ಪುಟ:ವಂಗವಿಜೇತ.djvu/೫೨

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


మళసాయు ಪರಿಚ್ಛೇದ ದಲ್ಲಿ ಸರ್ವದಾ ವಿಪತು೦ಟು. ಶಕುನಿ! ಅದನು బిట్చ ಉನ್ನತಿಗೆ ಬೇರೇ వూగFవిరలిల్లపా ?” ఎందు డి Fళదను. ಶಕುನಿಯು ತನ್ನ ಕಂಬನಿಗಳು ಕೇವಲ ನಿರರ್ಧಕವಾಗಲಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದವ ನಾಗಿ, ಪ್ರುಭುಭಕ್ತಿಯು ಪಾಪವೆ೦ದಾದರೆ ನಾನು ಪಾಪಿಷ್ಯನೇ ఆయేుదు. ಅದು ಹೊರತು ಬೇರೆ ಪಾಪವಾವುದೋ ಅದನ್ನು ನಾನರಿಯೆನು ಎಂದನು. ಸತೀಶ—ಅರಿತಿರಲಾರೆ-ವಂಗಚJಾಡಾಮಣಿಯಾಗಿದ್ದ סנ5ה: סר3שפרס ಸಿಂಹನನ್ನು ವಿನಾಶಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರಾರು? ಶಕುನಿ–ರಾಜಾಜ್ಞೆಯಿ ೦ದ ಅವನಿಗೆ ದರಡನೆಯಾಯಿತು. ಸತೀಶ–ಒಳ್ಳೆಯದು–ಅವನ జవిూనుదానియు ఈ గా5వ లేదల్లిదే ? ಶಕುನಿ-ಸುಭಾದಾರನು ಮಮತೆಯಿಂದಾವುದನು ಕೊಟ್ಟರೂ అదు లిరేJRధాPయు Fవాదా) దోు. ಸತೀಶ-ಶಕುನಿ ! ಸಾಕು. నేన్నేన్ను ಹೆಚು دي داتا دنة لة دثاته تتبع رتية ಗೊಳಿಸಬೇಡ. ನನ್ನ ಚಾನಚಕಗಳು 365:5. 3סססגסלש నన్న యేృదయు దల్లణ ಘೋರಾಂಧಕಾರವನ್ನೂ ಪಾಪರಾಶಿಯ ನJಾ ನೋಡಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳ ಬಲ್ಲೆನು. ಅದನ್ನು উJ9ং ঠে ಹೆಚು ತಡೆಯಲಾರದವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. Յ ԵՃձ ಸನ್ನ ಹುಡುಗಿಯಿ೦ದ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಹೇJಾರದಿದ್ದೇನೆ. ಹೀಗೆ೦ದು ಹೇಳಿ ವಿವು ಲೆಯೊಡನೆ ನಡೆದ ಸ೦ಭಾಷಣೆಯನು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯು ಹೇಳಿದನು. ಶಕುನಿ-ವರಗ ದೇಶದ ರಾಜಾಧಿರಾಜ ದಿವಾನನು لاپ سة ಹುಡುಗಿಯು చూకి నింద ఛిEకి ప్డేు వుదు యుఎశి సిద్చవే ? ಸತೀಶ–ಹುಡುಗಿಯು ಸತ್ಯವಾದುದನ್ನು ನುಡಿದರೆ, ಹುಡುಗಿಯ ಬಾಯಿ೦ದ ಹೆJಾರಟುದುದೆಂದು ಪರಿಹಾರ್ಯವಾದುದಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪಾಪ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸರ್ವದಾ ವಿಪತು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಷುಕಾಲವಾದ బళిరే త్రిళిదేస్బాు. ಶಕುನಿ-ಅಪ್ಪಣೆಯಾದರೆ ಕೇಳುವೆನು,–ತವುಗೆ ಬ೦ದಿರುವ ಆಪತಾ, ವುದೋ ಅದನು ಅರಿಯದವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಸತೀಶ-ಈಗ್ಗೆ ಆರುವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ರಾಚಾ ಟೆಯೋಡರವುಲ್ಲನು ಮೊದಲ ನೆಯ ತಡವೆ ಬಂದು ವಂಗವಿಹಾರ ದೇಶಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿ םgחנטמס כל זא ಹೊರಟುಹೋದ ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲದಲ್ಲೇ ಪುಣಾತ್ಮನಾಗಿದಾ ಸಮರಸಿಂಹನು ಹತನಾದುದು ನನ್ನ ళ్ళేంుందల్లవే ; ఆళ్భేత్యేవస్న ಮಾಡಿಸಲು ಪ್ರೇರಕನು సైనల్లవే ; ಶಕುನಿ-ದಿಲ್ಲೀಶ್ವರನಿಗೆ eHHSBBHk kkeekH LSLL BBBk0 .ಅಪ್ಪಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಸಮರಸಿಂಹನು ದಂಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು %ה:הפ נפס נ9ספסנ53 3ספנ3ס