ಪುಟ:ವಂಗವಿಜೇತ.djvu/೬೫

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


அட =de risodes ಗೆ ಕಮಾತ್ರವಾದಾ ಆಧಾರಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಓಡುತಿದುವು. ಪಿತನ ದುಃಖ ದಲ್ಲಿಯೇ ದುಃಖ, ಪಿತನ ಆನಂದದಲ್ಲಿಯೇ ಆನಂದ, ಪಿತನ ವಿಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಚಿರತೆ, ಪಿತನ ಸ೦ಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ-ವಿಮಲೆಯು ಪಿತನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜೀವನಧಾರ ಣವ೦ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು; ಅಂತಹ ಪಿತನ ಮಂಗಳಾರ್ಧವಾಗಿ லுைiFல் ಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತ ಅವಳ యెృదయుద బాగిలు ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಹೃದಯ ದೊಳಗಣ ನಿಭೃತವಾದ ಕ೦ದರವು ಭಕ್ತಿರಸದಿಂದ ಸಾಸುವಂತೆ ತು೦ಬಿತು. ఆధF స్త్రయే రద శాల వివు లేయు) ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಳು, ಉಪಾ ಸನೆಯು೦ ಮಾಡಿ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಎದುನಿಂತ ಬಳಿಕ ಅವಳ ಹೃದಯವು .ಚಿಂತಾಶೂನ್ಯವಾಗಿ రౌలెంతెవారాన్నిు కేు חפרסFספgaסס: ತರುವಾಯ ಅವಳು ಕJಾಡ ಲೆ ಮು೦ದಿರದಿ೦ದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗದೆ ಔತುಕ್ಕದಿಂದರಳಿದ ಕಣುಗಳಿಂದ ם סמס ניהg ನಾಲJಾಕಡೆ ನೋಡುತಿದ್ದಳು. ಅವಳು ಮ೦ದಿರಕ್ಕೆ ಬ೦ದು ಬಹಳ ದಿನಗಳಾಗಿದುವು. ಮು೦ದಿರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ದುದೆಲಾ, ನೂತನವಾದುವೆಂದು ತೋರುವುದು, ಪುಶಸ್ತವಾಗಿಯJಾ ನಿರ್ಮಲ చ్చేల్పట్చద్చా ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಣವನ್ನು ಅವಳು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಸುವರ್ಣ סuנ: סחפרס ಪುಷ್ಟಗಳಿ೦ದಲ೦ಕೃತವಾಗಿದಾ ಕ೦ಭಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡುವಳು. గేJడిగళ వేు లే శక్తి.దే కెలావుగాకిF వుంతాద కిల్పశాయు Fవన్ను ನೋಡಿ ಬೆರಗಾಗುವಳು. ಅತ್ತಿತ್ತ ವೆುಲ್ಲವೆುಲ್ಲನೆ ತಿರುಗಾಡುತ್ತ ದೇವ ದಾಸಿಯರನ್ನು ಕುರಿತು ಮ೦ದಿರದ ವೃತಾಂತದ ವಿಷಯವಾಗಿ ವಿಚಾರವಂ ಮಾಡುವಳು, ಉಪಾಸಕರು ಮತಾರಾ ಅಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲವಾದಕಾರಣ ಅವಳ ಔತುಕ್ಕಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಘಾತವಾವುದೂ లుంటా గలిల్ల. ు0దు ಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲೊಬ್ಬ ಉಪಾಸಕನು ಒಬ್ಬೊಂಟಿಗನಾಗಿ వెులగి ನಿದ್ರಿ)ತನಾಗಿದ್ದನು. ವಿಮಲೆಯ ددتتالية رنت ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಹಾಗೆ ఆత్తే రేడే చిద్చితేు; ఆవాసా అలా కిశా తెRజీJR వాయువాదో ಸೌ೦ದರ್ಯವನ್ನೂ ಪುಂಜಾಗಿದ್ದಾ చేుృయున్న నేJRది విస్మితేయూదళు—వునః దృప్పియన్ను ఆత్రే. శడేయుండ ಹಿ೦ದಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಲಾರದೆ ಹೋದಳು ; ಯುವಕನ ಲಲಾಟವು ಪ್ರಶಸ್ತವಾಗಿ ಉದಾರವ್ಯಂಜಕವಾಗಿದ್ದರೂ ನಿದಿ)ತಾವಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಗಾಢವಾದ ಚಿ೦ತೆಯಿ೦ದ ಕು೦ಚಿತವಾಗಿದ್ದಂತಿರುವುದು ; ಕಣ್ಣುಗಳು వేు) దే్చువ : ವದನವು೦ಡಲವು ಉಜ್ವಲವಾಗಿ ವೀರ ದರ್ಪ ಪ್ರಕಾಶಕವಾಗಿದ್ದಿತು; ಏವು ಲೆಯು ನಿದ್ರಿತನಾಗಿದ್ದಾ ಉಪಾಸಕನನ್ನು ಆಪಾದಮಸ್ತವಾಗಿ ನೋಡಿ, ಅವನಾರೋ ವೀರಪುರುಷನೆಂದಾ ಆವುದೋ ಎರವುತದಲ್ಲಿ ವ್ರತಿಯಾಗಿ ದಾರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವವನಾಗಿದ್ದನೆಂದೂ ಹೋಗುತ್ತ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮ೦ದಿರವನ್ನು ಕoಡು ದೇವರ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ బందిద్చేవనాగిరబడేుదేందూ ಶಾ೦ತನಾಗಿರಯೋ ಅಥವಾ ಉಳಿಯುವುದಕ್ಕೆ