ಪುಟ:ವಂಗವಿಜೇತ.djvu/೪೪

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ఆ5నేయు ಪರಿಚ್ಛೇದ 国歌 ರಮಣಿಯು ವದನಮ೦ಡಲವು ಅಪೂರ್ವ ಸೌ೦ದರ್ಯದಿ೦ದ ಸು೦ದರವಾಗಿಯJಾ నివాJFలవాగియుJ ఇదితేు. రాత్రి) యు) ಹೆಚ್ಚು ಗಭಿರವಾಗುತ ಬ೦ದಿತು– లశాలేద విసి.RణFవా రోువాiువాగి ఫౌJRరతేరవాద ಆ೦ಧಕಾರದಿಂದಾವೃತ ವಾಗುತ ಬಂದಿತು. ರಮಣಿಯ ಹೃದಯದಲ್ಲಿಯೂ ಚಿಂತೆಯೆ೦ಬ ರಜನಿಯು ಗಭೀರವಾಗುತ ಬ೦ದಿತು. ಅವಳಾ ಪ್ರಶಸ್ತವಾದ ಲಲಾಟವು ಕ್ರಮವಾಗಿ $Ләs Gзd פים ספספסחסטs(9פ הrtסטנפשם הנt:הPפסנ8ה-.83-מס ಕೃತಿಯುಳ್ಳ ಹುಬುಗಳು ಅಧಿಕತರ ಕ) ರಚಿತವಾಯಿತು. ಕಣುಗಳಿಂದ ಉಜ್ವಲಿತರ ತೀಕ್ಷ್ಯಜ್ಯೋತಿಯು تتحاولاتة au oدكة دنان هتة تا - ల సమురాయుదల్లి ಪುರುಷನೊಬ್ಬನು ಕೆJಾರಿಡಿಯೊಳಗೆ ಪ್ರು ವೆ . ಶಿ ಸಿ , ಎವುಲೆ ! ಎ೦ದು ಕರೆದನು. ವಿವು ಲೆಯು ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡಿದಳು; ಅವನವಳ さ」orー ಸತೀಶಚಂದ್ರನಾಗಿದ್ದನು. ಸತೀಶಚಂದ್ರ)ನಿಗೆ ವವತು ವರ್ಷ ತು೦ಬಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಅರವತು ವರ್ಷದ ಮೂದುಕನಂತೆ ಕಾಣುವನು ; ತಲೆಯಲ್ಲಾ ನರೆತಿದ್ದಿತು; ಲಲಾಟವು ಚಿಂತೆಯ ರೇಖೆಗಳಿ೦ದ ಅ೦ಕಿತವಾಗಿದ್ದಿತು; ವೆು ಚರ್ಮವು ನಿರಿ ಗೊಂಡಿದ್ದಿತು; ಸರ್ವಾ೦ಗವೂ ಕ್ಷೀಣವಾಗಿದ್ದಿತು ; Ցt3t Je ಕಣುಗಳೆರಡೂ రౌలింకి వuయు వాగి వుJమివుండేలదల్లి జీంకె దే ఎయు) సంకేతేవాగి నింతి ರುವಳು ; ನಿಧಾನವಾದ ಆಚರಣೆ, ಚಾಗರೂಕತೆಯಿ೦ದ ಗವು ನಾಗಮನ, ಚಾತುರ್ಯುದಿ೦ದ ಚುರುಕಾದ ಬುದ್ದಿ ಸ೦ಚಾಲನೆ, ಅವನ ಜೀವನವೂ ಅವನ ఆంకే9 శరుణవగా బ3ుదJర వ్యాపియూద డJరదృష్చియ్ళు ನಾನಾ ಪ್ರಕಾರ ವಾದವನ ಕಲ್ಪನಾದಿ ಆಲೋಚನೆಗಳಿ೦ದ ಪರಿಪೂರಿತವಾಗಿದುವು. ಕೆ Jಾರಿಡಿಯೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಮಾಡಿ ಮಗಳು ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದುದನು کچ pرباعية دين بلة دیج నాr\, ' వివా) లే ! ఎందు చేరదను. కేందయున్ను సాJRడి ತನ್ನ ಗಭೀರವಾದ ಚಿ೦ತೆಯನು هل دتoكن دتة لاه ಸ್ವಲ್ಪ ಮರೆತಳು. ಅವಳ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಗರಭೀರಭಾವವು ಕ್ರುಮವಾಗಿ ಅಳಿಸಿಹೋಗುತ್ತ ಒಂದು, ಪವಿತ)ವಾದ ಪಿತೃಸ್ನೇಹವು ಪ್ರಕಟ ವಾರನಿುತು.. ತ೦ದೆಯು ಬರದು ನಿ೦ತಕJಾಡಲೆ ನೋಡದೆ ಅಚಾಗರೂಕತೆ ಯಿ೦ದಿದುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಜ್ಜಿತೆಯಾದಳು. ಸತೀಶಚಂದ್ರನು, ವಿಮಲೆ! ಇಷು 3Jత్తి నల్లి &Rగే వాూ నవాగి శుళితిరు ವುದಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗಿರುವ ವ್ಯಸನ పా Rను ? uందు శే RళిరనJ వివు లే–సైRసు ದುರ್ಗವನ್ನು يبلغه ನಾಳಿನ ದಿನ ಹೊರಟುಹೋಗುವೆ. ವುನಕಿ బరువుడిచ్చే ದಿನವಾಗುವುದೆJಾ, ವು ತಾವಾಗ సైన్నేన్ను ನೋಡು ನೋ, ಪ್ರಕಾಂಡವಾದೀ ದುರ್ಗವು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳತನಕ ಶೂನ್ಯವಾಗಿರ