ಪುಟ:ವಂಗವಿಜೇತ.djvu/೭೧

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


* >y $ргtәt&а ಎಲ್ಲದವಳಾಗಿಯJಾ ಇರುವ tلاپ س ಹೆಂಗಸಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆ೦ದು ಸಂಕಲ್ಪವುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ವಿವು ಲೆ-ಧನದಿ೦ದ ಸಹಾಯವಾಗಬಹುದೆ? ಇ೦ದ್ರುನಾಧ—ಇಲ್ಲ-ಆದರೂ ನೀನು ಅಪರಿಚಿತರಾದವರಿಗೂ ಉಪಕಾರವರ ಮಾಡಬೇಕೆoದು ತತ್ಸರೆಯಾಗಿರುವುದನ್ನು 守ロrlo 9Robdsで3do. ಈಶ್ವರನು నిన్నన్నే సుమివాగిట్చరలి. ವಿವು ಲೆ-ಹಾಗಾದರೆ ಆವ ವಿಧವಾಗಿ ಸಹಾಯವಾಗುವ ಸ೦ಭವ ? ಇ೦ದ್ರನಾಧ-ವಿಚಾರಣೆಯಿಂದ ; ನಾನೀಗ ಮಾಂಗೀರಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಿಚಾ ರಣೆಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಪಾರ್ಥಿಸುವೆನು; ಆದರೆ ನೀನು ಅವುಗಳನ್ನೆಲಾ ವಿಚಾರ E3তষ্ট্রেং3ং স্ট্র । ಮಾಂಗೀರ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳಿ ವಿಮಲೆಗೆ ತನ್ನ ಪಿತನ ನೆನವು ಬಂದಿತು. అవనిగే విస్తేుLంటాగువా లలేంచేయుంటాయని తెు. లగ వెళ نادثة سا دادثتی رت ದJಾರವಾರನಿುತು.. ಅವಳು ಸಜಲನಯನೆಯಾಗಿ ಇಂದ್ರನಾಧನನು 守ooョ。 ನೀನು ವಿರಪುರುಷನಾಗಿ ತೆJಾರುತ್ತದೆ, ನಿನಗೆ ಹೆಚು es Hērodsjoedo. ఈ దాసియు ಭಿಕ್ಷೆಯೊಂದನ್ನು חפ"ס 53 ני: נילס 3סה (אפ8פרנ: נלס 3ם ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನು ಮಾಡಬೇಕೆ೦ದು ಬೇಡುವೆನು ಎ೦ದಳು. ಇ೦ದ್ರನಾಧ—ರಮಣಿ! ಅಧಿಕಾರವೆನಗಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಧನೆ ಯನ್ನು ನಡೆಯಿಸಿಕೊಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಪಡುವೆನು–ಅದಾವುದು? ಎವುಲೆ-ಮಾ೦ಗಿರಿನಲ್ಲಿ ನೀನು ವಂಗದೇಶದ ದಿವಾನ ಸತಿ ಶಚಂದ್ರ ನನು ನೋಡುವೆ. ಅವನೀಗ ವಿಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ; ಅವನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವು ՇToՐ\ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡು. ಇ೦ದ್ರನಾಧನ ಮುಖವು ಗಂಭೀರಭಾವವನ್ನು ತಾಳಿತು, ಲಲಾಟವು ಸುರುಗಿತು. ವಿವು ಲೆಯು ಪುನಃ ಹೇಳತೊಡಗಿದಳು :-'ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನೀನು ಚಿಂತಿಸಲೇಕೆ? ವಿಪನ್ನರ ವಿಪತ್ತನ್ನು ಶಾ೦ತಿಮಾಡುವುದು ವೀರಪುರುಷರಿಗೆ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ, ಮತು ಜನರು ಅವನನ್ನು ಕೆಟ್ಟವನೆಂದು ಹೇಳಿದುದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದರೆ ಅದು సుళ్ళిందు ತಿಳಿ. ಅದೆಲಾ, ಶಕುನಿಯ ವಂಚನೆ.' ಇಂದ್ರನಾಧ–ನೀನು ಹೇಳುವುದೆನಗೆ ಅರ್ಧವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳು, ಶಕುನಿ ಯಾರು ? ವಿವು ಲೆ–ಶಕುನಿಯು ಸತಿ ಶಚ೦ದ್ರುನಿಗೆ ಶನಿ. ಆ ಪಾವುರನೇ ఎలా ದೋಷಗಳಲ್ಲJಾ ದೋಷಿಯಾಗಿರುವನು. ಸತೀಶಚ೦ದ್ರುನ ಉದಾರಚರಿತೆಯು ದೋಷಾಕ್ತವಾದುದಲ್ಲ, ವೀರಪುರುಷೆ| ನೀನೀಗ ಸತೀಶಚಂದ್ರುನಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು వూడేుపానేందు దేలవాలయుడల్లి ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು వూడి ಅಭಯವನ್ನು #Jడెు.