ಪುಟ:ವಂಗವಿಜೇತ.djvu/೫೬

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಎಂಟನೆಯ ಪರಿಚ್ಛೇದ " ಹೀಗೆಂದು ಹೇಳಿ ಶಕುನಿಯು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೊರಟುಹೋದನು. ಹೋಗು ವಾಗ ಒ೦ದೆರಡು ತಡವೆ ಸತಿ ಶನಕಡೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿ, ತನ್ನೊಳು डयत्ऽ ९ ನಿನಗJಾ ನಿಸಾರವಿರದು.. ನಿನJಾ ಹೆಮೊರಗಾಗಲಾರೆ ಎ೦ದ೦ದುಕೊ೦ಡನು. ಎರಒನೆಯು ಪರಿಚ್ಛೇದ Curse on his perjured arts' dissembling smooth 2 Are honor, pity, conscience, all exiled 2 Is there no pity, no relenting truth Aturn . వాూళో ದಿನ ಪಾತಃಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಿವಾನಸಾಹೇಬನು ಮಾಂಗೀರಿಗೆ ಪಯಣವಾಗಿ ಹೊರಟನು. ಮಗಳಿ೦ದ ಬೀಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿವು ಲೆಯು 'ಅಪಾ! ನೀನು ಹೊರಟುಹೋಗುತ್ತಿ, ನಿನು ಸಮ್ಮತಿಸಿದರೆ ನಾನು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಾ ಮಹೇಶ್ವರ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಿನಗೆ ಮಂಗಳವಾಗಲೆಂದು ದೇವರಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವೆನು. ನಾನು ಕೆಲವು దిన ఆల్లి రబ్ శందిదే నే ' ಎಂದಳು. ತಂದೆಯು ಸಮ್ಮತನಾಗಿ ಸ್ನೇಹಪೂರ್ಣ ವಚನಗಳಿ೦ದ ಬೀಳ್ಕೊ0ಡು ಹೊರಟುಹೋದನು.. ವುಗಳ ಕಣುಗಳಿಂದ ధారేయు) ಹೊರಟು ಅವಳ ಸೆರಗು ತೋಯುಹೋಯಿತು. ತಂದೆಯು ಹೊರಟುಹೋದ ಹಾದಿಯಕಡೆ ನೋಡುತ್ರ ಎವುಲೆಯು ತನ್ನೊಳು ತಾನೇ ఈ వి వుల :0నార దల్లి సైన్నే నే్ను ಬಿಟ್ಟರೆ ಹತಭಾಗಿನಿಯಾದೆನಗೆ ಮತಾರೂ ಇಲ್ಲ; నిసిల్లదిద్చరే ಇಹಸ೦ಸಾರವೆನಗೆ ಅ೦ಧಕಾರವು ಯುವಾಗಿರುವುದು ; ಭಗವಂತನು నిన్నన్నే ನಿರಾಪದವಾಗಿಟ್ಟಿರಲಿ: ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮತಿಯು ಹೋಗುತ್ತಿರಲಿ; నిన్న నిజవాద ಸ್ಪ೦ತ āరిత్రైyయు లాుదారవా నా దుదు శాంగJణ శాఖేటు రం3 ವಾದುದು: ಕುಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಶಕುನಿಯ ಸಹವಾಸವು ನಿನಗೆ ದೊರಕಿತು ఎందందుకేJండెళు. ಸತಿ ಶಚಂದ್ರನು ಶಕುನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಬರಲು ಅವನ ಬಳಿ ಹೋದಾಗ ಶಕುನಿಯು, ತಾವು ದರರು ಮಾಡಿಸೋಣೆಾಗಲಿ ; ನಾನು ಸಮುರಸಿ೦ಹನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾದ ليلة بالعنبية వి) శ్కో ಕೆಲಸಗಳನೆಲಾ ಪೂರೈಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುವೆನು ಎ೦ದು ಹೇಳಿದನು. ಸತಿ ಶಚ೦ದ್ರುನು, ಆವದುಚಿತವೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡು ; ನಿನ್ನ ತೀಕ್ಷ್ಮವಾದ బుచ్ఛియు వేులే ಭರವಸವನ್ನಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ' ترهEدئ జెళి చేJూరగే యేJరటు చేJణRడ బళిరే, లేళుసైsయుు ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, " دادن تیم دده ತೀಕ್ಷ್ಮವಾದುದು ಅಹುದೆನೋ ಅಲ್ಲವೋ ಕೂಡಲೇ ತಿಳಿಯುವೆ ; ಹೆಚು ತಳು ವಿಲ್ಲ' -יט3סס 3ססכd Jנ}ה#ססס . ಸತಿ ಶಚ೦ದ್ರ)ನಿಗೆ ಶಕುನಿಯು ಪರಿಚಯವಾಗಿ ಎ೦ಟು ವರ್ಷಗಳಾದುವು.