ಪುಟ:ವಂಗವಿಜೇತ.djvu/೪೩

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ηψ Jorisorded ಮತಾವದೂ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ; ಕತ್ತಲೆಯು ಹೆಚ್ಚಾದಹಾಗೆಲಾ ಮಾವಿನ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಮಿ೦ಚಿನ ಹುಳುಗಳ ಮಾಲೆಗಳು ಸಾಲು ಸಾಲಾಗಿ ಕಾಣು ತಿದುವು; ಆ ಹುಳುಗಳ ಮಾಲೆಗಳು ಮೇಲಕ್ಕೂ ಕೆಳಕ್ಕೂ ಹತ್ತರದಲ್ಲರೂ ದೂರ ದಲ್ಲರೂ ಕುಣಿದಾಡುತಿದುವು ; ಉದಾನದೊಳಗೊಂದು ಸು೦ದರವಾದ ಸರೋ ವರ : ಸರೋವರದ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅದರ ಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿದ್ದ ವುರಗಳ ಸರೋವರದ ಸುತ್ತ, ನಾನಾ ಚಾತಿಯ ಕೀಟಪತಂಗಗಳು ; ميا3يدtنئ ددثه ډگهTD: ತಂತಮ್ಮ ಶಬ್ದದಿಂದ ಸಾಯ೦ಕಾಲದ ੇ ਭੰFੇ ತೆJಾಡಗಿದುವು. ಹೊರಗಿನಿ೦ದ ನೋಡಿದರೆ ದುರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಪಾಸಾದವು ಸ೦ವೂರ್ಣ ಅ೦ಧ dదిందావృతేవాగిద్వంతే శాDణువదు. ఒందు శేJనిరిడియు ಗವಾಕ್ಷದಿಂದ ಬೆಳಕು ಹೊರಡುತಿದ್ದಿತು. ಆ ಗವಾಕ್ಷದ ಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ವಯಸ್ಸಿನ ಹೆಂಗಸೊಬ್ಬಳು శుళితిద్చేవళు, శ్భయుల్లి శవూలవన్నిట్బుళెండు కిరాతి వు . د؟يتr. ق ಹೆಂಗಸು ಗಗನದಲ್ಲಿ ತಲೆದೋರಿ శాణుతిదేJ్చందే ಒ೦ದು ನಕ್ಷತ್ರ τόξ దృష్చియుళ్ళవేళాnద్చేళు. ಸು೦ದರವಾಗಿದ್ದವಳ ಸೀಮ೦ತದಲ್ಲೊಂದು ವಜ್ರ)ವು ಆ ನಕ್ಷತ್ರುದಂತೆ ಒಳಕಿಸುತಿದ್ದಿತು. ಹೆಂಗಸಿಗೆ ಹರಿನೇಳು ವರ್ಷವಿರಬಹುದು ; ಯ°ವನದಿ೦ದವಳ ಸರ್ವಾರ ಗವೂ ಅಸಾಧಾರಣ ಸೌ೦ದರ್ಯದಿಂದ ವಿಕಸಿತವಾಗಿದ್ದಿತು, ಆದರೆ ಅದು నౌందయు Fవాhరలిల్ల ; 8 5J సిరావెలియు దు נ3ס 3ס בש 8ספתה כפספתtפתx ರಿಗೆ ನಿ೦ತು ನೋಡಿದರೆ ಮನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮವು ಹುಟ್ಟಿದೆ, ಸಮಾನವೂ ಶ್ರುದ್ದೆಯJಾ ಹುಟುವುವು ; ಶರೀರವು ತೆಳುವಾಗಿಯJಾ ಉನ್ನತವಾಗಿ ದೀರ್ಘಾಯುತ ವಾಗಿಯೂ ಇದ್ದಿತಲ್ಲದೆ, ಕೋಮಲತೆಯಿ೦ದ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದಿತು; ಲಲಾಟವು ಸುಂದರವಾಗಿಯJಾ ಉಚ್ಚವಾಗಿಯJಾ ಪ್ರಶಸ್ತವಾಗಿಯೂ ಇದ್ದಿತು; ಅಂತಹ ಪ್ರಶಸ್ತವಾದ ಲಲಾಟವು ಅವೂರ್ವವಾಗಿ كة دكانة دنيبرينسةbfدلتا دكةدة كا١ ; ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಅ೦ತಹ ಪ್ರಶಸ್ತ ಲಲಾಟವಿರುವುದು సంభవవల్ల ; ಕಣುಗಳ ಸ್ಕಿರ ವಾದ ಉಜ್ವಲತೆಯೂ ತುಟಿಗಳ ಚಿಕ್ಕಣತೆಯJಾ ಉನ್ನತವಾದ ವದನದ ಗಂಭೀರ ಭಾವವೂ ಅವಳ ಹೃದಯದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಗೊಳಿಸುತ್ತಿದುವು;ಸಮಸ್ತ ಅವರುವಗಳ ಭಾವಭಂಗಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ತೀಕ್ಷ್ಮಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯವಾದಾ వాూనుపియుల్లవేందJ రినేJRrl:రాయుణియూగి ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿ ددثnoهيبة 3 ಯಾದವಳು ಮಾನವ ಜಾತಿಯ ಉನ್ನತಿ ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಸಲುವಾಗಿ 59डं९Fर्थJa६ छ ಕ್ಕಿಳಿದು ಬ೦ದಿರುವಳೆ೦ದಾ ಬೋಧೆಯಾಗುವುದು. ನಿಸ್ತಬ್ಬವಾಗಿದ್ದಾ ಸಾಯಂಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗವಾಕ್ಷದ ಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ ರಮಣಿಯು కుళిgుణిJండెు సుందరవాద ನಿರ್ಮಲಾಕಾಶವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಳು.