ಪುಟ:ವಂಗವಿಜೇತ.djvu/೫೦

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


תעף ઇઝ, d دe g:8odد or యూnదనేు ; ఆ లచే లచే كة وتقرتFوردت ವೆಚ್ಚಮಾಡಿದರೆ ಒoದು ಮುಹJಾರ್ತ ಕಾಲದವರೆಗಾದರಾ ಆಗಣ ನಿಶ್ಚಿಂತವಾದ ನಿಷಾಪಚಿತ್ರವು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಒರ ಲಾಪದೆ? ಬಾಲ್ಯಕಾಲವು ಕಳೆದುಹೋಗಿ ಯವನಕಾಲವು నా) వాయుతేు. ಯ°'ವನಕಾಲವು ನೆನವಿಗೆ ಬ೦ದಾಗ ಆ ಕಾಲವು ಗಭೀರವಾದ ಪಾಪರೇಖೆಯಿ೦ದ ಅಂಕಿತವಾಗಿದ್ದಿತು. ವಿದ್ಯೆಯ ದರ್ಪ, ಅದರವೆುಲೆ ಧನದ ದರ್ಪ, ಅದರವೆುಲೆ ದುರ್ಧಷ್ರವಾದ ಪ್ರಬಲ ಉಚಾಭಿಲಾಷೆ! ಅವನ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಒಲವಾದಾ ಉಚಾಭಿಲಾಷೆಯೇ ಭಯ೦ಕರವಾದ ವಿಷಮಯ ಫಲಕ್ಕೆ శార్ణవాని) కేు. ಬಳಿಕ, ಪ್ರಚಾರಂಜಕನಾಗಿಯJಾ ಮಹಾನುಭಾವನಾಗಿಯJಾ ವೀರಪುರುಷ ನಾಗಿಯJಾ ಇದ್ದ ಸಮರಸಿಂಹನ ವಿಚಾರವು ಸತೀಶನ ಪಾಮರ 5ృదయుడల్లి ಉದಯವಾಯಿತು. ವಂಗದೇಶಕ್ಕೆ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಸ್ತಂಭಸ್ವರೂಪನಾಗಿಯೂ ుడి rer" ಪಿತನಸ್ವರೂಪನಾಗಿಯೂ జవిూనాiుదారంగే ಜ್ಯೇಷ್ಟಭಾತಸ್ವರೂಪ శాయుస్భశులచే さミの守属ロさ ನಾಯಕಸ್ವರೂಪನಾಗಿಯJಾ ಇದ್ದ פJט3ס\fס ס ಮಹಾತ್ಮನಾದಾ ಸಮರಸಿಂಹನ ಪಾಣವನ್ನು ಸತೀಶಚಂದ್ರನು ಪರಹಾರ ಮಾಡಿದನು! ಸಮರಸಿಂಹನ ರಕ್ತಮಯವಾದ ಭಿನ್ನಮಸ್ತಕವು ಅವನ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಬಂದಿತು. ಸತೀಶಚಂದ್ರನು ನಡುಗಿದನು. ರಕ್ತಮಯವಾರಾ ಭಿನ್ನವುಸ್ತಕವ, విశృతియు నే్ను తాళి కి వు దృష్చియుండ ಸತೀಶಚಂದ್ರನನು ماك دلتا مهلكة 'ಪಾಪಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪಾಯಶ್ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಳ೦ಬವಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕಾಣುತಿತು, ಸತೀಶನು ಕಣ್ಣೆರೆದು ಮುಂದೆ ನೋಡಲಾರದೆ ಹೋದನು. ದೀಪವನ್ನು ನೋ೦ದಿಸಿದನು. ಎಲ್ಕೆ, ಮJಾರ್ಖ! ಸ್ಮೃತಿ ದೀಪವೂ ಆಷ್ಟು చిFriసా ನೆJಾ೦ದಿಹೆJಾಗದು. ಸತೀಶಚಂದ್ರುನು ಘJಾ ರಾಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಯೋಚಿಸುತಿದು. ದೇನು ? ಆ ಚಿಂತೆಯನ್ನನುಭವಿಸುವುದಾರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಆ ಚಿಂತೆಯ ಸಹಸಾರು ವೃಶ್ಚಿಕ ದಂಶನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚು ಕ್ಕೆ, ಶದಾಯಕವಾದುದು. ಸತೀಶನು ಯಾತನೆ ೦ರಿ೦ದ ಅಸ್ಫಿರನಾಗಿ ತನ್ನೊಳುತಾನೇ م مةforهلة ب م تحركoتع " لـ د يج ناج ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ರವಿಲ್ಲವೆ? ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ರವಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದ ರಕ್ತವನಾ ದರೂ ಚಲ್ಲಿ ಪಾಯುಶ್ಚಿತ್ರವನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವೆನು. ಭಗವ೦ತ ! ನೀನು ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡು.. ಈಗ, ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ, ಹುಡುಗಿಯ ಬುದ್ಧಿವಾದ ದಂತೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವೆನು. ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುವೆನು. నిజవనేJ్నప్పిశేJPళ్ళు వేను. ಕ್ಷವೆುಯನು ಬೇಡುವೆನು. ಕ್ಷಮೆ ಯನ್ನು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಅಕಿಂಚಿತ್ಯರನಾದೆನ್ನ ರಕ್ತದಿ೦ದ ಸಮರಸಿಂಹನ ರಕ್ತ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವೆನು.' మిగిందు జిల్షాళణిJళ్ళుత్తి.ద్చే ಉತ್ತರಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೇ లేదోునియు జేJఠిడి