ಪುಟ:ವಂಗವಿಜೇತ.djvu/೫೩

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


●切 $ьгispt{s & ಸತೀಶ-ನಿಜ, ಆದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಪಾಪಕೃತ್ಯವಾದ ಒಳಸ೦ಚುಗಳಿ೦ದ ನಡೆದುದಾಗಿದೆ. ಅದಾದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಒಳಿಕ ರಾಜಾ ಟೆಯೋಡರಮಲ್ಲನು ವಂಗದೇಶವನ್ನು ಎರಡನೆಯಾವರ್ತಿ ಜಯಿಸಿದಾಗ ಸವುರ ಸಿ೦ಹನ ವುರಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸುಳು ಸಮಾಚಾರವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿ ನಾವು ತಲೆತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ದುದು ಮರೆತುಹೋಯಿತಲ್ಲವೆ? ಶಕುನಿ-ಅದರಿ೦ದಾದುದೇನು ? ಸತೀಶ–ಪುನಃ, ಟೋಡರಮಲ್ಲನು ಸೇನಾಪತಿಯಾಗಿಯJಾ ಸುಭಾದಾರ ,f ಬ೦ದಿದಾನೆ—ನಾವು ನಿಸಾರವಾಗುವುದು ಕಷ್ಟס: \fסס3J סJנ3ס\fפ ס ど守。3ーゼは モデ"3eopor3 ఆ వాద్యవూనగళిల్సా raro Effo rio 33. వాగిచ్చువూ ఆ శా లేలవే ఈగలJ సిద్బవాగిdు వుడు. ಸತೀಶ—ದೂರದೃಷ್ಟಿಯುಳ್ಳ ಟೆJಾಡರಮಲ್ಲನು ನಮ್ಮ ಕೌಶಲದಿ೦ದ ಪರಾಸ್ತನಾಗನು-ನೀನು ರಾಜಾ ಟೋಡರಮಲ್ಲನನ್ನು ಅರಿಯೆ. ಶಕುನಿ–ಆದರೆ, ಅದೇ ಟೆಯೋಡರವುಲ್ಲನು ನಮ್ಮ ಕೌಶಲಗಳಿಂದ ಪರಾಸ್ತ ವಾಗಿದ್ದನಷ್ಟೆ ! ಸತೀಶ-ಸಿಜ, ಆದರೆ ಆಗವಸು ಒಂದೆರಡು ತಿ೦ಗಳಿದು ಹೊರಟು ಹೋದನು. ಈತಡವೆ ಸುಭೇದಾರನಾಗಿ ಬಂದಿದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿಯೇ ವಾಸವಾ ಗಿರುವನು. ಶಕುನಿ! ನೀನು ತಡೆಮಾಡಬೇಡ, ನಾನು ಹೋಗಿ ಆತನಲ್ಲಿ ನಡೆದ వేుయున్ను జిల్లా ಡಿಕೊಳ್ಳುವ ನು, ಆತನು ಒ೦ದು مة دلاقة بابتة يتم ك25 همه تقرية ತಡವೆ వు సిద్చానే ; ಪುನಃ ళేవి సువనేు. ಆನ೦ತರ ನಾನೀ ಪಾಪಸ೦ಸಾರ ದಲ್ಲಿರೆನು. ಯೋಗಿಯಾಗಿ ಆ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪಾಯಶ್ಚಿತ್ತವರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ತೆJಾಡಗುವೆನು. ಶಕುನಿ–ನೀವು ವುನಃ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಸ೦ಸಾರವನ್ನು סספדש#סט. ರಾಚಾ ಟೆಯೋಡರಮಲ್ಲನು ತನಗೆ ಪ್ರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿದ್ದ ಸಮರಸಿಂಹನು ಖJಾನಿ ಯಾದನೆಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಯುವವನಾದರೆ ಎ೦ತಹ ಅಪ್ಪಣೆ ಯನ್ನು ಮಾಡುವನೋ ಅದನು సి R వు కిళిది రు విరా ? లేరేు సైరాకు ವ್ಯಂಗೋಕ್ತಿಯಿಂದ ಸತಿ ಶನಿಗೆ ವುರ್ಮಾ೦ತಿಕ ವೇದನೆ యుJంటారి) 3ు. ఆదరే ಅವನೇನನ್ನೂ ಹೇಳದೆ, ಶಕುನಿಯು ಹೇಳುವುದೇ ಸತ್ಯವಾದುದೆಂದೂ ಒಳಸ೦ಚಿನ ವೃತಾಂತವು ಏಕಾಂತವಾಗಿರುವ ಸ೦ಭವವೆಂದೂ ಅದು ಹೊರಪಟ್ಟರೆ ತನ್ನ ಪಾಣವುಳಿಯದೆಂದೂ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಬಳಿಕ ಬಹಳ ಹೊತು ಚಿ೦ತಿಸಿ, 'ಶಕುನಿ ! ನೀನು ನನಗಿ೦ತಲJಾ ಹೆಚ್ಚು వాపిచ్ఛేను, ನೀನು ಪಾಪದ ಮJಾರ್ತಿಯೇ ಆಗಿದ್ದರೂ సిన్నే ಆಲೋಚನೆಯ ಹೆJಾರತು ನನಗೆ ಬೇರೇ ಗತಿಯಿಲ್ಲ; ನಿನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಪ್ರತುತ್ತರವಿಲ್ಲ.'