ಪುಟ:ವಂಗವಿಜೇತ.djvu/೪೫

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


կւ వoriవిజీ d ಬೇಕೋ, ಎಂಬಿವೇ ಮುಂತಾದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಮನಸು ಅಸ್ಮಿರವಾಗಿದೆ. ಎಷು ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟರೂ ಸವಾಧಾನಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ತಂದೆ-ವಿಮಲೆ ಸುಳ್ಳು ಭಯವನು ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಲೇಕೆ? ನಾನು ಚಾಗ್ರತೆಯಾಗಿ ಹಿ೦ದಿರುಗಿ ಒರುವೆನು; నిన్నన్నగలి చేనే దినగళిరబలెనే ? ఏవులే-ఆనాళ్చె! సైR ను నేన్నే నే్ను ఆకి లేయువాగి ఫ్చి తి:ుత్తి యే.0దు ಚೆನಾಗಿ ಒಲ್ಲೆನು. ತಂದೆಯಾದವನು ವುಗಳನ್ನು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ ಹಿ) ತಿಸನು. ಸತಿ ಶ-ಹಾಗಾದರೆ ಯೋಚನೆ ಪಡಲೇಕೆ ? ನಾನು ಪ್ರತಿವರ್ಷವೂ ಒ೦ದು ತಡವೆ ರಾಜಧಾನಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಈ ತಡವೆ ನಿನಗೇಕೆ ఆషాJ్చందు ಯೋಚನೆ ? ವಿಮಲೆ-ಪ್ರತಿವರ್ಷವೂ ನನಗೆ ಇ೦ತಹ ಚಿಂತೆಯೂ ಹುಟ್ಟುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ; ಈ ವರ್ಷ ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಭಯವುಂಟಾಗಿದೆ , ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ವೇನೋ ಅರಿಯೆನು ; ನೀನು ಮನೆಯಲ್ಲಿರು ; ಎಲ್ಲಿಗJಾ ಹೋಗಬೇಡ. ಕಡೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುದುವಾಗಿ ಅಸುಟವಾಗಿ ੇ ਦੇ 3ੱ੦. ਚੰਦੋ ಸತಿ ಶಚ೦ದ್ರುನು ಎದೆಕದಲಿ ಭೀತಿಗೆJಾ೦ಡನು. ಅವನು عادتة داية عركة هل تا ريغبية సైదు బళిరే, ಏವುಲೆ! ಕಾರ್ರಾವಿಲ್ಲದೆ ವ್ಯರ್ಧವಾಗಿ :০:১ম ষ্ট্ৰেতং স্ট্র ? ততন:১ ಹೋಗಬೇಕು, ಹೋಗುವಾಗ ðJಾದನಮಾಡಬೇಡ ! ಎ೦ದು ಹೇಳಿದನು. ವಿಮಲೆ–ಅಪಾ! సుళ్ళు ಹೆದರಿಕೆಯಲ್ಲ; ನಿನ್ನಿನ ರಾತ್ರಿ) ನಾನೊ೦ದು ಕನಸನು ಕರಡೆನು. ಸರ್ಗಸ್ಕ್ವೇಯಾಗಿರುವ 3 5 دت د دته ذناتo دلت ಕಣ್ಣೀರು కేu 0ళని ದವಳಾಗಿ ಮುದು ಸ್ವರದಿ೦ದ, ' ಮಗು ! ಜಾಗರೂಕತೆಯೊಂದಿರು; ಘೋರ ವಾದ ವಿಪತು ಕಾದಿರು ವುದು ' ಎ೦ದು ಹೇಳಿದ೦ತೆ ಕನಸು ಬಿದ್ದಿತು. ಅವಳು ರ್ಕರಸು ಸುರಿಸುತ್ರ ಹೇಳಿದಾ ಮಾತುಗಳು הפף לאישהטכננים baפש? ಈಗಲJಾ ಕೇಳುವ೦ತಿದೆ. ನಾನಾವ ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೆನೋ ఆదన్న மூே; ಲಾರೆನು.. ನನಾ ವ ಪಾಪಶೆಷದಿ೦ದ ಸ್ನೇಹವು ಯಿಯಾದ கக் கலை ,ಕಳೆದುಕೊ೦ಡೆನೋ ! ಒರತಹ ಘೋರವಾದ ವಿಪತು ಕಾದಿರುವುದೆಯೋ ہداRدثات దేశివరు బల్ల !—ఆనాళ్చె! ಕ್ಷಮಿಸು ; ನನಗೆ ಭಯವಾಗುತ್ತದೆ; ನೀನೀಗ ಹೊರಟುಹೋದರೆ ಪುನಃ ಇಲ್ಲಿಗ ಬರಲಾರೆಯೆ೦ದು ತೆJಾ ರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ೦ದು ಹೇಳಿ ವಿದು ಲೆಯು ಹೋಗಿ ತನ್ನ వేుఎమిచేుండలనేన్నే ತಂದೆಯು ಹೃದಯದಲ್ಲಿಟಕೆಾಂಡಳು. ಅವಳು ಸ್ಪಿರಭಾವದಿಂರಿದ್ದರೆ ತಂದೆಯ వు ఎమిచేూ ఒఏ)్మంచే Rచే్ము విశేృతిభావవస్ను = a در تربت ನೋಡು ತ್ತಿದ್ದಳು. ಸ್ವಪ್ನದ ಸಮಾಚಾರವನ್ನು ಕೇಳಿ ಸತೀಶಚಂದುನು ನಡಗಿದನು. ಇದ್ದಹಾಗೆ ಅವನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿದ್ದಾವದೋ ಭಯಾವಹವಾಗಿದೆಬ್ಬೂಂದು ಪೂರ್ವ ಘಟನೆಯJು ಚಾಗರಿತವಾಯಿತು ; ಅವನಾವದೋ ಗಾಢವಾದೊಂದು ಪಾಪ