ಪುಟ:ವಂಗವಿಜೇತ.djvu/೫೧

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


W.L кіопі:ове в ಯೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು, ಒಳಗೆ ಬಂದವನು, ಇದೇನು? ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ಕುಳಿತಿರೋಕಾಗಿದೆ? ಎಂದನು. - ಸತೀಶನು ಅತಿಶಯ ಗಂಭೀರಸ್ವರದಿಂದ, 'ಬೆಳಕನ್ನು ಸಹಿಸಲಾರೆನು, ಹೃದಯವು ದುರ್ಭೆದ್ಯವಾದ ಅಂಧಕಾರದಿಂದ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿದೆ, ನನ್ನ ಜೀವನಾ ಲೋಕವು ಅನಂತವಾದ ಅ೦ಧಕಾರದೆJಾ೦ದಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್)ವಾಗಿ ಸೇರಿಹೋಗುವುದು. ನನ್ನ ಮಾನವ ಲೀಲೆಯು ಸಾಂಗವಾಗುತ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಶಕುನಿಯು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಲಾರದವನಾಗಿ ಭೃತ್ಯನನ್ನು ಕರೆದು ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿಸುವಂತೆ ಹೇಳಿದನು. భృత్యేను దిలబెవన్ను ಹಚ್ಚಿ دلائول دي RேER). ポ3 R*ーldRi)3守oS! ನಿನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ত9ন১ ಇ ಷು ದೂರ 壱もボ ನು ಮಾಡಿದೆನು, ಫಲವೇನಾಯಿತು, ನೋಡಿದೆಯಾ ? ನನ ಪರಕಾಲವು ಅಂದಿಗೆ ವೇ ಹೋಗಿ ಇಹದಲ್ಲಿಗ ಸರ್ವನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಈ ಪಾಪ రాతీయుల్లి, కః ఎ:క్తి, నల్లి ༦༦, ༦༥9༣ ಹಾಕಿದವನು ని నేు-నిన్నిందుళిది రు ವುದು ಮತಾವುದು ? ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿ ಮತಾರಾದರೂ ಉನ್ನತ శిFs/రా తెడా ಮಹಾನುಭಾವರನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರುಯತ್ನಪಡು. ನಾಸೀಗ ಮಾಡಿರುವ ಘೋರವಾದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವೇನಾದರೂ at 5, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತನಾಗುವೆನು. ಶಕುನಿಯು ಪ್ರಭುವಿನ ಗ೦ಭೀರ ಸ್ವರವನು ಕೇಳಿ ಚವು ಕಿತನಾಗಿ ಪ್ರುಭುವಿನ య్బేడయుదల్లి యేుట్చద ಕೊಲ್ರ ಧವೂ ಕೊಪ್ಪೊ ಛೆಯJಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದು ದಲ್ಲವೆ೦ದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಕಪಟವಾದ دلاية تعه تم ಕಂಬನಿಗಳನ್ನು ತೋರಿ, ಪ್ರಭುಗಳ ಉಚ್ಚವಾದ ಗೌರವದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರನಾಗ ఔF కేంబ ఆభిలాషా య)ు రెజిJణd3. బ్లరే ಅಭಿಲಾಷೆಯನ್ನುಳ್ಳವನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಿಜವಾಗಿಯJಾ ಸರ್ವನಾಶ ಸ೦ಭವಿಸುವುದಾದರೆ ಪ್ರಭುಗಳಿಗೆ ಸ೦ಭವಿಸುವ ಸರ್ವ ನಾಶದಲ್ಲಿ ನಾನೂ ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕೆಂಬ ಆಶೆಯು ಹೊರತು ಬೇರೆ ಮುತಾವ ಆಶೆಯJಾ ಇಲ್ಲ ' ಎ೦ದನು. ಸತೀಶ-ಶಕುನಿ! ನಿನ್ನ ಮಾತು ಬಹಳ ಇ೦ಪಾದುದು. ವಿಧಾತನು ವಿಷಪಾತ್ರೆಯನ್ನು శాలినింద ಮುಚ್ಚಿದನೇಕೋ ர்.செ.rt ஆகஜ. ಶಕುನಿ–ನಾನು ಪಾಪಿಷ್ಟನೇನೋ ಅಹುದು. ಹಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಪ್ರಭು భశిగి ఇం35 ఫ్లవ ఫ్లి: లేFణి ? ನಾಲಾರು ಕ೦ಬನಿಗಳನ್ನು ಹೊರಪಡಿ دارتuج دكة عن منح دجf oم من ಸಿದನು. ಸತೀಶಚಂದ್ರುನು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ చేు.గనాగి, ' ১ংBRA F|חסת: ; בסינא ט3סט .ಪ್ರಯತ್ನಪಡುವುದನ್ನು బలేను درaهادثة دلات درع مادثة