ಪುಟ:ವಂಗವಿಜೇತ.djvu/೪೭

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


гjorlook = ಬ್ಯಾಲೆಯಾದ ನಾನು ಅವುಗಳೆಲಾ ವಿಚಾರಮಾಡಿ ಚರ್ಚಿಸುವುದು ಚಿತವಲ್ಲ; నేన్నే ಅಪರಾಧವನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು; هادئة دنية ة عتاج نة دنج م م ವಿಚಕ್ಷ್ಮಣನು ; ಯೋಚಿಸಿನೆJಾಡು ; ಖಲಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳ ಸರ್ಪದ ಗತಿಯು ವಕ್ರವಾಗಿರುವುದು; ಉದಾರಚಿತ್ರವುಳ್ಳವರ ಗತಿಯು ಸರಳವಾಗಿರುವುದು; ಸರಳಚರಿತ್ರೆಯುಳ್ಳವರ గతి యుJని ಸದುದ್ದೇಶವುಳ್ಳವರ נ3ס5}זJלשסחפ סש:ד5ה פe 5 ; ?3סנ53 נ3סלשפרט f ಗಮನವ೦ ಕೊಡು ; ಕಪಟಾಚಾರಿಗಳ ದುರಾಲೋಚನೆಗೆJಾಳಪಡಬೇಡ ; ಸರಳ ಮಾರ್ಗವಾದ ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗವನ್ನವಲಂಬಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆರಿಗೂ ಭಯ ಪಡಬೇಕಾದ ಆವಶ್ಯಕವಿಲ್ಲ; ಮುತಾವ ಚಿಂತೆಯೂ ಇರದು. ಪಾಪ ಮಾರ್ಗ ದಲಾವಾಗಲು ಭಯ : ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗವು ನಿರಾಪದವಾಗಿಯJಾ ನಿಷ್ಕಂಟಕ ವಾಗಿಯJಾ ಇರುವುದು. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ವಿಮಲೆಯ ಉದಾರ ಲಲಾಟವೂ ವದನ వుండేలవూ ಹೆಚು ಉದ್ದೀಪ್ತವಾಗುತ್ತ ಬಂದುವು. ಅವಳಾ ಉಜ್ವಲವಾದ ಕಣುಗಳು ಉಜ್ವಲತರವಾದ ಝಳತಾರದಿಂದ ಝಳಪಿಸುತ್ತಿದುವು. ವಿಮಲೆಯು ಪಿತೃವತ್ಸಲೆಯಾದ ಮಗಳು. ಆದರೂ ಅವಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದ ಗೌರವವೂ ಧರ್ಮ ಬಲವೂ ತು೦ಬಿದುವು. ಅಂತಹ ಗೌರವವು ಹೊರಗೆ ಪುಕಟ ವಾದರೆ, ಅದರೆದುರಿಗೆ, ಜನಾಕೀರ್ಣವಾದ ಮಹಾರಾಜ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಷತುರ fy ವಾಗ್ವೇ ಖರಿಯಿ೦ದ ತನ್ನ ಸಭಾ ಪಾ೦ಡಿತ್ಯವನ್ನು ՅJoe o, ವ್ಯಾಕಾತುರ್ಯס ס ವಾದ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ :లువాంగి ಪ್ರುಶಂಸಾಭಾಜನನಾಗಿದ್ದವನು تحtدپوع ته ص వS Fదావా 5ు డుగియు వూకిగే 8:חפחש ನಿರುತ್ತರವಾಗಿ ನಿ೦ತಿರುವನು. 11 EJ E): ಮಾರ್ಗದಲಾವಾಗಲೂ ಭಯ, ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗವು ನಿರಾಪದ వాలిగియుJP ನಿಷ್ಕಂಟಕವಾಗಿಯJಾ ಇರುವುದು ಎ೦ದು ಹುಡುಗಿಯು ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಪುನರುಕ್ತಿಯಾಗಿ لفيدعوة ಸ್ಪುರದಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ ポS R*ー。 ಕೆJಾಠಡಿಯಿ೦ದ ಹೊರಗೆ ಹೊರಟು ಹೇJಾ ದನು.