ಪುಟ:ವಂಗವಿಜೇತ.djvu/೬೭

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


読Ey Эьп5рёв3 ಹತ್ರನೆಯ ಪರಿಚ್ಛೇದ Amid the jagged shadows Of mussy leafless boughs, Kneeling in the moonlight To make her gentle vows , Her slender palms together prest, And heaving sometimes on her breast: Her face resigned to bliss Dr bale, Hei face, O ! call it fair not bale,— And both her eyes more bright than clear, And each about to have a tear. Coleridge ర్పాటల్లా, 2ੜ ਹndੇD3੦੦ ಮಾಡಿದುದರಿಂದ لهم دالة رفع لان لابعية ಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ zهتة دركتf\ ثة دنة لاoددات ತನ್ನ ಶಯನಭವನಕ್ಕೆ ಹೋದಳು. ಹಗಲು ಹೇJಾತಾದುದರಿ೦ದ ಹೆಚು ನಿದ್ದೆಯು ಹತ್ತಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆJಾತು ನಿದ್ರೆಯು ಬಂದಿದುದು ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಪರ್ಯವಸಾನವಾಯಿತು. ಆ ದೇವಪಾJ೦ಗಣ, ಆ ಚ೦ದಾJಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಹಾದೇವನ ಸೊಾತ್ರಪಠನ, &55 ס" – יד אפ הטש ט Зәзё{4,25%азғ, ಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ ט r:gסמסטה: de ಮುಂತಾದುದನ್ನು ಕನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ t or3دي . ನಿದ್ರೆಯು ಮುಗಿದು ಎದು ನೆJಾಡಿದಳು ; ಕೊಟಡಿಯೊಳಗೆ ಬಿಸಿಲು ಬಿದ್ದಿದ್ದಿತು; ಪಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಜನರು ತಿರುಗಾಡುತಿದ್ದರು. ಹಕ್ಕಿಗಳ ಕಾಕಲಿ ಶಬ್ದವು ಕೇಳುತಿದ್ದಿತು. ರಾತ್ರಿ) ಜಾಗರಣೆಯಿ೦ದ ಎವುಲೆಯ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮಸಕಾಗಿದುವು. ಅವಳು ಸಾಭಾವಿಕವಾಗಿ n'Pচত০r\, ২93 n"P 3তত3ে ವದನವು στή, ο οποΞτf\ لدثة م3 دكة ಬೆಳ್ಳಗಾಗಿದ್ದಿತು. రేపూRలదల్లియుJ ಗಂಡಸ್ಕಳದಲ್ಲಿಯೂ ವಕ್ಷಸ್ಯಳದಲ್ಲಿಯೂ స్పల్ప స్చల్చ ಬೆವರ್ಗೊ೦ಡಿದ್ದಿತು. ಬಿಚ್ಚಿ ಕೆದರಿದ್ದ ಕೂದಲನು ಮುಡಿಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು రౌP సి గే యు నే్ను ಬಿಟ್ಟೆದ್ದಳು. ಹಗಲೆಲಾ ಅನ್ಯಮನಸ್ಕಳಾದವಳಂತಿದ್ದಳು. &ందిన రాక్తిyయు విశార ಗಳು ನೆನವಿಗೆ ಬರುವುವು. ಅನೇಕವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುತ್ತ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು . دانة بيnaه تي نة كdrه تعادتoي ق ಅ೦ದು ರಾತ್ರಿ) ಒ೦ದನೆಯ ಪ್ರಹರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿವು ಲೆಯು ಪೂಜೆಯ೦ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಲುವಾಗಿ ಹೋದಳು. ಹಗಲೆಲಾ ಅನ್ಯಮನಸ್ಕಳಾಗಿದ್ದರೂ వూ జీయున్ను ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವಳ ಚಿತ್ರವು ಸ್ಮಿರಭಾವವನ್ನು பேoெa .ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿದಳು . دكتبها ಎದ್ದೋಡನೆ ಅಪರಿಚಿತನಾಗಿದ್ದಾ ಉಪಾಸಕನನು ನೋಡಿದಳು | ಅವನJಾ