ಪುಟ:ವಂಗವಿಜೇತ.djvu/೭೩

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


SAASA SMATAMS SSASAS SSAS h--> :isnatiմ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಅಡಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡುತಿದ್ದಾರೆ; ಹಡಗುಗಳಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಂತೆ ಬೆಳಗುವ ಅಸ೦ಖ್ಯ ದಿಪಗಳ ಬೆಳಕು ಹೊರಟು ಗ೦ಗೆಯ ವಕ್ಷವು జళిపి సుతిదే ; ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ತಲೆದೋರುತ್ತಿದುವು. ಗ೦ಗೆಯ కి Rరదల్లి ఒచ్చిబ్బరు ಘಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಾಡುತಿದ್ದರು. ನಗರದ ಗದ್ದಲವು ಅಡಗಿ ನಿಸ್ತಬ್ಬವಾಗುತ ಬ೦ದಿತು. ಗಂಗಾತೀರದಲ್ಲೊಬ್ಬ ಯ°ವನ ಪೂರುಷನು ಒಬ್ಬೊಂಟಿಗನಾಗಿ ತಿರುಗಾಡು ತಿದ್ದನು. ಅವನು నవ్ము ಪೂರ್ವಪರಿಚಿತನಾದ ಇಂದ್ರನಾಧ, ಇಂದ್ರನಾಥನು )n ఆక్తిత్తే, కిరోు గాండాפה לrנה f ಬಂದಿದ್ದನು. ಚಿ೦ತೆಯಲ್ಲಿסf tספ33ס נ3קסט కిన్చను. ಇಂದ್ರನಾಧನಾವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಂಗೀರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದನು ? ಸಮರ ಸಿಂಹನ ಮರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಹಿಂಸಾಸಾಧನಕ್ಕೆ ಸಲುವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದನು! ನಿಜ. ಆದರೆ jుతింDనేయునే్ను Eże Ř ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ? ತಾನೇ ಆಶ್ರಯ ಹೀನನಾಗಿಯJಾ ಸಹಾಯಶೂನ್ಯನಾಗಿಯJಾ リー&oR下ーエncだoJo ögb233さでncdoJo ಇದು రేJండెు jyతిమీంనా నా ధనేయుం ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ זנשf זס5סf : פ השפרס ಟೆತೋಡರಮಲ್ಲನು ಮಾಂಗೀರಿನಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ; ಅವನ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಎಚಾರಣೆಯಾಗ ಬೇಕೆಂದು ಪಾರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದೆ? ರಾಜಾ ಟೋಡರಮಲ್ಲನು ಯುದ್ಧಸಂಬಂಧವಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಗ್ನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಿರುತ್ತ ಅವನು ఔEరే వివెర్బిుదల్లి ళ్యేశాళువ నే? ವ೦ಗದೇಶವು జంు సల్పట్చరలిల్లవాడుద ರಿಂದ ವಂಗವಾಸಿಗಳ ನಾಯಾನಾಯುವನ್ನು ಕುರಿತು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬಲ್ಲನು ಹೇಗೆ? ಒಂದುವೇಳೆ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬಲ್ಲನಾದರೆ, ಅಪರಿಚಿತನಾದವನ ಹೇಳಿಕೆ ಯನ್ನು ನಂಬುವನು ಹೇಗೆ ? ಮಾನಾಸ್ಪದನಾಗಿರುವ ದಿವಾನಸಾಹೇಬನಿಗೆ ವಿರುದ್ದವಾಗಿ ಅಪರಿಚಿತನಾದೊಬ್ಬ 'ಜವಿಖಾನುದಾರನ ಮಗನ ಹೇಳಿಕೆಯು ನ೦ಬ లయోFవాంగు వదR ? రాజాం ಟೋಡರಮಲ್ಲನು విశారFశేవాూడెలు ಸಮ್ಮತ ನಾದರಾ ಇ೦ದ್ರುನಾಧನು ಸತಿ ಶಚ೦ದ್ರನ ವೆುಲೆ ದೆJಾಷಾರೋಪಣೆಯ೦ ಮಾಡುವಷು ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲಿ೦ದ ತಂದೊದಹಿಸಬಲ್ಲನು? ಮತು, ಒಮ್ಮಿ೦ದೊಮ್ಮೆ ದೋಷಾರೋಪವ೦ ಮಾಡುವುದುಚಿತವೆ? ఆవరికితే యూదే ರಮಣಿಯೊಬ್ಬಳು వుడే ల్చేర :39ם סמס נ ಹೇಳಿದುದನ್ನು ಇ೦ದ್ರನಾಧನು ಮರೆತಿರಲಿಲ್ಲ; ಅವಳು ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಳೆಂದೂ బ్JRధేయూ ಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವಳು ಹೇಳಿದುದು ನಿಜವಾಗಿದ್ದರೆ ಸತೀಶಚ೦ದ್ರುನು ನಿರಪರಾಧಿ ಯಾಗಿರುವನು. ನಿಜವನು ಸ್ಥಿರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಸತಿ ಶಚ೦ದ್ರುನ ವೆುಲೆ ದೆJಾಷಾ ರೆJಾಪಣೆಯು೦ ಮಾಡುವುದುಚಿತವೆ? ಮತು, ಸುಂದರಿಯಾದಾ ರಮಣಿಯು ಹೇಳಿದ ಶಕುನಿಯೆ೦ಬ ಮನುಷ್ಯ