ಪುಟ:ವಂಗವಿಜೇತ.djvu/೫೫

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


Գ}ես гjorlootät d ಗೌರವವುಂಟು ? ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿಯ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಸಾಹಸಗಳನ್ನೆಲಾ తెJరేయు వుదు రాజాధిరాజ దివాన వెుయోధాలేయురిగే లాvడితేపా ? కేవుగే ජඒJශදී నేయున్ను ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆನಗೆ ಶಕ್ತಿಯಿಲ್ಲ. ತಾವೇ ಆಲೋಚಿಸಿ さJoRび、3R守o. ಸತಿ ಶಚರದುನು ಅದಕಾವ ಉತ್ತರವನ್ನೂ ಕೊಡದೆ, ಮನದಲ್ಲಿ, ಇದೇನು, ನಾನು ಹುಚ್ಚನಾದೆನು ! ಹುಡುಗಿಯು ಮಾತನು 58283: חסהס: ש ನಾಗಿದ್ದೆನು ! ಎ೦ದ೦ದುಕೊ೦ಡನು. ಶಕುನಿಯು ಅವನ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನ ಆಂತರಿಕಭಾವವನ್ನು ತಿಳಿದವನಾಗಿ, ಪ್ರಕಾಶ್ಯವಾಗಿ, ש3סטסיי పురళ్కే ಕಳುಹಿದ್ಧ ಗJಾಢಚಾರರು ತ೦ದ సుది యున్నే #R ఛెJRణాన్నిుతే ? ఎందనJ. ಸತೀಶ–ಇಲ್ಲ; ಅದೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಮರ ಸಿಂಹನ ಹೆಂಡತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಂಗಸಲ್ಲವೆಂದು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಟೆನೋಡರ వె)ల్లను ದೇಶಕ್ಕೆ బరుకై, లేF ఒందు ಅವಾಂತರವನು వాూడెువావళంతిదే. ಶಕುನಿ–ಆ ಭಯವೇನJಾ ಇಲ್ಲ. ಬೋಡರವುಲ್ಲನು ಬರುವುದಕ್ಕೆ 3Jor ઈફ ಸವು ರಸಿ೦ಹನ ವCಶದವರ ಬಾರನಿುಯು هلاقة فة د دكةerدلتاركة دا . ಸತೀಶ—ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ರುದ್ರಪುರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿದ್ದ ಗೂಢಚಾರರು ಸಮರಸಿಂಹನ ಹೆಂಡತಿಯನು ಹಿಡಿದು ತಂದಿದ್ದಾರೆಯೆ ? లేశుని–ఇల్ల, ఆది న్నూ నాధ్యావాగలిల్ల ; ס:סטJשסק נ3ספ־5ד ט פ తి ఖ్చేవాగి వూర్బేసి యేJగు వుదు. ಸತೀಶ-ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲದೇಕೆ? ಶಕುನಿ–ಅವರು ಎರಡು ದಿನಕ್ಕೆ పాJదిదలేE సుద్చియు నే్ను ಕೇಳಿದ್ದರು. 9づ .ಸುದ್ದಿಯನ್ನವರಿಗೆ ಹೇಳಿರಬಹುದು دادند به دنی ಸತೀಶ–ಆ ಪಿಶಾಚಿಯು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆಲಾ, ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದಾಳೆ. ఆవాళన్ను ఓడిసి ತರಲಾರೆಯಾ ? ಶಕುನಿ-ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ; ಆದರೆ ಅವಳಿರುವ ಸ್ಯಳವು ಗೊತಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗಿಯJಾ ಅವಳಿಗೆ ಪಿಶಾಚಿಯ ಬಲವಿರುವಂತೆ ತೋರು త్చైడి, రౌr\ల్లదిద్బరే, విశాంతేవాదేవ్ము నడవళిశగళెల్ల ఆవళిగే గేJతావై, ಗುವ ಒಗೆ ಹೇಗೆ ? ಸJಾರಾರು ಗJಾಢಚಾರರು.ಾ ಅವಳಿರುವ في 3ه 6 يدلة نة تينة .ם,5םחססaם ספטdפנ: ಸತೀಶ-ಹಾಗಾದರೆ ಉಪಾಯವೇನು ? 3寄oSー。ロ3ポ☆映守at3 ఆవ్యళవిల్ల. జాPr్చతేయులి ఎల్లర ಶಕುನಿಯು ಒಳಸರಚನೆಗಾರನೂ ಹೊರ . دكالة دأ87هلكة يفة ددثة ل دثنا دندا (ته ਾਹrldJ. ਲੋਹੇ। ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.