ಪುಟ:ವಂಗವಿಜೇತ.djvu/೭೨

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಹನ್ನೊಂದನೆಯೆ ಪರಿಚ್ಛೇದ ե-f, - - - SAASA SAAAAS AAASASASSMSSASAS SSAS SSAS SSAS SSAS SSAS SSAS A SAS SSAS -- - ------------- --- ಇ೦ದ್ರನಾಥನು ವಿಮಲೆಯ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಬುದ್ದಿಹೋದವನಹಾಗಾ ದನು. ஆஆக்சை,க ಬಳಿಕ, 'ಸತೀಶಚಂದ್ರನು సీజవాnయు నిచేJPFRపి. ಯಾಗಿದ್ದರೆ ನನ್ನ వే్భురశL వెన్ను స్) రిసి ಅವನನ್ನುಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವರ ಮಾಡುವೆನು. ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನು? ನೀನಾರು ? ನನ್ನ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನೂ তত5১ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಮಾಡಲು ಕಾರಣವನ್ನೂ ತಿಳಿದ ಒಗೆ ಹೇಗೆ? ಎಂದು ಕೇಳಿ ದನು. వివులే-[వేుల్ల పాల్లనే) རི་པིད་, ಉದ್ದೇಶವನ್ನೂ ನಾನರಿಯೆನು, ಆದರೆ ನೀನೆ.Jಾಬ್ಬ వాJయోగా విFūవురు వెనేందJD, లవోదేJR ఒుందు వుయే త్మాయు Fళ్కే ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಂಗೀರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವೆ ಎ೦ದೂ ನನ್ನ ಹೃದಯವೆನಗೆ 3ళియు ಹೇಳಿತು. ನಿನ್ನ ಪರಿಚಯವನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆ೦ದಿದ್ದೇನೆ, ಇ೦ದ್ರುನಾಧ–ನನ್ನ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಇಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ತಿಳಿದಿರು.. ನಾನೊಬ್ಬ ಕಾಯಸ್ಯ ಜ.ಎ.ಖಾನುದಾರನ ಮುಗಸು; ಯುದ್ಧವ್ಯವಸಾಯವನ್ನು రోలియు వా) ದಕ್ಕೆ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾರಗಿರಿಗೆ ಹೋಗುವೆನು. t33ססfuס 3סס מסבסס נ53 ನಿಸ್ತಬ್ಬೆಯಾಗಿ دادند تا دم این رو ته ಹೇJಾ ದಳು. o ಹನ್ನೊಂದನೆಯ ಪರಿಚ್ಛೆ ং3ে How he heard the ancient helmsman Chant a song so wild and clear, That the saılı ng sea-bird slowly Poised upon the mast to hear, Till his suul was full Df lunging, "And he cried with impulse strong, - “Helmsman for the love of heaven, Teach me, tuo, that wondrous song ! " Zongfellow గంగా ನದಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿ ಮಾರಗೀರು ನಗರದ ಭೀಮಾಕಾಂತ ದುರ್ಗವು ಕಣ್ಣೋಳಿಸುತಿದೆ. గంగేయు తెరంriవాూ లేగలు లేల శాల రవాదింద ಹರಿದುಹೋಗುತ್ತಿವೆ, ಒ೦ದೊ೦ದು ತಡವೆ ದುರ್ಗದ ಗೋಡೆಗೆ ಬಲವಾಗಿ ಹೊಡೆದು ನೋರೆ ನೊರೆಯಾಗಿ ಬೇಗಬೇಗನೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಿದುಹೋಗುತಿವೆ; ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನದಿಯ ロびるロ ಮಣ್ಣ ಕJಾಲಾರಿ ಕುಸಿದುಬಿದು ಶಬ್ದವಾಗುತಿದೆ; ಜಲರಾಶಿಯು ಮಾತ್ರ ಕೆಸರಾಗಿ ಪುನಃ ಮುಹೂರ್ತಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಗ೦ಭೀರವಾದ ಆಕಾರವನ್ನು ತಾಳಿ ಹರಿದುಹೋಗುತಿದೆ; ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮರಳಗುಡ್ಡೆಗಳು ಕಾಣುತಿವೆ; ಮರಳಗುಡ್ಡೆಗಳ אס3פתקפהק לשא נ3ס ಹಕ್ಕಿಗಳು సండే రిసుతివే; tుందేJందు ಸ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡತಕ್ಕವರು ש3סáנ3סלו סססח ದಡಕ್ಕೆ .دارد