పితే) ; ಇಚಾಮತಿ ನದಿಯ رم م رج ಜಲವು ಕಲ ಕಲ ರವವನ್ನು ಮಾಡುತಿದ್ದಿತು ; ಅದರಮೇಲೆ ಆ م هل تنقية 4ةrدستم ತರತರ ತೇಲಿಹೋಗುತಿದ್ದಿತು; సరళీయు) ల ಶೋಭಾರಾತಿಯ-ನು ನೋಡುತ್ತ, ಶುತಿ ಮಧುರವಾದಾ ಶಬ್ದವನು ক্টং ৮১ ভ. ನಿದ್ರೆಯ೦ಗೆದಳು. ಇ೦ದ್ರನಾಧನು 않