ಪುಟ:ವಂಗವಿಜೇತ.djvu/೬೩

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


跳岛 ವpಗವಿಜೀತ ಚಿತ್ರಿತವಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದಂತೆ ತೆJಾರು ವುದು. ನಾಲJಾಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ చిళువాద నౌథె ಮಾಲೆಗಳು ಚ೦ದ್ರಕಿರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ತಗಡಿನಿ೦ದ ಮ೦ಡಿತವಾಗಿದ್ದಂತೆ ಕಾಂತಿ ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಕಾಣುವುವು, ಸೌಧಗಳಿಂದ ಅಸಂಖ್ಯ ದೀಪಗಳ ಬೆಳಕು ಹೊರಡುತಿದ್ದಿತು. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಭೂಖಂಡವು ಪಾುಯವಾಗಿ ಜನಶJಾನ್ಯ ವಾಗಿದ್ದಿತು. ಪಗಲೆಲ್ಲಾ ಗದ್ಯಲವಾಗುತಿದಾ ಸ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಆಗ ನಿಸ್ತಬ್ಬವಾಗಿದ್ದಿತು. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮರದೆಲೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಗುರಪು ಗುಂಪಾಗಿದ್ದ ಮಿ೦ಚಿನ ಹುಳುಗಳು ಮಾಲಾ ಕಾರವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತ ನಯನಾನಂದವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತಿದುವು. ಸುಗ೦ಧ ವುಳ್ಳ 5טט3סלוסדחס ನಿ೦ತು సైంతేు బి సుతిద్పితేు. డెత్తి రదల్లి ఎత్తే రవాద ಮರಗಳಿ೦ದ ಗಂಭೀರವಾದ ಶಬ್ಬವು ಹೊರಡುತಿದ್ದಿತು. ಆ ಶಬ್ದವು ಹೊರತು ಬೇರೆ ಮುತಾವ ಶಬ್ದವೂ ಇಲ್ಲ, ಒ೦ದೊ೦ದು ಪೇಚಕಪಕ್ಷಿಯು ಗJಾಕಿಡುವ ಶಬ್ದವು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೇಳುವುದು. ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದ ಗದ್ದೆ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಹಸುಗಳ ಹ೦ಬಾ ರವವು ಕೇಳುವುದು. ದ.Jಾರ ಗಾವು ವಾಸಿಗಳು ಹಾಡುತಿದ್ದ ಗೀತದ ಗಾನವು ಒ೦ದೊ೦ದು ತಡವೆ ವಾಯುಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಿವಿಗಿಂಪಾಗಿ ಕೇಳುವುದು, ಅ೦ತಹ ಸ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಅ೦ತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಗೀತವು ಹೆಚು ಸುಲಲಿತವಾದುದಾಗಿ ಬೋಧೆಯಾಗು ವುದು. ನಿಸ್ತಬ್ಬವಾಗಿಯೂ ಶಾಂತವಾಗಿಯೂ ಇದಾ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಎಮು ಲೆಯ ಹೃದಯವೂ స్వల్ప ಶಾ೦ತವಾಯಿತು. ಚಿ೦ತೆಯJಾ స్వల్ప ಮಟ್ಟಿಗೆ ದಾರವಾಯಿತು.. ವುಕ್ಕತಿಯ నిస్తబ్బతేయున్ను నేJR డి ఏ గులేయు ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಭಾವವುಂಟಾಗಲಾರಂಭವಾಯಿತು. ದೇವಾಯತನದಲ್ಲಿ వాyతే?శాలదల్లి ఒచ్చిబ్బరు బందిరువరు. వుధ్యాయ్నేశాలదల్లి చేూలా యేలళ్మీ ಮಿತಿಯೇ ಇರದು. ಸಾಯ೦ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೋಲಾಹಲಗಳೆಲಾ ಕ್ರಮ ವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು, ರಾತ್ರಿ) ಎಲ್ವೆಲ್ಲಿಯJಾ ನಿರ್ಜನ ನಿಸ್ತಬ್ದತೆ, ಶಾಂತಿ! ಅದನು శండేు వివాJ లేయు వునదల్లి యేగాలడే నేయJందు ಹುಟ್ಟಿ ةo مf oدلية تج كتا ವಿವೇಚನೆಯರ ಮಾಡಿದಳು :-' ನಮ್ಮ ಜೀವನವೂ. ಇದೇ ಮಾದರಿಯಾಗಿರು వుదు. ల్భేలేవదల్లి వాగేు నేస్సిన స్తోువాృత్తి, గళ్ల్లవూ వేుల్లవేుల్లనే డేJRగు ತ್ತಿರುವುವು, ಯ°ವನದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಿಗೆ ದುರ್ದಾ೦ತಪ್ಪುತಾಪಜಗತ್ಸಂಸಾರವನ್ನೆಲಾ ನು೦ಗುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತಿರುವುವು. వాధిFశ్యదల్లి ಕ್ರಮವಾಗಿ ನಿಸ್ತೆಜವಾಗುತ್ತ ಬಂದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಶಾಂತವಾಗಿಯJಾ ನಿಸ್ತಬ್ಬ ವಾಗಿಯJಾ ಆನಂತವಾಗಿಯJಾ ಇರುವ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗಿಹೋಗು ವುವೂ-ಜಲದ ಬಿ೦ದು ವಿನ೦ತೆ ಅನ೦ತವಾದಾ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗಿಹೋಗುವುವು. ಹಾಗಾಗುವುದಾದರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೂಮುಧಾಮು ಏಕೆ? ಇಷ್ಟೊಂದು ದರ್ಪ ਝੰੇ ? ಇಷ್ಟೊಂದು ಗರ್ವವೇಕೆ? ಇಷ್ಟೊಂದು శా ఆలపా కి ? ఇచ్చేందు